Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 28.08.2023 przez Administrator UMB

  O kierunku

   

  1. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE I EPIDEMIOLOGIA NA UMB?

  Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości kształcenia oraz ukończeniu studiów w prestiżowej Uczelni z ponad 70-letnią tradycją -  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia to studia dla Ciebie! Większość zajęć realizowana jest w formie on-line, co pozwoli na rozwój osobisty bez kolizji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia to interdyscyplinarne studia łączące zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych. To studia, podczas których uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw zdrowia publicznego i epidemiologii. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej, zdrowia środowiskowego, edukacji zdrowotnej, biostatystyki oraz podstaw zarządzania.

  Studia skierowane są do osób, które interesują się zagadnieniami medycznymi, a równocześnie chcą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego, ekologii i monitoringu środowiska, edukacji zdrowotnej, jak również organizacji i zarządzania oraz ekonomiki zdrowia. Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego, a także zarządzania projektami mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/ Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jako jeden z nielicznych kierunków na świecie, posiada międzynarodową akredytację APHEA. Gwarantuje to , że program nauczania spełnia wysokie międzynarodowe standardy identyczne jak te na innych prestiżowych uczelniach za granicą.

   

  1. BEZPŁATNE STACJONARNE STUDIA ON-LINE

  Jedyna Uczelnia w Polsce prowadząca bezpłatne stacjonarne studia w formule on-line, co umożliwia pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym!

  Organizacja studiów na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia w UMB umożliwia bezpłatne studiowanie i równoczesne podjęcie pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, które możesz odbyć w placówkach oferowanych przez UMB lub innych spełniających minimalne warunki podmiotach – np. w Twoim miejscu pracy.

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, naukowców oraz praktyków (m.in. osoby na co dzień zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej).

   

  1. NABYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI:
  • przygotowywanie, propagowanie, wdrażanie, realizowanie i koordynowanie programów zdrowotnych, promocji zdrowia, opieki i rehabilitacji psychospołecznej
  • rozpoznawanie uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji jak i zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi
  • realizowanie ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska
  • gromadzenie danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości
  • edukacja zdrowotna
  • identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowotnych
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz prowadzenie programów monitorowania zagrożeń środowiskowych/ocena powodowanych przez nie skutków zdrowotnych
  • analiza i interpretacja aktów prawnych oraz umów mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  • koordynacja w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej
  • umiejętność pracy i zarządzania zespołami
  • umiejętność planowania i realizacji kontroli
  • umiejętność przygotowywania planów i koordynacji działań w warunkach zarządzania kryzysowego, np. podczas epidemii
  • znajomość procedur oceny technologii medycznych.

   

  1. STUDIA, DZIĘKI KTÓRYM ZNAJDUJESZ ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEDYCZNEJ:
  • instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia np. WHO i ECDC
  • jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia
  • jednostkach administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim
  • Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Instytucjach prywatnego sektora ubezpieczeń
  • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych
  • Inspekcji Sanitarnej
  • instytutach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
  • instytucje badawcze oraz kontrolno-pomiarowe z zakresu zdrowia środowiskowego, ochrony środowiska i ekotoksykologii
  • firmach farmaceutycznych
  • NGOs


  Kończąc kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia znajdziesz zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia, np. administracji publicznej, sektorze ubezpieczeniowym, służbach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach pozarządowych, publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Interdyscyplinarność kierunku pozwala Ci na pracę w szeroko-pojętej branży związanej ze zdrowiem, ale z drugiej strony nie ograniczasz się do jednego zawodu.

  Ukończenie studiów Zdrowie Publiczne i Epidemiologia – studia I stopnia daje możliwość dalszego rozwoju naukowego, np. kontynuowania nauki na studiach II stopnia.