• Ostatnia zmiana 07.01.2020 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę nie może przekroczyć 1051,70 zł

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

   

  Dochód netto na osobę nie może przekroczyć 1051,70 zł

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć wniosek potwierdzający osiągnięcia

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  Wnioski o świadczenia dla studentów można pobrać w Dziale Spraw Studenckich (p. 26) oraz z naszej strony internetowej.

   

  Regulamin i wnioski na rok akademicki 2019/2020 - kliknij

   


  Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy regulamin świadczeń dla studentów

  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany dotyczące świadczeń dla studentów:

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Regulamin świadczeń dla studentów UMB

  NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY

  art 95 ust 1 i 2

  § 5 ust. 2 i 3
  § 18 ust. 7

  1. wnioski o stypendium Rektora złożone po 15 października nie będą rozpatrywane.
  W przypadku studentów, których łączna suma uzyskanych punktów i średnia ocen jest równa, pod uwagę bierze się

  dodatkowe kryterium, którym jest termin złożenia kompletnego wniosku o stypendium Rektora

  art. 93 ust. 2 pkt 1 i ust. 4

  § 6 ust. 2 pkt 1

  2. stypendia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich,

  jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  art. 88 ust. 4 i 5

  § 13 ust. 4 i 5

  3. wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej przy dochodach mniejszych

  niż: 528 zł na osobę w rodzinie (dotyczy roku 2018). Dotyczy to także studentów, którzy ukończyli 26 rok życia

  i deklarują się jako osoby samodzielne finansowo.
  Studenci ww powinni złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o wydanie zaświadczenia o stytuacji majatkowej studenta i/lub rodziny studenta, powołując się na
  art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  art. 87 ust. 3

  § 15

  4. Zmiany w zakresie przyznawania zwiększonego stypendium socjalnego. Zmiany te dotyczą również studentów

  niestacjonarnych.

   


  Terminarz wypłat pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2019/2020

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 19 punktów       – 500 zł        

   20 – 25 punktów       – 600 zł        

   26 – 31 punktów       – 700 zł         

   32 – 37 punktów       – 800 zł       

   38 – 43 punktów       – 900 zł        

   44 i więcej punktów – 1100 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 600,- zł      

  101 – 200 zł                – 550,- zł       

  201 – 350 zł                – 500,- zł       

  351 – 500 zł                – 450,- zł       

  501 – 750 zł                – 400,- zł       

  751 – 1051,70 zł         – 370,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 170,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 350,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 450,- zł   

  - stopień znaczny           – 550,- zł