• Ostatnia zmiana 02.04.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów

   

   

  PRZED WYJAZDEM - INSTRUKCJA

  [KLIKNIJ]

   

   

   

  Wyjazdy zagraniczne w zależności od celu wyjazdu mogą odbywać się w następujących formach:

  Skierowanie na wyjazd za granicę

  Polecenie wyjazdu służbowego za granicę:

   

  1. W celu naukowym:

   

  · wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z działalnością Uczelni,

  · wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów badawczych i

  zaplanowanych w tych projektach spotkań grup roboczych, konsultacji

  naukowych itp.,

  · w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy warunkiem refundacji kosztów przez instytucję

  zapraszającą jest przedstawienie polecenia wyjazdu służbowego za

  granicę;

   

  Wyjazdy związane z:

  · prowadzonymi badaniami klinicznymi (tzw. trialami)

  · wygłoszeniem wykładu za

  wynagrodzeniem,

  · działalnością sponsora, a także promowaniem produktu sponsora,

   

   mogą być realizowane ewentualnie w

  ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego;

  · prowadzenie badań naukowych w zagranicznej  jednostce naukowej, dydaktycznej i klinicznej,

  · wyjazd na stypendium naukowe przyznane przez podmiot inny niż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  2. W celu dydaktycznym:

  · podejmowanie i prowadzenie

  działalności dydaktycznej w

  zagranicznej jednostce naukowej i

  dydaktycznej

  3. W celu szkoleniowym:

  • wyjazd na studia doktoranckie – jeżeli pracownik lub doktorant ubiegający się o taki wyjazd posiada odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności, potwierdzone stosownymi dokumentami,
  • wyjazd na studia podyplomowe,
  • wyjazd na staż naukowy lub specjalizacyjny,
  • wyjazd na kurs podnoszący
  • kwalifikacje zawodowe,
  • wyjazd na praktyki zawodowe,
  • wyjazd na konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy naukowe,

  W obu formach należy złożyć wypełniony formularz wniosku na wyjazd zagraniczny wraz z wnioskiem o dokonanie przelewu, jeżeli konieczne jest wniesienie przedpłat oraz dokumenty wymienione w formularzach.

  Należy złożyć stosowny wniosek