Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Położnictwa
  • studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Położnictwa

  Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia - w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

   

  Program studiów I stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, i genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i etyki zawodu położnej, podstaw opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, chorób wewnętrznych, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii, dietetyki.

   

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

   

   

  Program studiów II stopnia.

  Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo II stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: psychoterapii, nowoczesnych technik diagnostycznych.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i teorii opieki położniczej, przepisów dotyczących zawodu położnej - wymogów europejskich, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, opieki specjalistycznej w położnictwie, neonatologii i ginekologii, intensywnego nadzoru położniczego, zarządzania w położnictwie.

   

  Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Położnictwo otrzymuje tytuł zawodowy magistra położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej, umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej, umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw, umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników, umiejętność nauczania i zarządzania w opiece położniczej.
  Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.