Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przeliczanie punktów.
 • Ostatnia zmiana 23.01.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Przeliczanie punktów


  Wszystkich kandydatów prosimy najpierw o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.

  1. Matura zdawana w Polsce

   

  Są dwa rodzaje matur zdawanych w Polsce: nowa i stara matura.

  A. Nowa matura - zdawana od roku 2005 do chwili obecnej. Dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do nowej matury przystępują obywatele polscy i obcokrajowcy z zalegalizowanym pobytem. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w % i przeliczone na punkty rankingowe. Dokumentem potwierdzającym wyniki jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y. Osoby, które przystępowały do nowej matury i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa powinny złożyć resztę wymaganych dokumentów oraz dodatkowo: zaświadczenie o pozytywnym wyniku maturalnym z przedmiotów wymaganych w rekrutacji wystawione przez dyrekcję szkoły i oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego (pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym - nie później jednak niż do 13 września, pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy przyjętych).

  Przeliczanie punktów dla nowej matury:

  poziom rozszerzony:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny)

  1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)

  poziom podstawowy:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)

   

  B. Stara matura - zdawana w Polsce do 2004r. Wyniki z takiej matury traktujemy jako poziom podstawowy i przeliczamy na punkty rankingowe. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego mogą przystąpić do egzaminu o standardzie maturalnym w szkole lub egzaminu wstępnego przeprowadzanego w UMB albo w innej uczelni medycznej w kraju. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku kandydatów z taką maturą jest świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wyniku maturalnym wystawione przez OKE lub zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE wystawione przez uczelnię, w której kandydat przystapił do egzaminu. Pod uwagę brane są zawsze najwyższe wyniki z przedmiotu - niezależnie od roku lub miejsca zdawania.

  Przeliczanie punktów dla starej matury:

  poziom rozszerzony:
  kandydaci ze starą maturą muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez OKE lub zaświadczenie o wyniku z egzaminu wstępnego o standardzie CKE wydanym przez uczelnię. Wyniki z zaświadczeń (określone w %) są przeliczane jak dla nowej matury. 

  poziom podstawowy:
   

  SKALA 2-5

  PKT W RANKINGU

  Ocena dostateczna (3)

  60 pkt

  Ocena dobra (4)

  80 pkt

  Ocena bardzo dobra (5)

  100 pkt

   

  SKALA 1-6

  PKT W RANKINGU

  Ocena dopuszczająca (2)

  33 pkt

  Ocena dostateczna (3)

  50 pkt

  Ocena dobra (4)

  67 pkt

  Ocena bardzo dobra (5)

  83 pkt

  Ocena celująca (6)

  100 pkt

   

  2. Matura IB (Matura Międzynarodowa International Baccalaureate)

   

  Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. Matura IB jest dokumentem wydawanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania) przeliczone w tabeli poniżej. Osoby, które będą przystępowały do matury IB i w terminie kwalifikacji i składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl.

   

  Przeliczanie punktów dla matury IB:

  poziom rozszerzony i podstawowy: 

  Skala 1-7

  Liczba punktów w rankingu UMB

  ocena 1

  28

  ocena 2

  40

  ocena 3

  52

  ocena 4

  64

  ocena 5

  76

  ocena 6

  88

  ocena 7

  100

   

  3. Matura EB (Matura Europejska European Baccalaureate)

   

  Świadectwo Matury Europejskiej (EB) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. Matura Europejska EB (European Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym absolwentom Szkół Europejskich. Uwaga - określenie "Matura Europejska" nie oznacza każdej matury zdawanej w państwie europejskim tylko określony system szkolnictwa! Wykaz szkół, które oferują naukę w ramach programu EB można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru poniżej. Osoby, które będą przystępowały do matury EB i w terminie kwalifikacji i składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl.

  Przeliczanie punktów dla matury EB:

  poziom rozszerzony i podstawowy: 

  wynik x 10.

   

  4. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska.
  Kandydaci, którzy przystępują lub przystępowali do matury zagranicznej i chcą uczestniczyć w rekrutacji na UMB powinni skontaktować się z komisją rekrutacyjną przez rozpoczęciem rejestracji w celu ustalenia właściwej ścieżki rekrutacji.
  tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl


  Komisja rekrutacyjna ma prawo przeliczyć wyniki z matury zagranicznej na wynik rankingowy według wzoru

  uzyskana liczba punktów z przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%

  po spełnieniu przez kandydata warunków określonych niżej:


  1)    w przypadku kierunku  Lekarskiego i kierunku Lekarsko-Dentystycznego - przystąpienie do dwóch wybranych egzaminów na poziomie rozszerzonym spośród czterech z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka, gdzie:
  a)    uzyskanie wyniku 59% (lub mniej) łącznie z dwóch wybranych egzaminów, spowoduje skreślenie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na w/w kierunkach,
  b)    uzyskanie wyniku 60% lub więcej łącznie z dwóch wybranych egzaminów, ale mniej niż 60% z jednego przedmiotu da możliwość rekrutacji wyłącznie na studia niestacjonarne (płatne); w takim przypadku kandydat ma prawo przedstawić odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej wyniki uzyskane na maturze zagranicznej z przedmiotów wymaganych na danym kierunku; w sytuacji nieposiadania wyniku lub wyników na maturze zagranicznej do rankingu ujmuje się wynik lub wyniki z egzaminu UMB,
  c)    uzyskanie wyniku 60% lub więcej łącznie z dwóch wybranych egzaminów, ale nie mniej niż 60% z jednego przedmiotu da możliwość rekrutacji na również na studia stacjonarne ; w takim przypadku kandydat ma prawo przedstawić odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej wyniki uzyskane na maturze zagranicznej z przedmiotów wymaganych na danym kierunku; w sytuacji nieposiadania wyniku lub wyników na maturze zagranicznej do rankingu ujmuje się wynik lub wyniki z egzaminu UMB;

  2)    w przypadku pozostałych kierunków - przystąpienie do jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym spośród czterech z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka, gdzie:
  a)    uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 29% lub mniej - oznacza, że kandydat ma prawo przedstawić do rankingu wyłącznie wynik z egzaminu UMB,
  b)    uzyskanie z wybranego egzaminu wyniku na poziomie 30% i więcej oznacza, że kandydat ma prawo przedstawić komisji rekrutacyjnej wynik uzyskany na maturze zagranicznej z przedmiotu wymaganego na danym kierunku; w sytuacji nieposiadania wyniku na maturze zagranicznej do rankingu ujmuje się wynik z egzaminu UMB;

  3)    z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub egzaminów z wymaganych przedmiotów w UMB, zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią komisji w terminie do dnia 29 maja 2024r.  zaświadczenie o wyniku (lub wynikach) uzyskanych na egzaminie wstępnym o standardzie maturalnym, do którego przystąpili w UMB lub w innej polskiej uczelni w latach poprzednich (honorowane są zaświadczenia wystawiane począwszy od 2007 r.). Szczegółowe informacje o egzaminach znajdują się tutaj. Wyniki % uzyskane z tych egzaminów będą przeliczane na punkty rankingowe jak dla nowej matury.

   

  Uwaga: Osoby, które przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie rejestracji lub składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades oraz składają oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i dostarczą oryginał świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia). Termin należy ustalić z komisją rekrutacyjną - tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl