Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kalendarium inwestycji.
 • Kalendarium inwestycji.
 • Ostatnia zmiana 31.10.2018 przez Dział Inwestycji

  Kalendarium inwestycji

  2007 

  W listopadzie 2007 r. w ustawie Budżet Państwa na rok 2008 przewidziano tytuł inwestycyjny pod nazwą: „Przebudowa i  rozbudowa Samodzielnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku”.

  2008

  • opracowane zostało studium programowo-przestrzenne, które wniosło: inwentaryzację, założenia funkcjonalno-użytkowe oraz analizę wstępną rozwiązań architektonicznych. Według koncepcji studium  Inwestycja powinna objąć: a) rozbudowę -  utworzenie nowej części szpitala -  zabiegowej i powiązanej z intensywną opieką medyczną, integrującej jednostki wokół centrum diagnostycznego w celu racjonalnego wykorzystania aparatury i zasobów ludzkich b) przebudowę z nadbudową: modernizacja szpitala i całościowa integracja organizacyjna,  komunikacyjna i zadaniowa jednostki
  • ogłoszony i  rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji  programowo – przestrzennej; wyróżnione koncepcje poddano  analizie efektywności ekonomicznej;
  • uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  2009

  • podpisano umowę na wykonanie prac projektowych  i  nadzoru autorskiego ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji  programowo – przestrzennej – firmą „ARCH-DECO” Sp. z o.o. w Gdyni;
  • w ramach ww. umowy opracowana została przez generalnego projektanta szczegółowa koncepcja wielobranżowa;
  • opracowano Ocenę efektywności ekonomicznej inwestycji;
  • Zawarto umowy:
   -    o przyłączenie do sieci ciepłowniczej (Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białymstoku – gestor sieci);
   -     o przebudowę i przyłączenie sieci elektroenergetycznych (PGE Dystrybucja - gestor sieci)

  2010

  • zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów oraz karczowania pni z terenu inwestycji oraz rozpoczęto ww. prace;
  • zawarto umowę w zakresie robót rozbiórkowych na terenie inwestycji oraz rozpoczęto ww. prace;
  • rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej  na terenie inwestycji;
  • został zatwierdzony Program Inwestycji przez Ministerstwo Zdrowia (Dysponenta środków budżetowych);
  • rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie robót zagospodarowania terenu; Wykonawca: Konsorcjum firm reprezentowane przez Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ANATEX” w Białymstoku (Lider Konsorcjum);

  2011

  • zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlano - montażowe budynków G, H i nadbudowy budynku F z instalacjami i wyposażeniem ( Wykonawca: Konsorcjum firm  reprezentowane przez „BUDIMEX” S.A. w Warszawie (Lider Konsorcjum); wartość umowy – 147,2 mln zł.; )
  • zawarto umowę na  świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizowanej inwestycji (Wykonawca: „BUD – INVENT” Sp. z o.o. w Warszawie;  wartość umowy  - 4,8 mln zł.)
  • W dniu 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto roboty kubaturowe: budowę budynków „G”, „H”  oraz  nadbudowę budynku „F”

   

  2012

   W roku 2012 w ramach realizowanego programu wieloletniego wykonane zostały następujące roboty budowlane:

  1)         roboty kubaturowe:

  • całość konstrukcji żelbetowej budynków G, H oraz nadbudowę budynku F o jedną kondygnację;
  • roboty murowe w budynku F, G i H;
  • montaż stolarki okiennej na budynku G, F i H;
  • elewację budynku F wraz z osadzeniem żaluzji zewnętrznych;
  • elewację budynku H i trwają prace związane z montażem okładzin elewacyjnych budynków G;
  • pokrycie dachowe budynków F, G i H;
  •  trwają roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne, teletechniczne) w budynkach G, H i F;
  • trwa montaż ścianek działowych w budynkach G, H i F;

  2)         roboty zagospodarowania terenu:

  • sieci, instalacje, urządzenia;
  • sieci wodociągowe wzdłuż nowo budowanego budynku H i G wraz z połączeniem w rejonie bloku M, sieć wodociągowa w tunelu technologicznym w budynku G oraz przyłącze wodociągowe do budynku F /istn./; 
  • kanalizacja sanitarna wzdłuż budynku H od strony drogi na estakadzie oraz pomiędzy budynkami H i F, a także pomiędzy budynkami G i istniejącym blokiem M;
  • kanalizacja deszczowa wzdłuż budynku H od strony drogi na estakadzie oraz pomiędzy budynkami H i F wraz z przepompownią wód deszczowych, a także pomiędzy budynkami G i istniejącym blokiem M;
  • zbiorniki magazynujące wody opadowe pomiędzy nowo budowanym budynkiem H i istniejącym budynkiem pralni;
  • zbiornik na olej napędowy usytuowany w rejonie istniejącego budynku pralni wraz z instalacją doprowadzająca olej napędowy do agregatów prądotwórczych w budynku H;
  • instalacja gazów medycznych do nowo budowanego budynku H oraz przebudowa instalacji gazów medycznych do budynku Chirurgii Szpitala  Wojewódzkiego;  
  • technologia stacji uzdatniania wody i hydroforni dla potrzeb Szpitali;
  • ogrodzenie terenu od strony ulicy M. Wołodyjowskiego, od strony budynków Szpitala Wojewódzkiego oraz ogrodzenie wytwornic pary w  rejonie bloku M;
  • drogi wewnętrzne, chodniki, nawierzchnie w rejonie budynku Collegium Pathologicum oraz droga na estakadzie pomiędzy Szpitalami USK i UDSK wraz z wjazdem na teren Szpitala od strony ulicy Jerzego Waszyngtona;
  • parkingi i zagospodarowanie terenu w miejscu wyburzonego budynku pielęgniarstwa pediatrycznego w rejonie bloku M;
  • zasilanie elektryczne rezerwowe do hali sportowej, budynku tlenowni, hydroforni, budynku kontroli wjazdu, stacji transformatorowej S5;
  • oświetlenie terenu w rejonie budynku Collegium Pathologicum oraz wzdłuż drogi na estakadzie pomiędzy Szpitalami USK i UDSK;
  • sieć cieplna wodna i parowa od komory AK105 do komory K16 wzdłuż ul. J. Waszyngtona oraz sieć cieplna od komory K9 do pkt. B wzdłuż drogi na estakadzie, a także sieć cieplna w tunelu technologicznym budynku G.

   

  2013

  1. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano – montażowych z instalacjami wewnętrznymi budynku A, B, C, D i E,  nadbudowa budynku D1 i E1, alokację klinik  oraz budowę parkingu P2; Wykonawca robót: Konsorcjum firm: „BUDIMEX” S. A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 (Lider Konsorcjum), Ferrovial Agroman S. A. Campo de las Nationes C/Ribera del Loira 42, 28042 Madryt, Hiszpania (Partner Konsorcjum); Wartość kontraktu: 169.436.190,00 zł brutto.
  2. Wykonano następujące roboty:
  • wykonano instalację gazów medycznych do budynku H oraz część robót związanych z przyłączem instalacji oleju napędowego zasilających rezerwowe agregaty prądotwórcze głównej stacji energetycznej szpitala;
  • wykonano szpachlowanie ścian i inne  roboty wykończeniowe w części F, ułożono wykładziny podłogowe bloku F, trwają pracę związane z montażem wykładzin w części G i H,   zakończono wykonywanie okładzin ścian w salach operacyjnych w części G, wykonano sufity podwieszane w części F, trwa ich wykonywanie w części G i H;    Ponadto rozpoczęto wykonywanie elewacji na budynku głównym szpitala w części A i F oraz w patio przy budynku F. Wykonano nadbudowę części D1 oraz tzw. podbicia fundamentów części D1 i E; 
  • wykonywane są roboty instalacyjne wszystkich branż (wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej) w budynkach G, H i F; wykonano próby instalacji wszystkich branż; wykonano montaż baterii umywalkowych, prysznicowych oraz innych elementów sanitarnych w części F, trwa montaż ww. elementów w części G i H; zakończono montaż oświetlenia i osprzętu teletechnicznego w części F, trwa ww. montaż w części G i H,
  • wykonano kompletną portiernię od strony ul. Waszyngtona  na drodze wjazdowej do UDSK, wykonano nawierzchnie chodników, parkingów i dróg dojazdowych w rejonie budynków G i H oraz fragment drogi ppoż. w rejonie budynku H, wykonano roboty związane z kontrolą dostępu (szlabany wjazdowe) w rejonie nowego SOR, wykonano część robót oświetlenia zewnętrznego związanego z budową budynku G i H, wykonano przyłącze wodociągowe do budynku H oraz kanalizację sanitarną i deszczową przy nowo budowanych budynkach G i H;  wniesiono opłatę za  przyłączenie zasilania USK do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. 

   

  2014

  1. Wykonano wyburzenia związane z zagospodarowaniem terenu oraz przyłącze oleju napędowego do agregatów prądotwórczych. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy budynku G i H oraz nadbudowy budynku F. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku G i H
  2. Wykonano nadbudowy części D1 i E1, prowadzono roboty murowe w nadbudowywanych częściach, rozpoczęto prace ziemne pod budowę parkingu P2.   Wykonano montaż ścian działowych na kondygnacji +2 F.
  3. W budynku głównym ABCDE wykonywano prace związane z modernizacją węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych w piwnicach. Prowadzono również roboty instalacyjne wszystkich branży na kondygnacji +2 F
  4. Wykonywano roboty zagospodarowania terenu związane z budową dróg, chodników, parkingów, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej. Wykonano drogę    ppoż. do budynków G i H, drogi i chodniki wokół budynków G i H, część dróg w rejonie pralni i budynku administracji USK. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura wokół budynków G i H).
  5. Dostarczono i zamontowano komorę hiperbaryczną, komorę do krioterapii, wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (gammakamery i komora gorąca do przepływu laminarnego), elektryczno-gazowe panele przyłóżkowe, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, lampy sufitowe. Zamontowano instalację odprowadzającą ścieki radioaktywne z Zakładu Medycyny Nuklearnej do odstojników izotopowych. Dostarczono i zamontowano kabiny do badań audiometrycznych, unity laryngologiczne, wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, respiratory. dostarczono łóżka i wózki do przewodu pacjentów na stanowiska intensywnej terapii i wzmożonego nadzoru, radiochromatograf (skaner do chromatografii cienkowarstwowej do Zakładu Medycyny Nuklearnej), aparaty do znieczuleń, meble ze stali kwasoodpornej, pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe, aparaty USG, zestawy komputerowe oraz wyposażenie meblowe Centralnej Sterylizatorni.

   

  2015

  I kwartał 2015

  1. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie kondygnacji +2 budynku F (Klinika Nadciśnienia Tętniczego).
  2. Prowadzono roboty murowe w nadbudowywanych częściach D1 i E1 oraz rozpoczęto montaż ścian działowych. Trwały prace w poziomie +1 i +2 budynku B. Rozpoczęto prace budowlane związane z wyburzeniem łącznika oraz podjazdu do budynku C od strony ul. Waszyngtona. Trwają prace związane z dociepleniem i wykonaniem elewacji budynku A. Wykonywano montaż konstrukcji parkingu P2. 
  3. W budynku głównym ABCDE trwają prac związane z modernizacją węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych w piwnicach oraz w nadbudowywanych częściach D1 i E1  i poziomie +1 i +2 B.
  4. Rozpoczęto prace związane z budową parkingów od strony ul. Wołodyjowskiego  ul. Waszyngtona. Rozpoczęto wykonywanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż budynku C od strony ul. Waszyngtona.
  5. Dostarczono pompy do żywienia dojelitowego, lampy bezcieniowe  jezdne, lampy ścienne i sufitowe, przewoźne aparaty EKG, respiratory transportowe, stoły operacyjne, łóżka chorych i szafki przyłóżkowe, monitory czynności życiowych pacjentów, system kolejkowy do izby przyjęć.

   

  II kwartał 2015

  1. Wykonywano  prace związane z budową parkingu P2,  z dociepleniem wykonaniem elewacji budynku A, prace wykończeniowe w nadbudowywanych kondygnacjach budynku D1 i E1 oraz roboty budowlano-instalacyjne w poziomie parteru budynku F.  
  2. Wykonywano  prace instalacyjne związane z budową parkingu P2,  modernizację węzłów cieplnych instalacji wewnętrznych w piwnicach oraz w nadbudowywanych częściach D1 i E1, a także poziomie +1 i +2 budynku B.
  3. Roboty budowlano-instalacyjne w poziomie parteru budynku F.
  4. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową wzdłuż budynku C od strony ul. Waszyngtona.
  5. Wykonywano prace związane z budową parkingów naziemnych przy budynku M, rozpoczęto prace w patio pomiędzy budynkami A i B oraz wykonywanie ogrodzenia terenu od ul. Jerzego Waszyngtona.  
  6. Dostarczono: urządzenia transportowe do monitorowania pacjenta, defibrylacji i kardiowersji, urządzenia do ogrzewania i chłodzenia pacjenta, ogrzewacze płynów infuzyjnych, wyposażenie meblowe do klinik, aparat RTG z ramieniem C, przewoźny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych, wózki i fotele do przewożenia pacjentów, wyposażenie anestezjologiczne na SOR i Klinikę Anestezjologii, wyposażenie drobne do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, szafy na materiały radioaktywne, myjnie i pistolety do suszenia do Bloku Operacyjnego, stacjonarny aparat cyfrowy RTG, dozowniki do płynów i podajniki ręczników papierowych oraz kosze na odpady, laryngoskopy i mobilne stoły zabiegowe.

   

                   III kwartał 2015

  1. W III kwartale 2015 r.  wykonywano roboty na poziomie 0 na budynku F.  Zostały one zakończone. Prowadzona była modernizacja węzła W2. Na budynkach D1 i E1 – prowadzone były roboty branżowe: sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz budowlane wykończeniowe. Na budynku B oraz C wykonywane były też elewacje. Zakończono roboty rozbiórkowe w budynku B – lewe skrzydło, poziom +1; +2.
  2. Realizowane były budowlane i branżowe na parkingu P2,  roboty zostały zakończone do 30.09.2015 r.
  3. Zakończono roboty rozbiórkowe na budynku C: poziom 0 i +5, wykonywano ścianki działowe i instalacje. Przystąpiono do rozbiórki na poziomie +3 budynku C. Zakończono roboty w Poradni Ortopedycznej i została zgłoszona do odbioru. Wykonywana jest elewacja na budynku C.    
  4. Wykonawca przeprowadził alokacje następujących Klinik: Kl. Radiologii (IIp. Bud. B prawe skrzydło), Kl. Gastroenterologii (sale zabiegowe), Kl. Neurochirurgii i Kl. Reumatologii, Kl. Neurologii (bud. E).
  5. W ramach zagodpodarowania terenu inwestycji  wykonano ogrodzenie od strony ul. Wołodyjowskiego, drogi, chodniki i parkingi od strony ul.      
   Wołodyjowskiego. Trwają prace drogowe od strony ul. Waszyngtona oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu (trawniki, zieleńce, mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów) od strony ul. Wołodyjowskiego i przed wejściem do budynku szpitala od ul. Skłodowskiej. Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej i wodociągowej do parkingu P2.
  6. W okresie sprawozdawczym odbywały się odbiory wyposażenia medycznego od ich dostawców:
  • wyposażenie Kliniki Rehabilitacji
  • wyposażenie szatni w hallu głównym
  • wyposażenie meblowe dla Kliniki Nadciśnienia Tętniczego (część nr. 5)
  • stołu zabiegowego (URO) Urologicznego
  • wyposażenia higienicznego
  • pletyzmografu.

   

   

  2016

  I kw. 2016 r.

  • zakończono prace w nadbudowie budynku D1 i uzyskano pozowanie na użytkowanie,
  • zakończono prace w poziomie +1 i +2 budynku B (cześć lewa i środkowa) oraz dokonano odbioru technicznego; prowadzono prace w nadbudowie budynku E1 oraz roboty wykończeniowe i malarskie w budynku C i E; prowadzone są prace w budynku B (prawa strona); prowadzone są prace w poziomie -1 w budynku głównym szpitala ABCDE;
  • zakończono prace instalacyjne w nadbudowie budynku D1 i uzyskano pozowanie na użytkowanie, zakończono prace instalacyjne w poziomie +1 i +2 budynku B (cześć lewa i środkowa) oraz dokonano odbioru technicznego; prowadzono prace wszystkich branż instalacyjnych w nadbudowie budynku E1, w budynku B (prawa strona), parter budynku C oraz w poziomie -1 w budynku głównym szpitala ABCDE;
  • dostarczono i odebrano komory z laminarnym przepływem powietrza do Centrum Badań Klinicznych; monitory medyczne do sal operacyjnych; lampy zabiegowe i wagę  krzesełkową;

   

  II kw. 2016 r.

  • zakończono roboty budowane w  bud C na poziomie -1, 0, +1, +2, budynku E na poziomie -1, 0, +1, +2,   bud. B w poziomie -1, 0, +1, +2  (prawa strona) oraz w nadbudowie E1, dokonano odbioru technicznego i zgłoszono do nadzoru budowlanego. Kontynuowano  prace w budynku C w poziomie +3, +4, +5.
  • zakończono roboty instalacyjne  w  bud C na poziomie -1, 0, +1, +2, budynku E na poziomie -1, 0, +1, +2,   bud. B w poziomie -1, 0, +1, +2  (prawa strona) oraz w nadbudowie E1, dokonano odbioru technicznego i zgłoszono do nadzoru budowlanego. Kontynuowano  prace w budynku C w poziomie +3, +4, +5.
  • dostarczono i odebrano system testów wysiłkowych, narzędzia do chirurgii zaburzeń oddychania (system usuwania dymu podczas operacji), lupy zabiegowe, procesory wizyjne, źródła światła z monitorami i video gastroskop oraz video kolonoskop, ultrasonograf okulistyczny A i B oraz skan UBM, aparat do diagnostyki siatkówki (OCT), laser żółty do laseroterapii siatkówki, system do terapeutycznego podciśnieniowego leczenia ran, monitory seminaryjne z komputerami, ciśnieniomierzem termometry, aparat do badań elektrofizjologicznych , laparoskopię i narzędzia do laparoskopii, angiograf i wyposażenie angiografu, zestaw laparoskopowy z wyposażeniem;

   

  III kw. 2016 r.

  • Zakończono roboty budowane w  bud C na poziomie +3, +4, +5, bud. B w poziomie +3, +4, +5, dokonano odbioru technicznego i zgłoszono do nadzoru budowlanego. Kontynuowano  prace w budynku A w poziomie +1 i +2.
  • Zakończono roboty instalacyjne  w  bud C na poziomie +3, +4, +5, bud. B  w poziomie +3, +4, +5, dokonano odbioru technicznego i zgłoszono do nadzoru budowlanego. Kontynuowano  prace w budynku A w poziomie +1 i +2.
  • Dostarczono i odebrano wyposażenie:
  • do Kliniki Otolaryngologii: narzędzia elektrochirurgiczne, otochirurgiczne, narzędzia do chirurgii zaburzeń oddychania, narzędzia diagnostyczne do badania  wziernikowego,  rhinamometr, polisomnograf oraz wyposażenie Pracowni Elektronystagmografii, wyposażenie bronchoskopu,                      
  • do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych: diatermię endoskopową, aparat do cholangiopankreatoskopii, endoskop ultrasonograficzny,
  • do Kliniki Neurochirurgii: mikroskop neurochirurgiczny z systemem nawigacji, wiertarkę neurochirurgiczną z oprzyrządowaniem, narzędzia neurochirurgiczne, wyposażenie meblowe medyczne i niemedyczne,
  • do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: szafa do endoskopów,
  • do Kliniki Okulistyki: laser YAG z wyposażeniem,
  • do Kliniki Neurologii: wyposażenie meblowe medyczne i niemedyczne.

   

  IV kw. 2016 r.

  • Rozpoczęto prace budowlane w poziomie +3, +4, +5 budynku A.
  • Kontynuowano  prace w budynku A w poziomie +1 i +2. 
  • Rozpoczęto prace instalacyjne  w poziomie +3, +4, +5 budynku A.
  • Kontynuowano  prace w budynku A w poziomie +1 i +2. 
  • Dostarczono i odebrano wyposażenie:
   • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – wyposażenie meblowe (medyczne i niemedyczne);
   • Klinika Reumatologii -  wyposażenie meblowe (medyczne i niemedyczne);
   • Blok Operacyjny – analizator parametrów krytycznych, drobne wyposażenie medyczne, szafy ubraniowe,
   • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zestawy do bronchofiberoskopii, zestaw do videolaryngoskopii, 
   • Klinika Kardiologii – wyposażenie meblowe (medyczne i niemedyczne); szafki przyłóżkowe,
   • Zakład Medycyny Nuklearnej – monitor skażeń radioaktywnych, dozymetr komorowy,
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy – wózki anestezjologiczne, kozetki medyczne, wózki transportowe.

   

   

  2017

   

  I kwartał 2017

  Kontynuowano prace budowlane i instalacyjne w poziomie+1 i +2 +3, +4, +5 budynku A, 

  Dostarczono i odebrano wyposażenie:

  1. meblowe medyczne do Kliniki Kardiologii i poradni specjalistycznych,
  2. meblowe medyczne do Kliniki Ortopedii i Traumatologii,
  3. fotele do aplikacji radiofarmaceutyków, ciśnieniomierze, wagę ze wzrostomierzem, stoliki opatrunkowe, do Zakładu Medycyny Nuklearnej,
  4. urządzenia do defibrylacji i kardiowersji, rejestratory holterowskie EKG do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i Kliniki Kardiologii,
  5. monitory czynności życiowych do Kliniki Perinatologii i Położnictwa, Kliniki Kardiologii, Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Neurologii, Kliniki Kardiologii Inwazyjnej,
  6. elektromiograf z wyposażeniem, inhalator ultradźwiękowy do Kliniki Neurologii,
  7. diatermie chirurgiczne i endoskopowe, zestaw do laparoskopii z torem wizyjnym do Kliniki Urologii,

   

  II kwartał 2017

  Kontynuowano prace budowlane i instalacyjne w poziomie +1,+2, +3, +4, +5 budynku A.

  Dostarczono i odebrano wyposażenie:

  1. nieinwazyjny pomiar rzutu – monitor parametrów hemodynamicznych, łóżka specjalistyczne z systemem ważenia, echokardiografy do obrazowania 3D do Kliniki Kardiologii,
  2. ssaki elektryczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, łóżka specjalistyczne, aparat EEG z wyposażeniem do Kliniki Neurologii,
  3. ssaki elektryczne, aparaty do mierzenia ciśnienia do Kliniki Reumatologii,
  4. marker kobaltowy, zestaw ze źródłem kontrolnym do radiochromatografu, system do pomiaru jodochwytności tarczycy, pH-metr, suszarka do radiochromatografu i inne wyposażenie drobne, fotel diagnostyczny trzysekcyjny, wyciąg radiochemiczny do Zakładu Medycyny Nuklearnej,
  5. łóżko specjalistyczne z systemem ważenia i automatyczną terapią boczną, echokardiograf do obrazowania 3D do Kliniki Kardiochirurgii,
  6. łóżka specjalistyczne z systemem ważenia, respirator do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej,
  7. łóżka specjalistyczne z systemem ważenia do Kliniki Perinatologii,
  8. kolumny sufitowe anestezjologiczno-endoskopowe do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,
  9. resektoskopy, cystoskopy, uretrotom optyczny, litotryptor, optyka autoklawowalna, tor wizyjny endourologiczny z wyposażeniem, laser holmowy z wyposażeniem, zestaw do PCNL z wyposażeniem, ureterorenoskopy, video ureterorenoskopy, litotryptor ultradźwiękowy, nefoskopy do Kliniki Urologii,
  10. zestawy komputerowe, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne do klinik,
  11. unit stomatologiczny do Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
  12. pedobarograf do Poradni Stopy Cukrzycowej.

   

  III kwartał  2017

  1. Kontynuowano prace budowlane w poziomie +2, +3, +4 budynku A. Zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru kondygnacji +1 i +5 budynku A. Prowadzone są prace wykończeniowe w budynku A i B.
  2. Kontynuowano prace instalacyjne w poziomie +2, +3, +4 budynku A. Zakończono roboty instalacyjne oraz dokonano odbioru kondygnacji +1 i +5 budynku A.
  3. Dostarczono i odebrano wyposażenie:
  • narzędzia chirurgiczne do Kliniki Kardiochirurgii,
  • narzędzia chirurgiczne do I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej,
  • narzędzia chirurgiczne do Kliniki Otolaryngologii,
  • narzędzia chirurgiczne do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej,
  • aparat do hemofiltracji do Kliniki Kardiologii,
  • uchwyty dla osób niepełnosprawnych do wszystkich klinik.

   

  IV kwartał 2017

   

  Zakończono prace budowlane i instalacyjne w poziomie +2, +3, +4 budynku A.

  Zakończono prace wykończeniowe w budynku A i B.

  Dokonano wyburzenia byłego budynku administracji Szpitala.

  Dostarczono i odebrano wyposażenie:

  1) retraktor tkankowy do zastawki mitralnej oraz narzędzia chirurgiczne do Kliniki Kardiochirurgii,

  2)  narzędzia chirurgiczne do I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej,

  3)  inkubatory z wyposażeniem do Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka,

  4)  wirówkę laboratoryjną i drobne wyposażenie medyczne do Zakładu Medycyny Nuklearnej,

  5)  spektrofluorymetr z wyposażeniem do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej,

  6)  pompy infuzyjne do objętościowe i strzykawkowe do Kliniki Neurologii, Reumatologii, Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej, II Kliniki Nefrologii, Kliniki Neonatologii,

  7)  dopplery do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji,

  8)  inkubatory CO2 do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej,

  9)  walizki reanimacyjne, system pneumatycznego ucisku sekwencyjnego kończyn, system do ciągłego odsysania z przestrzeni podgłośniowej aparaty do terapii nerkozastępczej do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

  10)  demineralizator oraz zamrażarkę niskotemperaturową do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej,

  11)  wirówki laboratoryjne do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej,

  12)  unit okulistyczny i autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym do Kliniki Okulistyki ,

  13)  aparaty EKG oraz zestaw do prób wysiłkowych do Kliniki Kardiologii,

  14)  ureterorenoskopy w wyposażeniem, cystoskop z wyposażeniem, optyka autoklawowalna do Kliniki Urologii,

  15)  zamrażarkę niskotemperaturową oraz chłodziarkę farmaceutyczną do Kliniki Hematologii,

  16) unity stomatologiczne do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

  17)  ssaki elektryczne do Kliniki Neurologii, II Kliniki Chirurgii Ogólnej
  i Gastroendokrynologicznej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Hematologii, Kliniki Ginekologii,

  18)  walizki reanimacyjne z wyposażeniem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

  19)  wagi krzesełkowe, wagi ze wzrostomierzem, lampy bezcieniowe, stetoskopy, ciśnieniomierzem, termometry, gleukometry do II Kliniki Nefrologii,

  20)  ciśnieniomierze, termometry, gleukometry, chodziki i balkoniki do II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroendokrynologicznej, Kliniki Neurologii i Kliniki Reumatologii.

   

  2018

   

  I półrocze 2018

  Wykonywano prace budowane (wyburzenia, montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych, posadzek) oraz prace wykończeniowe w poziomie „0” budynku F oraz w części „0” budynku B.

  Wykonywano prace instalacyjne wszystkich branż (sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) w poziomie „0” budynku F oraz w części „0” budynku B.

  Prowadzono roboty budowane w zakresie przebudowy pomieszczeń piwnic w części C, B i D budynku Szpitala i robót towarzyszących, w tym: dokonano wymiany instalacji elektrycznych, sanitarnych w części C, B i D budynku Szpitala, dokonano zabezpieczenia wykonanych instalacji w ciągach komunikacyjnych oraz przywrócono pomieszczenia do stanu pierwotnego po robotach instalacyjnych (ściany, podłogi, sufity).

  Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji pomieszczeń piwnic Szpitala i robót towarzyszących w części A budynku Szpitala, w tym: zdemontowano istniejące instalacje wymagające wymiany.

   

  Dostarczono i odebrano wyposażenie:

  • do Kliniki Okulistyki – tonometr aplanacyjny, funduskamerę, biometr optyczny, wyświetlacz optotypów, topograf rogówkowy, wyposażenie medyczne, niemedyczne i higieniczne, soczewki optyczne,
  • do Kliniki Ortopedii i Traumatologii – szyny do biernych ruchów kolana stabilizator zewnętrzny miednicy, artroskop, zestaw do endoskopowej dekompresji nadgarstka, napęd chirurgiczny, inhalatory ultradźwiękowe, wózki i fotele zabiegowe,
  • do Centralnej Sterylizatorni – asortyment do transportu materiału skażonego (pojemniki transportowe, zestawy do dezynfekcji chemicznej, tace narzędziowe, kosze z pokrywami, kosze do optyki),
  • do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej- inhalatory ultradźwiękowe,
  • do II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej - inhalatory ultradźwiękowe, defibrylator, wózki i fotele zabiegowe,
  • do Kliniki Kardiologii - pompy infuzyjne strzykawkowe,
  • do Kliniki Kardiochirurgii - kardiomonitory, analizator parametrów krytycznych, pompy infuzyjne strzykawkowe, zestaw narzędzi kardiochirurgicznych do zastawki aortalnej,
  • do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – plazmowe sterylizatory
   powietrza, respiratory, analizator parametrów biochemicznych, stacje dokujące do pomp infuzyjnych,
  • do Kliniki Hematologii - wyposażenie medyczne, niemedyczne
   i higieniczne, monitory czynności życiowych, centrale pielęgniarskie, drukarki, ekrany LCD, defibrylator, wózki i fotele zabiegowe,
  • do Stacji Dializ - wyposażenie medyczne, niemedyczne i higieniczne, kardiomonitor, zbieracze odpadów, wózki wielofunkcyjne, wózki i fotele zabiegowe,
  • do Zakładu Medycyny Nuklearnej: głowica USG,
  • do Administracji Szpitala – zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie meblowe.
  • do Kliniki Neonatologii – miernik bilirubiny, systemy monitorowania wraz z centralami pielęgniarskimi i monitorami,
  • do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej – monitory czynności życiowych, centrale pielęgniarskie,
  • do Kliniki Urologii – kardiomonitory, stół endoskopowy z wyposażeniem,
  • do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych - monitory czynności życiowych, centrale pielęgniarskie, drukarki, ekrany LCD, stoły operacyjne i zabiegowe, videoduodenoskop z procesorem obrazu ze źródłem światła, oprogramowanie do aparatu rentgenowskiego, ultrasonograf diagnostyczny, serwery wraz z oprogramowaniami
   i licencjami do zastosowań medycznych,
  • do Kliniki Perinatologii i Położnictwa – kardiomonitory, pulsoksymetr, kardiotokograf, narzędzia chirurgiczne i urządzenia endoskopowe, stanowiska do pielęgnacji niemowląt, promienniki podczerwieni, ultrasonograf z wyposażeniem,
  • do Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – defibrylator, ultrasonograf,
  • do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – ambulatoryjny monitor ciśnienia krwi, ultrasonograf,
  • do II Kliniki Nefrologii – ambulatoryjne systemy pomiaru ciśnienia, wózki i fotele zabiegowe,
  • do I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – materac bariatryczny z wyposażeniem, zestaw noża harmonicznego, narzędzia laparoskopowe,
  • do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – bronchofiberoskopu intubacyjny, videolaryngoskopy, wózki i fotele zabiegowe,
  • do Kliniki Rehabilitacji – wyposażenie meblowe
  • do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK – wyposażenie meblowe, respiratory, echokardiograf do obrazowania 3D w kardiologii
   z wyposażeniem,
  • do Kliniki Neurologii – materace przeciwodleżynowe, aparat Dooplera,
  • do Archiwum Szpitala – wyposażenie meblowe,
  • do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej – platforma do analizy mikromacierzy oligonukleotydowych i białkowych,
  • do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej – mikroskop optyczny laboratoryjny z wyposażeniem
  • do Zakładu Radiologii - ultrasonograf diagnostyczny,
  • Do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji - wózki i fotele zabiegowe, hak automatyczny,
  • Do Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Plastycznej: platforma elektrochirurgiczna do zamykania naczyń,
  • Urządzenia informacyjno-sygnalizacyjne – 15 punktów dostępowych do łączności telefonicznej bezprzewodowej w budynkach Szpitala.

   

  III kwartał 2018

  Zakończono roboty budowane i instalacyjne w zakresie przebudowy pomieszczeń piwnic budynku Szpitala oraz roboty towarzyszące. Dokonano odbioru końcowego robót.

  Wykonano roboty zagospodarowania terenu powiązane z zakończoną przebudową pomieszczeń piwnic budynku Szpitala.

  Dostarczono i odebrano wyposażenie:

  • do Kliniki Okulistyki – lampa szczelinowa, tonometr aplanacyjny,
  • do Kliniki Ortopedii i Traumatologii – kozetki lekarskie, stojaki do kroplówek,
  • do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej - kamera do sprzętu endoskopowego z wyposażeniem,
  • do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – videolaryngoskopy, aparat USG, urządzenia do podgrzewania płynów ustrojowych, mobilne stoliki przyłóżkowe,
  • do Stacji Dializ – wózki zabiegowo-opatrunkowe, regały magazynowe,
  • do Kliniki Neonatologii – aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, lampy do fototerapii,
  • do Kliniki Perinatologii i Położnictwa – wózki na aparaturę, stojaki do kroplówek,
  • do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych –
  • do II Kliniki Nefrologii – stoliki pod cyklery, wózki opatrunkowo-zabiegowe,
  • do I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – narzędzia laparoskopowe,
  • do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK – videolaryngoskopy,
  • do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji – szafy do stentów, stoliki zabiegowe,
  • do Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Plastycznej – endoskop do diagnostyki z torem wizyjnym, generator elektrochirurgiczny, wiertarka do zabiegów chirurgicznych i napęd do systemu piezoelektrycznego,
  • do Kliniki Otolaryngologii – system stroboskopowy z video laryngoskopem, kozetka opatrunkowa,
  • do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych,
  • do Kliniki Neurochirurgii – urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjent ów, lupy operacyjne,
  • do II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej – stojaki do kroplówek, szafy medyczne.