Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki Centrum Badań Klinicznych UMB.
  • Ostatnia zmiana 16.05.2024 przez Administrator UMB

   Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki Centrum Badań Klinicznych UMB

   Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki, które jest częścią Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalizuje się w analizach metabolomicznych i proteomicznych wykorzystywanych w badaniach medycznych, m.in. dotyczących medycyny spersonalizowanej.

    

   W Laboratorium prowadzone są celowane i niecelowane badania metabolomiczne (w tym lipidomiczne) i badania proteomiczne. Działalność badawcza Laboratorium prowadzona jest głównie w obszarze badań medycznych, a w szczególności ukierunkowana jest na poznanie i zrozumienie przemian biochemicznych związanych z rozwojem chorób.

   Dzięki temu możliwe jest wskazanie nowych biomarkerów chorób pozwalających na poprawę diagnostyki, monitorowanie postępu choroby czy ocenę skuteczności leczenia. Zespół Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym, m.in. z osoczem, surowicą, moczem, różnego rodzaju tkankami czy komórkami. Ponadto, oprócz analiz standardowego materiału, zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Ciborowskiego opracowuje i waliduje metody do oznaczania metabolitów w dowolnym materiale biologicznym, np. płynie owodniowym, czy też płynie komorowym lub ciele szklistym oka.

   Aby uzyskać jak największe pokrycie metabolomu w laboratorium stosowane są różne techniki separacyjne. Takie podejście pozwala na zdobycie szerszej wiedzy odnośnie badanych problemów biomedycznych.

   Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki UMB oferuje kompleksowe podejście, obejmujące nie tylko pomiar metabolitów w dostarczonych próbkach biologicznych, ale także analizę uzyskanych danych, w tym analizy statystyczne, identyfikację metabolitów oraz analizę szlaków metabolicznych. Ponadto, w skład grupy wchodzą bioinformatycy, którzy tworzą na jej potrzeby dedykowane narzędzia bioinformatyczne ułatwiające analizę danych.

   Laboratorium współpracuje z innymi jednostkami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, wśród których wymienić można Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Wrocławską, Centrum Metabolomiki i Bioanaliz (CEMBIO) Uniwersytetu San Pablo CEU w Madrycie, Laboratorium Integracyjnego Fenotypowania Molekularnego w Karolinska Institutet w Sztokholmie, czy też Hiszpańskie Narodowe Centrum Badania Chorób Układu Krążenia CNIC w Madrycie.

   Współpraca odbywa się również poprzez działalność Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, w którego władzach znajdują się pracownicy Laboratorium. Te działania pozwalają na nawiązywanie nowych kooperacji naukowych oraz na ciągłą wymianę doświadczeń i transfer wiedzy z innymi badaczami z kraju i zagranicy, co z kolei przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji. Warto również wspomnieć, że dwóch członków zespołu (dr Joanna Godzień i dr Michał Burdukiewicz) otrzymało prestiżowe stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

   Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki UMB wyposażone jest w wysokorozdzielcze spektrometry mas, takie jak QTOF, które wykorzystywane są do niecelowych analiz metabolomicznych i proteomicznych. Ponadto laboratorium posiada unikalny na skalę krajową system RapidFire, umożliwiający wysokoprzepustową (10 próbek/min.), symultaniczną analizę pojedynczych metabolitów.

    

   Niecelowane analizy metabolomiczne

   Laboratorium wyposażone jest w dwa aparaty LC-QTOF-MS służące do niecelowanych analiz metabolomicznych, tzw. metaboliczny odcisk palca. Wykonywane są niecelowane analizy porównawcze metabolitów dla następujących próbek biologicznych: osocze/surowica, mocz, płyn owodniowy, płyn mózgowo – rdzeniowy, komórki PBMC, neutrofile, kondensat wydychanego powietrza, tkanki (płuco, mózg), płyn komorowy i ciało szkliste oka.

    

   Ilościowy pomiar metabolitów

   W Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki CBK, w zależności od zapotrzebowania, opracowywane są metody analityczne do ilościowego oznaczania konkretnych metabolitów, adoptowane są także metody opisane w literaturze specjalistycznej. Ponadto wykorzystywane są komercyjne rozwiązania do ilościowego oznaczania metabolitów.

    

   Laboratorium posiada certyfikat firmy Biocrates, który zaświadcza, że wykonywane w laboratorium analizy ilościowe metabolitów, przy wykorzystaniu zestawów wspomnianej firmy, spełniają odpowiednie kryteria jakości. W laboratorium wykonywane są oznaczenia z wykorzystaniem następujących zestawów: MxP® Quant 500 XL, MxP® Quant 500, AbsoluteIDQ® p180 oraz AbsoluteIDQ® Bile Acids. Największy z nich, Quant 500XL, umożliwia pomiar ponad 1000 metabolitów należących do 39 różnych klas biochemicznych. Oferowane zestawy zostały zwalidowane pod kątem pomiaru metabolitów w osoczu czy surowicy, ale przystosowano je także do próbek moczu, tkanek czy komórek. 

    

   Osoby zainteresowane wykorzystaniem w swoich badaniach zestawów do celowanej metabolomiki mogą skontaktować się z kierownikiem Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki CBK.

    

   Analizy proteomiczne

   Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki UMB wykonuje:

   • Analizy jakościowe i półilościowe z różnych materiałów biologicznych (osocze, tkanki, hodowle komórkowe, izolaty itd.),
   • Analizy porównawcze w trybie bez znakowania, wykorzystujące znakowanie izobaryczne,
   • Identyfikacje modyfikacji potranslacyjnych;
   • Dodatkowe metody wzbogacania próbki np. izolację fosforylowanych peptydów,
   • Deplecję białek osocza,
   • Dodatkowe frakcjonowanie w trybie off-line,
   • Odsalanie i oczyszczanie próbek;
   • Analizę bioinformatyczną i funkcjonalną uzyskanych wyników wraz z ich interpretacją biologiczną.

   Logo Centrum Metabolomiki UMB

   Multi-dyscyplinarny zespół badawczy Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki UMB tworzy blisko 20 ekspertów (chemików, biologów, biostatystyków, matematyków)  

   • Prof. dr hab. Michał Ciborowski (kierownik)
   • dr Michał Burdukiewicz
   • dr Jarosław Chilimoniuk
   • dr Dominik Cysewski
   • dr Joanna Godzień
   • dr Tomasz Kowalczyk
   • dr Katarzyna Miniewska
   • dr Ewa Paszkowska
   • dr Karolina Pietrowska
   • mgr Adrian Godlewski
   • mgr Wioleta Gosk
   • mgr Krystyna Grzesiak
   • mgr Dariusz Kiejza
   • mgr Paulina Klimaszewska
   • mgr Patrycja Mojsak
   • mgr Tomasz Pieńkowski
   • mgr Julia Siemińska
   • mgr Arkadiusz Żbikowski

    

   Osoba do kontaktu:

   prof. dr hab. Michał Ciborowski
   email: michal.ciborowski@umb.edu.pl
   tel: +48 85 831 8151