Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku


  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Pielęgniarstwa

  • studia II stopnia (dwuletnie) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Pielęgniarstwa

  Kształcenie na studiach I i II stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, interny i pielęgniarstwa internistycznego, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, opieki paliatywnej, ratownictwa medycznego, dietetyki, badań w pielęgniarstwie, zakażeń szpitalnych, języka migowego lub promocji zdrowia psychicznego.

   

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Absolwent jest przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki; promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych; działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu; rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  Program studiów II stopnia.

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: psychoterapii, nowoczesnych technik diagnostycznych
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: teorii pielęgniarstwa, pielęgniarstwa europejskiego, intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w pielęgniarstwie.


  Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących: świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią: ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia, organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocena wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacja czasu wolnego osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka. Promocję i edukację zdrowotną: prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.