• Aktualności

  IDUB11 - rekrutacja na wyjazdy zagraniczne, nabór ciągły

  22.10.2021 12:55
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji strategicznych działań rozwojowych Uczelni określanych tytułem „IDUB11”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pragnie zachęcić jak największą liczbę doświadczonych i młodych naukowców do współpracy naukowej z wiodącymi zagranicznymi lub krajowymi ośrodkami naukowymi wyspecjalizowanymi w badaniach wielkoskalowych czy analizach bioinformatycznych. Do realizacji tych działać zachęcamy również osoby po urlopach rodzicielskich chcące aktywnie powrócić do działalności naukowej.  W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na:

  • wizyty studyjne/staże/szkolenia w renomowanych światowych ośrodkach naukowych dla studentów, doktorantów, naukowców, pracowników administracji m.in. z zakresu nowoczesnych technologii i metodologii badawczych i analitycznych, a także w zakresie działań mających na celu usprawnianie działalności uczelni i podnoszenie standardów pracy w zakresie badań, dydaktyki, zarządzania;
  • udział studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni w krajowych i zagranicznych szkoleniach w najlepszych ośrodkach z zakresu m.in. mentoringu, pisania artykułów naukowych, wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji podczas konferencji, etyki prowadzenia badań naukowych, zasad ochrony danych osobowych pacjentów zakwalifikowanych do strategicznych programów badawczych, komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej, przeciwdziałania zjawiskom wypalenia zawodowego, mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji, zarządzania projektami, wdrażania najbardziej nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych;
  • dwutygodniowe wyjazdy naukowców UMB, w tym kandydatów do postepowania konkursowego o uzyskanie grantu ERC, do renomowanych ośrodków naukowych za granicą, mające na celu przedstawienie oferty UMB w zakresie współpracy w priorytetowych obszarach badawczych, a szczególnie utworzenie zespołów badawczych, które będą aplikowały do przyszłych konkursów międzynarodowych, w tym Horyzont 2020 i granty ERC;
  • podróże związane z procesem prowadzenia przewodów doktorskich we współpracy międzynarodowej (zagraniczni promotorzy, współ-promotorzy i promotorzy pomocniczy) w języku angielskim.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnie przygotowanym formularzu, do pobrania poniżej. W zgłoszeniu prosimy o opisanie celu, planowanego miejsca i czasu pobytu, potwierdzenie zaproszenia od instytucji goszczącej oraz opisanie oczekiwanych efektów wyjazdu. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Złożone wnioski będą oceniane w ciągu 30 dni od daty złożenia.

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania

  Zgłoszenia w wersji papierowej z kompletem podpisów należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój nr 206, prawe skrzydło Pałacu) lub za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do Michała Dobrowolskiego, tel. +48 85 686 51 80, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl.

   

  UMB zastrzega sobie prawo wyboru najlepiej merytorycznie uzasadnionych zgłoszeń.

  Powrót