Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Matura zagraniczna przewodnik.
 • Ostatnia zmiana 14.11.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Matura zagraniczna przewodnik


  Przewodnik po rekrutacji dla Kandydatów posiadających maturę zagraniczną.

  1. Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (założenie konta, uzupełnienie danych, zapisanie się na kierunek lub kierunki i dokonanie opłaty rekrutacyjnej odbędzie się w terminie: 7-29 maja 2024r. Link do rejestracji pojawi się na stronie uczelni w zakładce Rekrutacja. Należy się zarejestrować nawet jeśli jeszcze się nie posiada świadectwa/matury. Można się rejestrować na wiele kierunków, ale za każdy kierunek jest oddzielna opłata rekrutacyjna. Opłatę rekrutacyjną można opłacić przelewem lub online na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego kandydata i każdego kierunku. Opłacenie minimum 1 opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Nie ma dodatkowych opłat za egzamin.
  2. Jeżeli Kandydat chce się dostać na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny
   i:

   A) posiada na swoim świadectwie maturalnym (np. Białoruś: CT lub CE, Ukraina: ZNO lub MT) wyniki z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru z 4 - biologia, chemia, matematyka, fizyka) – możemy przeliczyć wyniki kandydata na wynik rankingowy po spełnieniu poniższego warunku:

   Warunek: Kandydaci na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny powinni zapisać się na 2 egzaminy na poziome rozszerzonym wybrane z 4: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Warunkiem dalszej rekrutacji jest uzyskanie wyniku co najmniej 30% z każdego z 2 egzaminów oraz co najmniej 60 % z jednego egzaminu. Uzyskanie wyniku poniżej 30% z 1 lub 2 egzaminów skreśla z dalszej rekrutacji na lekarski i lekarsko-dentystyczny. Uzyskanie wyników 30% lub wyższych, ale nieuzyskanie wyniku 60% z jednego z nich skreśla z dalszej rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, ale nie skreśla z rekrutacji na wszystkie pozostałe kierunki w UMB.
   Po spełnieniu w/w warunku komisja rekrutacyjna przelicza wyniki ze świadectw na wynik rankingowy, w następujący sposób:

  uzyskana liczba punktów z 1 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100% 
  +
  uzyskana liczba punktów z 2 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%

  Sumę (w %) wyników z 2 przedmiotów przelicza się na punkty rankingowe na zasadzie: 1% - 1 pkt rankingowy.

  B) nie posiada na swoim świadectwie maturalnym wyników na poziomie rozszerzonym – ma prawo przystąpić do egzaminów organizowanych przez UMB i wówczas do rankingu komisja ujmuje wyniki % z tychże egzaminów (1% - 1 pkt rankingowy)

  1. Jeżeli Kandydat chce się dostać na pozostałe kierunki na UMB z wyłączeniem lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego powinien zapisać się na 1 egzamin na poziomie rozszerzonym wybrany z 4: biologia, chemia, matematyka, fizyka.
   Uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 29% (lub mniej) oznacza, że kandydat ma prawo przedstawić do rankingu wyłącznie wynik z egzaminu UMB. Uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 30% i więcej oznacza, że komisja rekrutacyjna może ująć do rankingu wynik uzyskany na maturze zagranicznej z 1 przedmiotu z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka.
   Jeżeli wynik na maturze zagranicznej jest na poziomie rozszerzonym stosuje się przelicznik:

  uzyskana liczba punktów z 1 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%, a uzyskany wynik przelicza się na punkty rankingowe na zasadzie: 1% - 2 pkt rankingowe.

  Jeżeli wynik na maturze zagranicznej jest na poziomie podstawowym stosuje się przelicznik:
  uzyskana liczba punktów z 1 przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%, a uzyskany wynik przelicza się na punkty rankingowe na zasadzie: 1% - 1 pkt rankingowy.

  W sytuacji nieposiadania wyniku na maturze zagranicznej do rankingu ujmuje się wynik z egzaminu UMB.

  1. Egzamin: terminy, miejsce, regulamin – wszystkie informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja/Egzaminy. Na stronie cke.gov.pl można obejrzeć przykładowy arkusz (i zasady oceniania) z roku 2023.
  2. Wyniki z egzaminów będą znane najpóźniej 9 lipca 2024r. – wszyscy egzaminowani otrzymają e-maila z informacją o wyniku oraz instrukcje dalszego postępowania. Po otrzymaniu wyników Kandydaci będą mogli (jeśli chcą) rejestrować się również na inne kierunki – nie później jednak niż do 10 lipca 2024r.
  3. Każdy egzaminowany Kandydat otrzyma 2 równoważne zaświadczenia o wynikach. Kandydaci, którzy chcą wykorzystać wyniki z egzaminu przeprowadzonego w UMB w rekrutacji w innych uczelniach w Polsce powinni upewnić się, czy zaświadczenia o wynikach egzaminu będą honorowane w danej uczelni.
  4. Pierwsze listy opublikujemy 12 lipca 2024r. na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl, na tej samej stronie będziemy też publikować terminy kolejnych list. Jeżeli kandydat nie dostanie się z pierwszej listy – powinien sprawdzać każdą kolejną (aż do końca września).
  5. Dokumenty składają wyłącznie zakwalifikowani kandydaci. Wykaz dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja/Wymagane dokumenty.
  6. Na zakończenie kilka bardzo ważnych informacji:
  1. W związku z wypowiedzeniem przez Rząd Białorusi umowy dwustronnej dotyczącej uznawania wykształcenia Kandydaci z Białorusi, którzy otrzymają świadectwo w roku 2024 (lub później) powinni złożyć wniosek o uznanie świadectwa (opatrzonego apostille) do Kuratorium Oświaty znajdującym się w miejscu zamieszkania Kandydata lub w miejscu siedziby uczelni; kandydaci, którzy uzyskali świadectwo przed 2024r. nie muszą tego robić
  2. Karta Polaka upoważnia do bezpłatnych studiów na terenie Polski, ale nie jest "kartą wstępu" na studia. Oprócz tej karty z opłat za studia zwalnia (m.in.) karta stałego pobytu lub urzędowe poświadczenie znajomości jęz. polskiego na poziomie min. C1. Wszystkie informacje o możliwości uzyskania Certyfikatu C1 znajdują się na stronie www.certyfikatpolski.pl
  3. wysokość opłat za studia ustalana jest co roku i publikowana w zakładce Rekrutacja/Opłaty za studia
  4. wszystkie dokumenty w jęz. innym niż polski powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego
  5. jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - przyjmujemy zaświadczenia od lekarzy praktykujących wyłącznie na terenie Polski!
  1. W razie wątpliwości/pytań - prosimy o kontakt:
   rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05