Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 20.06.2024 przez Biuro Rektora

  Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  UWAGA NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW!!!

   

  Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego - pobierz wniosek -opinia zostanie wydana w formie uchwały

  Wniosek o rekomendację dot. projektu badań do pracy magisterskiej/licencjackiej - pobierz wniosek -opinia zostanie wydana w formie rekomendacji

  Wniosek  o rekomendację dot. projektu badawczego (badania: ankietowe, retrospektywne, obserwacyjne, na archiwalnym materiale biologicznym)- pobierz wniosek - opinia zostanie wydana w formie rekomendacji

   

  Proszę o składanie wniosków do Komisji Bioetycznej przy UMB na aktualnych formularzach.


  Wniosek oraz załączniki do wniosków składa się do Komisji Bioetycznej przy UMB w języku polskim, w postaci papierowej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy.

   

  NOWY REGULAMIN!!!

  Pobierz Regulamin

   

  Najbliższy termin posiedzenia Komisji Bioetycznej przy UMB - 01.08.2024 r. (termin składania wniosków do 18.07.2024 r.)

  Wnioski dotyczące włączenia nowych ośrodków do badań klinicznych wieloośrodkowych już zatwierdzonych przez Komisję Bioetyczną przy UMB, należy składać na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji.


  Tryb postępowania w przedmiocie wydania oceny etycznej badania klinicznego produktu leczniczego stosowanego u ludzi - zgłoszenie wg wytycznych z Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. poz. 605).

  Tryb postępowania w przedmiocie wydania oceny etycznej badania klinicznego wyrobu medycznego - zgłoszenie wg wytycznych z Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.).

   

  W przypadku już zatwierdzonych przez Komisję Bioetyczną przy UMB wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych i chęci włączenia nowych ośrodków do tych badań, należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Pismo przewodnie wraz z wnioskiem.

  2. Listę włączanych ośrodków wraz z wykazem właściwych dla nich komisji bioetycznych.

  3. Pakiety dokumentów dla komisji lokalnych (tj.: kopia streszczenia protokołu; kopia podpisanego i opatrzonego datą życiorysu badacza wraz z opisem jego działalności naukowej i zawodowej; kopia oświadczenia badacza dotycząca wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania klinicznego oraz informację dotyczącą kwalifikacji personelu, który będzie uczestniczył w prowadzeniu badania klinicznego; aktualny certyfikat GCP; zobowiązanie firmy do pokrycia kosztów wydania opinii przez właściwą Komisję Bioetyczną).

   

  Kierujący eksperymentem medycznym (art. 23 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

   

  1. Eksperymentem medycznym kieruje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny, która jest szczególnie przydatna ze względu na charakter lub przebieg eksperymentu, oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe i badawcze.

  2. W przypadku eksperymentu badawczego zawierającego część niemedyczną lekarz kierujący takim eksperymentem współpracuje z inną osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia części niemedycznej, która nadzoruje przebieg tej części.
  3. Badaniami materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych, może kierować inna niż lekarz osoba posiadająca kwalifikacje niezbędne do ich przeprowadzenia. W przypadku gdy badania te zawierają część medyczną, osoba kierująca badaniami współpracuje z lekarzem posiadającym kwalifikacje określone w pkt 1, który nadzoruje przebieg części medycznej.

   

  Skład Komisji Bioetycznej

   

  Wysokość opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną przy UMB (Zarządzenie nr 63/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2024 r.)

  Opłaty za wydanie opinii należy uiścić przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.

   

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka

   

  Dane kontaktowe:

  Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel. 85 748 54 07

  e-mail: komisjabioetyczna@umb.edu.pl
    


  Pracownicy UMB zobowiązani są do:

  1. Zgłaszania wniosków o zgodę na prowadzenie każdego rodzaju pracy naukowo - badawczej wobec ludzi.
  2. Informowania poprzez pisemne uzupełnienia o:
   • o zaistniałych zdarzeniach np. o objawach niepożądanych, które wystąpiły w ocenie wnioskodawcy projektu, a w pracach wieloośrodkowych u innych współwykonawców w terminie 14 dni;
   • o zmianach trybu prowadzenia pracy np. terminy, liczba badanych;
   • o zakończeniu badań.

   


   

  Wzór Oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia OC uczestników eksperymentu medycznego (dotyczy tylko eksperymentów w ramach badań UMB finansowanych z subwencji, niekomercyjnych i bez dofinansowania zewnętrznego np. z ABM-u)

  Zakres ubezpieczenia oraz warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego będącego podmiotem przeprowadzającym eksperyment medyczny
  Zasady ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika badania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników badań

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR

  Ochrona danych osobowych - niepełnoletni uczestnicy badań

  Zobowiązanie do zachowania anonimowości - wzór

  Zobowiązanie do zachowania poufności - wzór


  Uwagi w sprawie przygotowania informacji dla chorego i zgody na udział w badaniach

  OPIS PROJEKTU - RODO

  Badania ankietowe- uwagi

   

  Terminy rozpatrywania wniosków

  •  60 dni od daty zgłoszenia
  • uzyskanie pisemnej decyzji 14 dni od rozpatrzenia wniosku