Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Elektroradiologia odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

  Kształcenie na studiach I i II stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, ekonomii, międzynarodowych problemów zdrowia, patomorfologii, psychologii, socjologii, prawa, demografii, biofizyki, biostatystyki.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): aparatury medycznej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej, propedeutyki medycyny, radiobiologii i i ochrony radiologicznej, radiodiagnostyki ogólnej i klinicznej, radioterapii, ultrasonografii.

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Elektroradiologia jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Potrafi miedzy innymi: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych, komunikować się z pacjentem, współpracować w zespole terapeutycznym. Absolwent umie przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Planuje pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów i uzyskuje informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Udziela pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi także dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Potrafi dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Potrafi wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię, radioterapię odpowiednią techniką. Zna i prowadzi dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów. Umie zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej, udzielać pierwszej pomocy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

   

  Program studiów II stopnia

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: Ustawodawstwa zawodowe w elektroradiologii, techniki zabiegów medycznych, komunikowania interpersonalne, psychologii zdrowia, metodologia badań naukowych, informatyki medycznej, zarządzanie i marketing, psychologia nauczania, dydaktyka w elektroradiologii, anatomia radiologiczna
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: diagnostyki elektromedycznej w chorobach wewnętrznych, diagnostyki elektromedycznej w pediatrii, czytania i analizy wyników badań obrazowych, neuroradiologii, radiologii zabiegowej, nowoczesnych technik diagnostycznych w radiologii, podstawy technik obrazowania, kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej, technik perfuzyjnych, elektroencefalografii, elektrokardiografii, epidemiologii nowotworów, onkologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej w radioterapii

  Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

  • Korzystania z różnych źródeł wiedzy celem doskonalenia umiejętności zawodowych
  •  Nadzór merytoryczny nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii (EKG,EEG,EMG,EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej
  • Uczestnictwo w procesie kształcenia techników i licencjatów w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
  • Wykonania maski termoplastycznej i osłon indywidualnych stosowanych w radioterapii
  • Wykonania algorytmu obliczenia dawki i optymalizacji leczenia w radioterapii
  • Obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii
  • Czytania i analizowania wyników badań obrazowych
  • Stosowania zasad ochrony radiologicznej
  • Wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii
  • Zastosowania przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych