Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Matura zagraniczna przewodnik.
 • Ostatnia zmiana 03.06.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Matura zagraniczna przewodnik


  Przewodnik po rekrutacji dla Kandydatów posiadających maturę zagraniczną.

  Kandydatów z maturą zagraniczną informujemy, że upłynął już termin zapisów na obowiązkowe egzaminy wstępne. Zapraszamy do rekrutacji za rok!

   

  1. Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (założenie konta, uzupełnienie danych, zapisanie się na kierunek lub kierunki i dokonanie opłaty rekrutacyjnej odbyła się w terminie: 7-29 maja 2024r. Należy się zarejestrować nawet jeśli jeszcze się nie posiada świadectwa/matury. Można się rejestrować na wiele kierunków, ale za każdy kierunek jest oddzielna opłata rekrutacyjna. Opłatę rekrutacyjną można opłacić przelewem lub online na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego kandydata i każdego kierunku. Opłacenie minimum 1 opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Nie ma dodatkowych opłat za egzamin.
  2. Jeżeli kandydat chce się dostać na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny oraz posiada na swoim świadectwie maturalnym (np. Białoruś: CT lub CE, Ukraina: ZNO lub NMT) wyniki z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka – to komisja może przeliczyć jego wyniki na wynik rankingowy pod warunkiem, że kandydat przystąpi do dwóch wybranych egzaminów na poziomie rozszerzonym spośród czterech z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka, przy założeniu, że:
   a)    uzyskanie wyniku 59% (lub mniej) łącznie z dwóch wybranych egzaminów, spowoduje skreślenie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na w/w kierunkach,
   b)    uzyskanie wyniku 60% lub więcej łącznie z dwóch wybranych egzaminów, ale mniej niż 60% z jednego przedmiotu da możliwość rekrutacji wyłącznie na studia niestacjonarne (płatne),
   c)    uzyskanie wyniku 60% lub więcej łącznie z dwóch wybranych egzaminów, ale nie mniej niż 60% z jednego przedmiotu da możliwość rekrutacji na również na studia stacjonarne.
   Komisja rekrutacyjna przelicza wyniki ze świadectw zagranicznych na wynik rankingowy na w/w kierunkach, w następujący sposób:
   uzyskana liczba punktów z 1 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100% 
   + uzyskana liczba punktów z 2 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%
   1% daje 1 pkt rankingowy, a na tych kierunkach można uzyskać maksymalnie 200 pkt rankingowych.

  3. Jeżeli kandydat chce się dostać na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny, ale nie posiada na swoim świadectwie maturalnym wyników z wymaganych 2 przedmiotów z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka – ma prawo przystąpić do egzaminów organizowanych przez UMB i wówczas do rankingu komisja ujmuje wyniki % z tychże egzaminów (1% z egzaminu to 1 pkt rankingowy).

  4. Jeżeli Kandydat chce się dostać na pozostałe kierunki na UMB (z wyłączeniem lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego) powinien zapisać się na 1 egzamin na poziomie rozszerzonym wybrany z 4: biologia, chemia, matematyka, fizyka, przy założeniu, że:
   a)    uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 29% lub mniej - oznacza, że kandydat ma prawo przedstawić do rankingu wyłącznie wynik z egzaminu UMB,
   b)    uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 30% i więcej oznacza, że kandydat ma prawo przedstawić komisji rekrutacyjnej wynik uzyskany na maturze zagranicznej z przedmiotu wymaganego na danym kierunku.

   Komisja rekrutacyjna przelicza wynik ze świadectw zagranicznych na wynik rankingowy na wszystkich pozostałych kierunkach (z wyłączeniem lekarskiego i lekarsko-dentystycznego) w następujący sposób:
   uzyskana liczba punktów z 1 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%
   Jeżeli wynik na maturze zagranicznej jest na poziomie podstawowym to 1% oznacza 1 pkt rankingowy.
   Jeżeli wynik na maturze zagranicznej jest na poziomie rozszerzonym to 1% oznacza 2 pkt rankingowe.
   W sytuacji nieposiadania wyniku na maturze zagranicznej do rankingu ujmuje się wynik z egzaminu UMB
   (1% z egzaminu to 2 pkt rankingowe)

  5. Egzamin: terminy, miejsce, regulamin – wszystkie informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja/Egzaminy. Na stronie cke.gov.pl można obejrzeć przykładowy arkusz (i zasady oceniania) z roku 2023.
  6. Wyniki z egzaminów będą znane najpóźniej 9 lipca 2024r. – wszyscy egzaminowani otrzymają e-maila z informacją o wyniku oraz instrukcje dalszego postępowania. Po otrzymaniu wyników Kandydaci będą mogli (jeśli chcą) rejestrować się również na inne kierunki – nie później jednak niż do 10 lipca 2024r.
  7. Każdy egzaminowany Kandydat otrzyma 2 równoważne zaświadczenia o wynikach. Kandydaci, którzy chcą wykorzystać wyniki z egzaminu przeprowadzonego w UMB w rekrutacji w innych uczelniach w Polsce powinni upewnić się, czy zaświadczenia o wynikach egzaminu będą honorowane w danej uczelni.
  8. Pierwsze listy opublikujemy 12 lipca 2024r. na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl, na tej samej stronie będziemy też publikować terminy kolejnych list. Jeżeli kandydat nie dostanie się z pierwszej listy – powinien sprawdzać każdą kolejną (aż do końca września).
  9. Dokumenty składają wyłącznie zakwalifikowani kandydaci. Wykaz dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja/Wymagane dokumenty.

   Na zakończenie kilka bardzo ważnych informacji:
  1. Kandydatom, którzy poszukują noclegu na czas zdawania egzaminów wstępnych, możemy zaproponować pokoje gościnne w naszych Domach Studenta; informacje szczegółowe, m. in. koszt wynajmu znajdują się pod linkami: Pokoje_hotelowe_ds1 lub Pokoje_hotelowe_ds2
  2. w związku z rozwiązaniem umowy dwustronnej dotyczącej uznawania wykształcenia uzyskanego w Białorusi Kandydaci z tego kraju powinni złożyć wniosek o uznanie świadectwa (opatrzonego apostille) do Kuratorium Oświaty znajdującym się w miejscu siedziby uczelni lub miejscu zamieszkania Kandydata
  3. Karta Polaka upoważnia do bezpłatnych studiów na terenie Polski, ale nie jest "kartą wstępu" na studia. Oprócz tej karty z opłat za studia zwalnia (m.in.) karta stałego pobytu lub urzędowe poświadczenie znajomości jęz. polskiego na poziomie min. C1. Wszystkie informacje o możliwości uzyskania Certyfikatu C1 znajdują się na stronie www.certyfikatpolski.pl Wysokość opłat za studia ustalana jest co roku i publikowana w zakładce Rekrutacja/Opłaty za studia
  4. wszystkie dokumenty w jęz. innym niż polski powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego
  5. jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - przyjmujemy zaświadczenia od lekarzy praktykujących wyłącznie na terenie Polski!

   W razie wątpliwości/pytań - prosimy o kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05