Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Dietetyka odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

  Kształcenie na obu poziomach prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Dietetyka I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, psychologii, biochemii ogólnej i żywności, chemii żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, parazytologii, genetyki, kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): żywienia człowieka, dietetyki pediatrycznej, klinicznego zarysu chorób, farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością, edukacji żywieniowej, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, analizy i oceny jakości żywności, higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności, technologii żywności i potraw oraz towaroznawstwa oraz organizacji pracy.

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Dietetyka jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującej klasyfikacji, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej.

   

  Program studiów II stopnia

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: patofizjologii klinicznej, demografii i epidemiologii żywieniowej, psychologii klinicznej, immunologii, zdrowia publicznego, zarządzania i marketingu, ustawodawstwa żywnościowo-żywieniowego i polityki wyżywienia, diagnostyki laboratoryjnej, metodologii badań.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: żywienia klinicznego, żywienia kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, dieto profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, fizjologii żywienia człowieka, zasad i organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach, edukacji i poradnictwa żywieniowego, jakości i bezpieczeństwa żywności, produkcji potraw i towaroznawstwa oraz przechowalnictwa żywności.

  Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Jest specjalistą w zakresie: planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych, przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób, prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów. Jest przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz do kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw, do pracy w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.