Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkurs ofert lokal gastronomiczny.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 12.09.2023 przez Administrator UMB

  Konkurs ofert lokal gastronomiczny

  Białystok, dnia 24.08.2023r.

  AGU.212.41.2023

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako właściciel nieruchomości oznaczonej nr 1784/28, KW BI1B/00115953/2, położonej w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 37 ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  1. Przedmiotem konkursu jest najem lokalu składającego się z siedmiu pomieszczeń o łącznej powierzchni 113 m2 znajdującego się w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
  2. Przedmiotowy lokal jest w dobrym stanie technicznym.
  3. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i centralne ogrzewanie.
  4. Minimalna stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni wynosi  19,00 zł netto.
  5. Stawka czynszu   nie obejmuje   zużycia energii elektrycznej i zużycia wody, które są rozliczane na podstawie faktycznego zużycia według wskazań liczników, oraz centralnego ogrzewania rozliczanego według powierzchni najmu. Dla rozliczenia mediów obowiązują stawki cen dostawców.
  6. Okres najmu – czas nieograniczony.
  7. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dokonania wizji lokalnej przedmiotu najmu przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.
  8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu w budynku WNOZ przy ul. Szpitalnej 37” w Kancelarii Ogólnej UMB (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, do dnia 08 września 2023r. do godz. 12.00. Komisja przedłuża  termin składania ofert na najem lokalu w budynku WNOZ do dnia  11 września 2023 roku do godziny 12.
  9. Oferta powinna zawierać między innymi:
   - opis firmy,
   - aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
   - zaświadczenie z urzędu skarbowego,
   - proponowany zakres działalności,
   - proponowaną stawkę czynszu.
  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 września  2023r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Usług, p. 158,  ul. A.Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok.
  11. Komisja wybierze ofertę z najwyższą ceną.
  12. Uniwersytet  Medyczny  w Białymstoku zastrzega sobie prawo do kontaktu  z  wybranymi oferentami celem doprecyzowania zapisów umowy.
  13. UMB zastrzega sobie prawo do unieważnienia ofert bez podawania przyczyny.
  14. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem  tel.  85 748 55 43

   

  Komisja:

  • dr inż. arch. Jerzy Tokajuk - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych – przewodniczący,
  • Anna Krukowska- kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego i Usług - członek,
  • Sławomir Przechocki  – specjalista w Dziale Administracyjno – Gospodarczym i Usług – członek.

   

  ZARZĄDZENIE KANCLERZA

  FORMULARZ OFERTOWY

  UMOWA NAJMU WZÓR