• Aktualności

  Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Austrią - nabór wniosków (NAWA)

  02.04.2021 11:00
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000,00 PLN.

   

  Na co mogą być przeznaczone środki w projektach?

  Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i odwrotnie).

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Austrii – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000,00 PLN;

  - koszty pobytu naukowców z Austrii w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:

  w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie

  w przypadku pobytów dłuższych – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

   

  Jaki jest tryb realizacji projektów?

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do Agentur für Bildung und Internationalisierung – OeAD GmbH oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

   

  Koordynator i członkowie zespołu

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora projektu, zatrudnionym w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

  Projekty mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 r.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie?

  Wnioski można składać do 21 maja 2021 r. do godz. 15.00. Wnioski są składane w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

   

  Procedura oceny wniosków

  Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Austrii, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu oceny krajowej wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru projektów, które będą finansowane.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz kontaktowaniu się i uzyskiwaniu dodatkowych informacji z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Wzór wniosku Austria 2021

  Wzór umowy dla beneficjentów 2021_ Austria

   

  Dział Współpracy Międzynarodowe

  Powrót