• Ostatnia zmiana 01.02.2021 przez Biuro Rektora

  Komisja Bioetyczna

   

  UWAGA!!!

  W związku z wejściem w życie zmienionych przepisów w zakresie eksperymentów medycznych (ustawa z dn. 16.07.2020 o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw) do każdego wniosku składanego do Komisji Bioetycznej należy dołączyć: Wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   

  Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej przy UMB odbędzie się 25.02.2021 r.  

   

  Komisja Bioetyczna przy UMB przypomina, że od 24 marca 2020r. do odwołania przyjmuje wnioski w formie skanu wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez Wnioskodawców, kierowników lub dyrektorów jednostek na adres e-mail: komisjabioetyczna@umb.edu.pl

  Komisja zastrzega konieczność dopełnienia wymogu późniejszego złożenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.

   

  Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie badawczym - pobierz wzór wniosku

  Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku - pobierz wykaz

  Wniosek o wyrażenie opinii (prace magisterskie/licencjackie) - pobierz wzór wniosku

   

   

  Skład Komisji Bioetycznej

   

  Wysokość opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną przy UMB (Zarządzenie nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 21.09.2020r.)

   

  Bardzo proszę o składanie wniosków najpóźniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji.

  Wnioski dotyczące badań klinicznych wieloośrodkowych należy składać na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji.

  Zgodnie z §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych opłatę za opinię Komisji Bioetycznej przy UMB podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.

   

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka

  Adres:

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel. 85 748 54 07

  fax 85 748 55 08

  e-mail: komisjabioetyczna@umb.edu.pl
    


  Pracownicy UMB zobowiązani są do:

  1. zgłaszania wniosków o zgodę na prowadzenie każdego rodzaju pracy naukowo - badawczej wobec ludzi,
  2. informowanie poprzez pisemne uzupełnienia o:
   • o zaistniałych zdarzeniach np. o objawach niepożądanych, które wystąpiły w ocenie wnioskodawcy projektu, a w pracach wieloośrodkowych u innych współwykonawców w terminie 14 dni;
   • o zmianach trybu prowadzenia pracy np. terminy, liczba badanych;
   • o zakończeniu badań.

   


  Wymagana dokumentacja do zgłoszenia do Komisji Bioetycznej przy UMB badania klinicznego przez firmę farmaceutyczną: (zgłoszenie wg wzoru składa badacz).

   

  • krótki opis finansowania badania klinicznego
  • protokół badania
  • streszczenie protokołu w j. polskim
  • informacja dla pacjenta
  • świadoma zgoda pacjenta
  • ubezpieczenie
  • broszura badacza
  • CRF
  • przy badaniu wieloośrodkowym wykaz Komisji Bioetycznych z adresami i streszczeniami protokołu w ilości uczestniczących ośrodków
  • nazwa, adres, NIP firmy w celu wystawienia faktury
  • inne (dzienniczek pacjenta itd. właściwe do danego badania)


  Zasady ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika badania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników badań

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR

  Ochrona danych osobowych - niepełnoletni uczestnicy badań


  Uwagi w sprawie przygotowania informacji dla chorego i zgody na udział w badaniach

  OPIS PROJEKTU - RODO

  Badania ankietowe- uwagi

   

  Terminy rozpatrywania wniosków

  •  60 dni od daty zgłoszenia
  • uzyskanie pisemnej decyzji 14 dni od rozpatrzenia wniosku