• Ostatnia zmiana 09.05.2017 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Efekty kształcenia

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  na studiach podyplomowych

  INTERDYSCYPLINARNE ZASTOSOWANIA BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

   

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
  2. Umiejscowienie studiów podyplomowych w obszarze/obszarach kształcenia
   (wraz z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych):

  Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina nauk medycznych dyscyplina medycyna, dziedzina nauk o zdrowiu.

  1. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7.
  2. Ogólne cele kształcenia:

  Celem studiów podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych” jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

  1. Związek programu kształcenia z misją i strategią UMB:

  Program kształcenia na studiach podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych” jest zgodny z misją UMB, która zakłada „stałe podnoszenie wiedzy medycznej, farmaceutycznej oraz w zakresie zdrowia publicznego w celu świadczenia najlepszej opieki zdrowotnej”.

  1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinie słuchaczy, absolwentów i pracodawców

  W procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów podyplomowych „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych” uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, którymi byli: studenci, nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci, aktualni i przyszli pracodawcy.

  1. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

  Osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii oraz tytuł zawodowy magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej.

   

  II. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

   

   

  Symbol

   

  OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

  Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia

  Polskiej Ramy Kwalifikacji

  SYMBOL

   

  WIEDZA

   

  W01

  Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, budowy i czynności poszczególnych układów i narządów.

  P7S_WG

  W02

  Posiada wiedzę na temat etiopatogenezy wybranych chorób o znaczeniu społecznym.

  P7S_WG

  W03

  Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia jednostki i populacji.

  P7S_WG

  W4

  Posiada wiedzę na temat zagrożeń zdrowia jednostki
  i populacji związanych ze stylem życia, jakością środowiska przyrodniczego i społecznego oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.

  P7S_WG

  W5

  Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia publicznego, demografii, epidemiologii, promocji zdrowia.

  P7S_WG

  W6

  Zna krajowe i międzynarodowe źródła informacji o ludności, stanie zdrowia, uwarunkowaniach stanu zdrowia ludności.

  P7S_WK

  W7

  Zna miary demograficzne i epidemiologiczne stosowane w ocenie stanu zdrowia populacji.

  P7S_WG

  W8

  Posiada wiedzę na temat sytuacji demograficznej w Polsce i na świecie.

  P7S_WK

  W9

  Zna metody oceny stanu zdrowia, potrzeb zdrowotnych i zagrożeń zdrowia populacji.

  P7S_WG

  W10

  Posiada wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej ludności
  w Polsce, Europie i na świecie.

  P7S_WK

  W11

  Zna zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia.

  P7S_WK

  W12

  Zna podstawowe pojęcia i miary statystyczne wykorzystywane w analizie badań epidemiologicznych.

  P7S_WG

  W13

  Posiada wiedzę na temat wnioskowania statystycznego
  i przyczynowo-skutkowego.

  P7S_WG

  W14

  Posiada wiedzę o narzędziach informatycznych mających zastosowanie w opracowaniu wyników badań epidemiologicznych.

  P7S_WK

  W15

  Posiada wiedzę na temat rodzajów badań epidemiologicznych i możliwości ich zastosowania
  w różnych dyscyplinach.

  P7S_WK

  W16

  Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych.

  P7S_WG

  W17

  Posiada wiedzę na temat metod zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych.

  P7S_WK

  W18

  Posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce i Europie.

  P7S_WK

  W19

  Zna regulacje prawne dotyczące nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, zakażeniami szpitalnymi, związanymi z żywnością i żywieniem, środowiskiem pracy, nauki, zamieszkania, wypoczynku.

  P7S_WK

  W20

  Posiada wiedzę na temat transgranicznych zagrożeń zdrowia publicznego.

  P7S_WK

  W21

  Zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych

  P7S_WK

  W22

  Posiada wiedzę na temat epidemiologii i profilaktyki chorób niezakaźnych: chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu, chorób psychicznych, przewlekłych, nieswoistych chorób układu oddechowego, chorób układu ruchu, chorób metabolicznych, niepełnosprawności.

  P7S_WG

  W23

  Posiada wiedzę na temat epidemiologii i profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska komunalnego.

  P7S_WG

  W24

  Posiada wiedzę na temat epidemiologii i profilaktyki chorób związanych z żywnością i żywieniem.

  P7S_WG

  W25

  Posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia populacyjnych programów przesiewowych.

  P7S_WK

  W26

  Zna krajowe i międzynarodowe programy zdrowia publicznego (promocji zdrowia, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej, ochrony środowiska) i możliwości ich aplikacji.

  P7S_WK

  W27

  Zna zasady planowania, konstruowania i wdrażania programów polityki zdrowotnej.

  P7S_WK

  W28

  Posiada wiedzę na temat zastosowania badań epidemiologicznych w ocenie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób, leczenia i rehabilitacji.

  P7S_WK

  W29

  Posiada wiedzę na temat Evidence - Based Medicine, Evidence - Based Public Health

  P7S_WK

  W30

  Zna możliwości zastosowania badań epidemiologicznych i wykorzystania wiedzy epidemiologicznej w różnych dyscyplinach.

  P7S_WK

   

  UMIEJĘTNOŚCI

   

  U01

  Potrafi prawidłowo przedstawić problem epidemiologiczny.

  P7S_UW

  U02

  Dobiera rodzaj badania epidemiologicznego do przedstawionego problemu epidemiologicznego.

  P7S_UW

  U03

  Umie zaplanować i przeprowadzić różne rodzaje badań epidemiologicznych.

  P7S_UO

  U04

  Przygotowuje protokół badania epidemiologicznego.

  P7S_UW

  U05

  Pozyskuje, gromadzi dane pierwotne i wtóre oraz opracowuje bazy danych.

  P7S_UW

  U06

  Dobiera właściwe metody analizy danych.

  P7S_UW

  U07

  Interpretuje wyniki badań epidemiologicznych.

  P7S_UW

  U08

  Potrafi ocenić istnienie zależności przyczynowo-skutkowej.

  P7S_UW

  U09

  Opracowuje raporty wyników badań z zakresu epidemiologii opisowej i analitycznej.

  P7S_UW

  U10

  Analizuje stan zdrowia populacji posługując się właściwymi miarami demograficznymi i epidemiologicznymi.

  P7S_UW

  U11

  Analizuje uwarunkowania zdrowia populacji w zakresie stylu życia, środowiska przyrodniczego i społecznego, czynników demograficznych.

  P7S_UW

  U12

  Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne.

  P7S_UW

  U13

  Potrafi korzystać z narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy prowadzeniu badań epidemiologicznych.

  P7S_UW

  U14

  Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem.

  P7S_UK

  U15

  Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości.

  P7S_UK

  U16

  Potrafi przedstawić wyniki badań epidemiologicznych
  w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

  P7S_UK

  U17

  Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ekspertyz, raportów z zakresu stanu zdrowia populacji.

  P7S_UK

  U18

  Potrafi zaplanować, przeprowadzić i ocenić skuteczność populacyjnych programów przesiewowych i interwencyjnych w zakresie zdrowia publicznego.

  P7S_UO

  U19

  Potrafi rozpoznać i opracować ognisko epidemiczne.

  P7S_UW

  U20

  Potrafi zastosować badania epidemiologiczne i wiedzę epidemiologiczną w różnych dyscyplinach.

  P7S_UU

   

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

   

  K01

  Zna poziom własnych kompetencji zawodowych oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych.

  P7S_KK

  K02

  Rozpoznaje problemy, które wymagają korzystania
  z pomocy ekspertów i wie, do kogo się zwrócić o pomoc.

  P7S_KK

  K03

  Współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie
  z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  P7S_KR

  K04

  Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe.

  P7S_KR

  K05

  Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu wdrażaniu projektów i działań w obszarze zdrowia publicznego.

  P7S_KO

  K06

  Stosuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów zdrowia populacji.

  P7S_KK

  K07

  Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości
  i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
  .

  P7S_KK

  K08

  Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
  i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

  P7S_KR

  K09

  Dba o wizerunek własnego zawodu.

  P7S_KR

  K10

  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

  P7S_KR

  * Objaśnienia oznaczeń:

  W – kategoria wiedzy, U – kategoria umiejętności , K – kategoria kompetencji społecznych

  01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

   

  ………………………………………….

  (pieczątka i podpis Dziekana)