Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkurs ofert.
 • Ostatnia zmiana 20.08.2014 przez Administrator UMB

  Konkurs ofert

  Białystok, dnia 2014.08.19

   

  KONKURS OFERT

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na:

  wariant I – przygotowanie treści wniosku projektowego w ramach programu strategicznego   „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych -  STRATEGMED”  składanego na II konkurs STRATEGMED

  wariant II – konsultacja wniosku projektowego składanego na II konkurs STRATEGMED przygotowanego przez Uczelnię

  Warunki wymagane od potencjalnych wykonawców:

   

  wariant I

  a.      opracowanie kompletnej części merytorycznej wniosku we współpracy z Uczelnią

  b.      opracowanie budżetu i harmonogramu projektu

  c.       analiza dokumentacji konkursowej, w tym bieżąca interpretacja  kryteriów formalnych i merytorycznych

  d.      obsługa systemu  OSF na podstawie danych z Uczelni

  e.      bieżąca konsultacja z Uczelnią w trakcie przygotowywania treści opisu poszczególnych części wniosku.

   

  wariant II

  a.      omówienie zakresu planowanego projektu na II  konkurs STRATEGMED w kwestiach merytorycznych i formalnych

  b.      omówienie założeń budżetowych przed przygotowaniem przez Uczelnię budżetu

  c.       weryfikacja przygotowanego budżetu, przekazanie propozycji zmian

  d.      analiza dostarczonego przez Uczelnię  opisu projektu i zgłoszenie uwag i zmian

  e.      finalne sczytanie treści wniosku projektowego oraz budżetu i harmonogramu, ewentualne komentarze.

   

  Termin realizacji zadania  to  19.09.2014 rok

   

  Na każdy wariant należy złożyć odrębną ofertę.

  Wygra oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową i najlepsze referencje w zakresie przygotowania projektów NCBiR i/lub 7 programu ramowego EU.

  Oferty należy składać do dnia 22.08.2014r. do godziny 1500  w Kancelarii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „ Oferta na przygotowanie wniosku projektowego”, lub „ Oferta na konsultacje wniosku projektowego”.

  Telefon kontaktowy  85 748 55 43.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.