• Ogłoszenia

  Wspólne projekty badawcze Polski i Niemiec - nabór wniosków (NAWA)

  06.04.2021 11:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

   

  Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i ich partnerów z Niemiec. Wnioski mogą być składane przez uczelnie, a nie indywidualnych naukowców.

   

  Na co przeznaczone jest wsparcie?

  Granty w programie są przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

   

  Co może być finansowane w projekcie?

  Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000,00 PLN.

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i na odwrót).

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000,00 PLN;

  - koszty pobytu naukowców z Niemiec w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:

  w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350,00 PLN dziennie

  w przypadku dłuższych pobytów – 4 200,00 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty niż wyżej wymienione nie będą kwalifikowane w projekcie.

   

  Kto może uczestniczyć w realizacji projektu?

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

  Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31.01.2023 r.

   

  Jaki jest tryb składania wniosków?

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz przez polskich partnerów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji. Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Niemczech, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu oceny krajowej wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru projektów, które będą finansowane.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie?

  Nabór trwa do 30 czerwca 2021 r. do godziny 15.00. Wnioski powinny być składane w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i kontaktowaniu się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Wzór umowy dla beneficjentów 2021_ Niemcy

  Wzór wniosku Niemcy 2021

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót