Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rekrutacja uzupełniająca - praktyki w roku akademickim 2023/24

  20.09.2023 08:41
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Drodzy studenci, doktoranci i przyszli absolwenci wszystkich kierunków studiów,

  Biuro Programu Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24! Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

   

  Kto może wyjeżdżać na praktyki w ramach Programu Erasmus+?

  • Jako studenci – studenci od 2 do przedostatniego roku studiów wszystkich kierunków prowadzonych na UMB,
  • Jako absolwenci – studenci ostatniego roku studiów licencjackich, magisterskich, lub jednolitych magisterskich wszystkich kierunków prowadzonych na UMB.

   

  Do jakich jednostek można wyjeżdżać na praktyki?

  Instytucją przyjmującą może być:

  1) każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub

  w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji.

  Przykładowo taką organizacją może być:

  a) publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

  b) organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

  c) instytut badawczy;

  d) fundacja;

  e) szkoła/instytut/ośrodek edukacji;

  f) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

  2) instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego

  stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE

  UMB nie musi mieć podpisanej umowy z daną jednostką!

   

  Do jakich Państw można wyjeżdżać?

  Do Państw członkowskich UE i Państw trzecich stowarzyszonych z Programem:

  Belgia, Francja, Niderlandy, Bułgaria, Chorwacja, Austria, Republika Czeska, Włochy, Dania, Cypr, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Rumunia, Estonia, Litwa, Słowenia, Irlandia, Luksemburg, Słowacja, Grecja, Węgry, Finlandia, Hiszpania, Malta, Szwecja, Macedonia Północna, Islandia, Norwegia, Serbia, Liechtenstein, Turcja.

   

  Jakie warunki trzeba spełniać, żeby móc wziąć udział w rekrutacji?

  • musisz posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu musisz być studentem / doktorantem, przy czym w przypadku studentów być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • w przypadku studentów ostatniego roku studiów, którzy starać się będą o wyjazd na praktyki jako absolwenci, należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty jeszcze podczas trwania ostatniego roku studiów,
  • nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpałeś/aś łącznego okresu mobilności,
  • musisz posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w szkole doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • musisz znać język obcy, w którym będzie prowadzona praktyka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym jej odbywanie.

   

  Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby wziąć udział w rekrutacji?

  • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na praktykę (załącznik nr 3 do Regulaminu wyjazdów),
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • jeśli praktyka jest obowiązkowa, opinia opiekuna praktyk danego roku (załącznik nr 7 do Regulaminu wyjazdów)
  • Letter of Intent (załącznik nr 8 do Regulaminu wyjazdów).

   

  Wzory wszystkich załączników niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania oraz w zakładce Regulamin wyjazdów: https://www.umb.edu.pl/s,24403/Regulamin_wyjazdow

   

  Jakie są terminy składania dokumentów?

  Dokumenty na praktyki można składać od 1 do 31 października 2023 r.

   

  UWAGA! Praktyka musi zakończyć się do 21 lipca 2024 r.

   

  Jakie są stawki stypendium na praktyki?

  Informacje o stawkach znaleźć można w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+

  Przykłady stawek do krajów grupy II:

  • praktyki krótkoterminowe umowa 2022: (od 5 do 14 dnia): 70 EUR/dzień, (od 15 do 30 dnia): 50 EUR/dzień

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Programu Erasmus+

  mgr Joanna Zadykowicz

  adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska

  pok. nr 209 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich, I piętro, wejście D.

  e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl, erasmus@umb.edu.pl

  tel.: +48 85 686 53 37

  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

  godziny przyjmowana interesantów: od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

   

   

  Biuro Programu Erasmus+

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Autor: Joanna Zadykowicz, grafiki: canva.com

   

  Powrót