Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przeliczanie punktów.
 • Ostatnia zmiana 25.10.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Przeliczanie punktów


  Wszystkich kandydatów prosimy najpierw o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.

  1. Matura zdawana w Polsce

   

  Są dwa rodzaje matur zdawanych w Polsce: nowa i stara matura.

  A. Nowa matura - zdawana od roku 2005 do chwili obecnej. Dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do nowej matury przystępują obywatele polscy i obcokrajowcy z zalegalizowanym pobytem. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w % i przeliczone na punkty rankingowe. Dokumentem potwierdzającym wyniki jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y. Osoby, które przystępowały do nowej matury i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa powinny złożyć resztę wymaganych dokumentów oraz dodatkowo: zaświadczenie o pozytywnym wyniku maturalnym z przedmiotów wymaganych w rekrutacji wystawione przez dyrekcję szkoły i oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego (pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym - nie później jednak niż do 13 września, pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy przyjętych).

  Przeliczanie punktów dla nowej matury:

  poziom rozszerzony:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny)

  1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)

  poziom podstawowy:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)

   

  B. Stara matura - zdawana w Polsce do 2004r. Wyniki z takiej matury traktujemy jako poziom podstawowy i przeliczamy na punkty rankingowe. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego mogą przystąpić do egzaminu o standardzie maturalnym w szkole lub egzaminu wstępnego przeprowadzanego w UMB albo w innej uczelni medycznej w kraju. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku kandydatów z taką maturą jest świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wyniku maturalnym wystawione przez OKE lub zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE wystawione przez uczelnię, w której kandydat przystapił do egzaminu. Pod uwagę brane są zawsze najwyższe wyniki z przedmiotu - niezależnie od roku lub miejsca zdawania.

  Przeliczanie punktów dla starej matury:

  poziom rozszerzony:
  kandydaci ze starą maturą muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez OKE lub zaświadczenie o wyniku z egzaminu wstępnego o standardzie CKE wydanym przez uczelnię. Wyniki z zaświadczeń (określone w %) są przeliczane jak dla nowej matury (patrz punkt 1A). 

  poziom podstawowy:
   

  SKALA 2-5

  PKT W RANKINGU

  Ocena dostateczna (3)

  60 pkt

  Ocena dobra (4)

  80 pkt

  Ocena bardzo dobra (5)

  100 pkt

   

  SKALA 1-6

  PKT W RANKINGU

  Ocena dopuszczająca (2)

  33 pkt

  Ocena dostateczna (3)

  50 pkt

  Ocena dobra (4)

  67 pkt

  Ocena bardzo dobra (5)

  83 pkt

  Ocena celująca (6)

  100 pkt

   

  2. Matura IB (Matura Międzynarodowa International Baccalaureate)

   

  Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. Matura IB jest dokumentem wydawanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania) przeliczone w tabeli poniżej. Osoby, które będą przystępowały do matury IB i w terminie kwalifikacji i składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl.

   

  Przeliczanie punktów dla matury IB:

  poziom rozszerzony i podstawowy: 

  Skala 1-7

  Liczba punktów w rankingu UMB

  ocena 1

  28

  ocena 2

  40

  ocena 3

  52

  ocena 4

  64

  ocena 5

  76

  ocena 6

  88

  ocena 7

  100

   

   

  3. Matura EB (Matura Europejska European Baccalaureate)

   

  Świadectwo Matury Europejskiej (EB) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. Matura Europejska EB (European Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym absolwentom Szkół Europejskich. Uwaga - określenie "Matura Europejska" nie oznacza każdej matury zdawanej w państwie europejskim tylko określony system szkolnictwa! Wykaz szkół, które oferują naukę w ramach programu EB można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru poniżej. Osoby, które będą przystępowały do matury EB i w terminie kwalifikacji i składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl.

  Przeliczanie punktów dla matury EB:

  poziom rozszerzony i podstawowy: 

  wynik x 10.

   

  4. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska. Wyróżniamy dwa rodzaje matur zagranicznych: matura podlegająca lub niepodlegająca przeliczeniu.
  Uwaga: wszyscy kandydaci, którzy przystępują lub przystępowali do matury zagranicznej powinni skontaktować się z komisją rekrutacyjną przez rozpoczęciem rejestracji w celu ustalenia właściwej ścieżki rekrutacji:
  tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl

  A. Matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu: obcokrajowcy i kandydaci z polskim obywatelstwem, posiadający wyniki maturalne z wymaganych na danym kierunku przedmiotów (i poziomów zdawania) i podlegające przeliczeniu na punkty rankingowe, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów wstępnych przedmiotowych:

  A1) kandydaci na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny powinni przystąpić do 2 egzaminów na poziomie rozszerzonym wybranych z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka i uzyskać minimum 60 % prawidłowych odpowiedzi z co najmniej  1 przedmiotu oraz nie mniej niż 30% z każdego

  A2) kandydaci na wszystkie kierunki, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, powinni przystąpić do 1 egzaminu na poziomie rozszerzonym wybranego z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka i uzyskać wynik nie niższy niż 30%


  Wyniki z egzaminów wstępnych przedmiotowych nie wchodzą do punktacji rankingowej (wyjatek: jeżeli kandydat nie posiada wyniku z jakiegoś przedmiotu na swoim świadectwie maturalnym można wykorzystać wynik z egzaminu do punktacji rankingowej). Zaliczenie egzaminów na wymaganym poziomie jest warunkiem dalszego udziału w rekrutacji. Wszystko o egzaminach znajduje się tutaj. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w punkcie A1) lub A2) komisja rekrutacyjna przeliczy wyniki z matury zagranicznej na wynik rankingowy według wzoru poniżej.

  Przeliczanie punktów dla matury zagranicznej podlegającej przeliczeniu:

  uzyskana liczba punktów z przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%.

   

  B. Matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu: obcokrajowcy i kandydaci z polskim obywatelstwem nieposiadający na świadectwie wyników z wymaganych przedmiotów (lub wymaganych poziomów) mogą przystąpić w UMB do egzaminów przedmiotowych na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub na poziomie podstawowym z przedmiotu matematyka. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Wyniki % uzyskane z tych egzaminów będą przeliczane na punkty rankingowe jak dla nowej matury (patrz punkt 1A).

   

  Osoby, które przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie rejestracji lub składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades oraz składają oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i dostarczą oryginał świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl.