Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 07.07.2022 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

  Kształcenie na studiach I i II stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią I stopnia można podzielić na dwie grupy:

   I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, elementów fizyki z elektroniką, pedagogiki, kultury żywego słowa, prawa oświatowego.

   II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): akustyki, profilaktyki logopedycznej, dydaktyki postępowania logopedycznego, diagnozy i terapii logopedycznej, emisji głosu, foniatrii, audiologii pedagogicznej, fonologii i fonetyki współczesnego języka polskiego.

   Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu. W szczególności posiada:

  • umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu,
  • umiejętności praktyczne kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
  • wiedzę lingwistyczną (o systemie językowym) i medyczną (anatomię, foniatrię, audiologię, neurologię, psychiatrię) w procesie komunikacji z otoczeniem,
  • wiedzę psychologiczną (neuropsychologia, psycholingwistyka),
  • wiedzę pedagogiczną dającą podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą,
  • umiejętności do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego (przygotowanie pedagogiczne),
  • wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami),
  • umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w zakresie ogólnym a także w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
  • umiejętności zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej),
  • wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy,
  • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  Program studiów II stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią II stopnia można podzielić na dwie grupy:

   I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): podstaw biologii medycznej, podstaw diagnostyki biochemicznej, podstaw patofizjologii klinicznej, wad twarzo-czaszki, podstaw alergologii klinicznej, statystyki medycznej, wielokulturowości. 

   II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): neurologopedii, afazji w neurologii klinicznej, neurofizjologicznych metod rehabilitacji małego dziecka, terapii logopedycznej dzieci z rozszczepami, rehabilitacji osób laryngektomowanych oraz z implantem ślimakowym, audioprotetyki, komunikacji osób głuchych i głęboko niedosłyszących, terapii zaburzeń głosu i mowy o podłożu psychogennym.

  Absolwent studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą specjalistyczną dotyczącą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w rehabilitacji patologii głosu, mowy oraz słuchu. W szczególności posiada:

  • umiejętność tworzenia kreatywnych programów terapeutycznych wykorzystywanych w rehabilitacji zaburzeń procesu komunikatywnego i monitorowania efektów prowadzonej terapii,
  • wiedzę i umiejętności dotyczące procedur diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w patologii głosu, mowy i słuchu, 
  • umiejętność wypracowania zasad działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu patologii głosu, mowy oraz słuchu,
  • umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w praktyce fonoaudiologa-logopedy,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy w placówkach oświatowych, służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych oraz innych instytucjach zatrudniających osoby zawodowo pracujące głosem,
  • znajomość języka obcego specjalistycznego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.