Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wytyczne do opisu dobrostanu.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2023 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wytyczne do opisu dobrostanu

  W opisie dotyczącym dobrostanu zwierząt do Lokalnej Komisji Etycznej należy dostosować się do poniższych wytycznych:

  1. Opisać warunki zoohigieniczne pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta:

  • Parametry temperatury powietrza - 22+/- 2OC
  • Parametry wilgotności względnej - 35-60%
  • Nadciśnienie utrzymane dzięki systemom klimatyzacyjnym
  • Cykl świetlny - dzień świetlny 12/12 godzin
  • Liczba wymian powietrza na godzinę - 15 krotna nieprzekraczajaca 0,3 m/s
  • Całodobowy monitoring pomieszczeń bytowania zwierząt

  2. Udzielić Informacji o ilości i rodzaju spożywanej paszy oraz wody:

  - nieograniczony dostęp do paszy i wody

  - odstępy czasowe w przypadku odstawienia zwierzętom paszy i jej ponownego zadania

  - zwierzętom w CMD zadawany jest sterylny granulat paszowy firmy Ssniff.

  Zwierzęta w doświadczeniu standardowo otrzymują paszę bytową dla myszy i szczurów (S8435-023) o zawartości 9kJ% - tłuszczu, 24kJ% białka, 67kJ% węglowodanów. Gross Energy 16.2 MJ/kg, Metabolizable Energy 13.5 MJ/kg.

  Zwierzętom zadawana jest sterylna woda pozbawiona zanieczyszczeń i drobnoustrojów.

  3. Udzielić informacji dotyczacej stosowania urozmaicenia środowiska:

  - w klatkach, w których będą przebywały zwierzęta zapewniona będzie ściółka, materiał do gniazdowania oraz materiał do zabawy, zgryzania i schronienia. 

  4. W przypadku niestosowania wzbogacenia opisać uzasadnienie

  5. Uwzględnić informację o planowanej ilości zwierząt przebywających w klatce wg wymogów:
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymanymi w ośrodku(Dz. U UE L 276 z 2010 ).

  W opisie należy uwzględnić ilość zwierząt utrzymywanych (ustalenie grup badawczych) w klatce, posługując się informacją zawartą w poniższej tabeli.

  Wymiary klatek dostępnych w CMD w strefie eksperymentalnej z maksymalną obsadą zwierząt: 

   


   

  MYSZY

  Klatka

  1145 IVC 435 cm2

  1284 IVC 530 cm2

   

  Waga

  Do 20 g

  7

  8

  ponad 20 g do 25 g

  6

  7

  ponad 25 g do 30 g

  5

  6

  ponad 30 g

  4

  5

   

   


   

  SZCZURY

  Klatka

  1291 IVC 800 cm2

   

   

   

  Waga

  Do 50 g

  4

  ponad 50 g do 100 g

  4

  ponad 100 g do 150 g

  4

  ponad 150 g do 200 g

  3

  ponad 200 g do 300 g

  2

  ponad 300 g do 400 g

  1

  ponad 400 g do 600 g

  1

  ponad 600 g

  nie dotyczy

   

  - zwierzęta będą przetrzymywane w klatchach przezroczystych indywidualnie wentylowanych IVC, z możliwością kontaktu wzrokowego.

  6. Opisać uzasadnienie w przypadku konieczności utrzymania zwierząt pojedynczo w klatce.

  Zwierzęta, z wyjątkiem tych o naturze samotniczej, powinny być trzymane w stałych grupach społecznych złożonych ze zgodnie współżyjących osobników. W przypadku, kiedy trzymanie zwierząt pojedynczo jest konieczne, okres takiego trzymania powinien być ograniczony do minimum a zwierzę powinno mieć zapewniony kontakt wzrokowy, słuchowy, węchowy lub dotykowy z innymi osobnikami z tej samej grupy społecznej.

  Uzasadnieniem dla trzymania zwierząt społecznych w izolacji lub odzielenia ich od ustalonych grup społecznych na krótki lub długi okres jest:

  1. Stan zdrowia zwierząt (choroba, pogryzienia).

  2. Rekonwalescencja zwierząt po zabiegu.

  3. Uniknięcie zaburzenia relacji ustalonych grup badawczych/społecznych przed wprowadzeniem nowego osobnika i niedobraniem zwierząt.

  4. Upadki pozostałych osobników w klatce lub zastosowanie humanitarnego uśmiercenia przed zakończeniem procedury.

  5. W sytuacji kiedy wpływ innych osobników w klatce może zaburzać wykonywaną czynność w procedurze i uzyskanie wiarygodnych wyników.

  7. Udzielić informacji o dokonywaniu codziennej kontroli stanu zdrowia zwierząt:

  - zwierzęta będą monitorowane pod względem  stanu zdrowia codziennie, co najmniej raz dziennie przez osoby biorące udział w doświadczeniu, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu kart obserwacji i/lub zeszytu laboratoryjnego.

  - zwierzęta będą ważone w momencie rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia, jak również w czasie jego trwania, a takze w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w ocenie stanu zdrowia zwierząt. Dane z pomiarów masy ciała zostaną odnotowane w dokumentacji badania. Monitorowanie masy ciała zwierząt pozwoli na podjęcie odpowiednich czynności w przypadku zaobserwowania jej spadku uwzględnionego w punkcie krytycznym.

  - w przypadku zastosowania znieczulenia ogólnego lub miejscowego oraz produktów leczniczych zwierzęta będą ważone przed wykonywaną czynnością (rodzaj czynności), w celu modyfikowania dawki w stosunku do masy ciała.

  8. Udzielić informacji o czasie trwania potrzebną do adaptacji / aklimatyzacji (handling) zwierząt (w przypadku, gdy nie uwzględniono w opisie planowania procedur)

  - zwierzęt będa miały zapewniony okres aklimatyzacji minmum 3 dniowy, tak by przyzwycziły się do nowych warunków bytowania. Zwierzęta w okresie aklimatyzacji będą oswajane z obecnością człowieka poprzez głaskanie, chwytanie, przenoszenie z klatki do klatki. Wszystkie czynności będą przypominały te, którym zwierzęta będą poddawane w późniejszych procedurach.

  9. Udzielić informacji dotyczącą ilości wykonywanych procedur w miejscu przeprowadzenia doświadczenia.