Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. FAQ - Wyjazdy na praktyki.
 • FAQ - Wyjazdy na praktyki

   

  Gdzie można wyjeżdżać na praktyki?

  Student / doktorant / absolwent / post doc może wyjechać na praktykę do dowolnej powiązanej z kierunkiem studiów instytucji zagranicznej znajdującej się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ lub kraju partnerskim, innym niż kraj zamieszkania wyjeżdżającego podczas trwania studiów (w większości są to kraje Unii Europejskiej). UMB może, ale nie musi mieć podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej z taką instytucją przyjmującą. Osoba starająca się o wyjazd sama wyszukuje instytucję przyjmującą i uzyskuje od niej zaproszenie na praktykę. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych szpitalach, instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbywać praktyk instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną kartę Erasmusa (ECHE). Zakres praktyki musi być zbieżny z kierunkiem studiów studenta/doktoranta.

  Na jak długo można wyjechać na praktykę? Czy można wyjeżdżać na każdym roku studiów?

  Można wyjeżdżać zarówno na praktykę długoterminową (od 2 do 12 miesięcy) jak i krótkoterminową (od 5 do 30 dni) z tą jednak różnicą, że w skład praktyki krótkoterminowej obowiązkowa jest część online. Można wyjeżdżać na każdym roku, z wyłączeniem pierwszego roku (dotyczy wszystkich) oraz szóstego roku studiów (dotyczy wyjazdów na studia). Na szóstym roku studiów można starać się o wyjazd na praktykę nieobowiązkową jako absolwent UMB.

  Czy średnia 3,5 jest bezwzględnym warunkiem kwalifikacji na wyjazd czy są jakieś wyjątki? Na przykład przy chęci wyjazdu do rzadko wybieranego kraju lub w przypadku wolnych miejsc?

  Wymagana średnia ocen to minimum 3,5 i nie przewidujemy od tego wyjątków.Wymagana średnia ocen to minimum 3,5 i nie przewidujemy od tego wyjątków.

  Czy brana jest pod uwagę średnia „do dyplomu” czy średnia z toku studiów?

  Podczas wyliczania średniej, brana jest pod uwagę średnia z toku studiów.

  Jak liczyć średnią? Skąd uzyskać zaświadczenie o średniej ocen?

  Średnia ocen liczona jest dla danego cyklu studiów z uwzględnieniem wszystkich ukończonych semestrów włącznie z semestrem poprzedzającym rekrutację. Czyli np. jeśli składasz dokumenty podczas wiosennej rekrutacji na wyjazdy na studia, liczyć się będzie cały okres studiów wraz z ostatnim ukończonym semestrem, tj. semestrem letnim poprzedniego roku akademickiego.

  Zaświadczenie o średniej ocen wystawiane przez odpowiedni Dziekanat.

  Jakie dokumenty muszę złożyć żeby aplikować o wyjazd na praktykę?
  1. Formularz aplikacyjny (załączniki nr 3 i 4 Regulaminu wyjazdów),
  2. zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia doktoranckiego; a w przypadku doktorantów, dodatkowo dokument potwierdzający IF prac opublikowanych według stanu na dzień złożenia formularza aplikacyjnego,
  3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  4. opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  Kiedy składać dokumenty na wyjazdy na praktyki?

  Dokumenty na wyjazdy na praktyki można składać od momentu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1 lutego do 1 marca każdego roku.

  Kto dokonuje rekrutacji studentów na wyjazd na praktyki?

  Rekrutacji studentów na wyjazd na praktyki dokonuje Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ w składzie:

  1. Prorektor ds. Kształcenia – Przewodniczący komisji,
  2. Dziekan / wyznaczony Prodziekan właściwego wydziału i / lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
  3. Uczelniany lub wydziałowy koordynator Programu Erasmus+,
  4. Przedstawiciel Działu Współpracy Międzynarodowej,
  5. Przedstawiciel Samorządu studentów i / lub przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  Skąd będę wiedział, że zostałem lub nie zostałem zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+?

  Zostaniesz powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. Biuro Programu Erasmus+ wyśle Ci oficjalnego maila na adres mailowy podany wcześniej w formularzu aplikacyjnym informację o zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu lub wpisaniu na listę rezerwową.

  Jak liczona jest wysokość stypendium?

  Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona  poprzez pomnożenie liczby uzgodnionych dni/miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej stawki.

  Co to jest dodatek „green travel”?

  „Green travel” oznacza podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. W przypadku spełnienia wymogów związanych z „green travel” studenci / doktoranci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni. W ramach tego dodatku przysługuje wyjeżdżającemu dodatkowe 50 EUR. Aby starać się o otrzymanie takiego dodatku należy złożyć stosowne oświadczenia przed wyjazdem i po jego zakończeniu (załączniki nr 11 i 12 do Regulaminu wyjazdów)

  Jaka jest definicja „osoby z mniejszymi szansami”?

  Kryterium osób „z mniejszymi szansami” stosuje się do następujących grup:

  1. osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. „osoby ze środowisk uboższych” - posiadający w momencie składania wniosku na wyjazd uprawnienia do stypendium socjalnego na UMB z funduszu pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej.
  Czy „osobom z mniejszymi szansami” przysługuje dodatkowe wsparcie materialne?

  Osobie z mniejszymi szansami przysługuje kilka dodatków, np. ryczałt na koszty podróży w przypadku podróży krótkoterminowej, a w przypadku podróży „green travel” dodatkowe dofinansowanie na pokrycie przejazdu niskoemisyjnymi środkami transportu.
  Ponadto osoby z mniejszymi szansami otrzymują :
  Dodatkowe 250 EUR/miesiąc w przypadku długoterminowego wyjazdu na praktykę lub studia
  Dodatkowe 100/150 EUR/wyjazd w przypadku krótkoterminowego wyjazdu na praktykę

  Jak wygląda przykładowe wyliczenie wysokości przysługującego stypendium w przypadku wyjazdu na praktyki?

  Przykład

  Rodzaj wyjazdu: Praktyki długoterminowe

  Termin: 01.08.2022-30.09.2022 r.

  Ilość dni: 60 dni

  Miejsce: Rzym, Włochy

  Środek transportu: Samolot

   

  Wyliczenia

  60 dni (2 mies.) – czas trwania mobilności

  670 EUR – stawka stypendium miesięcznego w przypadku podróży do Włoch

  2 mies. x 670 EUR = 1340 EUR

  Czy każda osoba zakwalifikowana na wyjazd otrzyma stypendium?

  Stypendium otrzyma każda osoba, która: pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny, złoży  Mobility Agreement for Traineeships zaakceptowane przez koordynatora uczelnianego z UMB oraz osoby odpowiedzialnej na instytucji przyjmującej, podpisze umowę na wyjazd studenta (grant agreement), wypełni test językowy na platformie OLS (link zostanie wysłany automatycznie). Można również wyjechać na mobilność w ramach Programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, np. w przypadku wykorzystania całej puli środków przeznaczonych na realizację wyjazdów studentów na praktyki.

  Czy otrzymam całe stypendium przed wyjazdem na praktykę?

  Nie. Stypendium wypłacane jest w proporcjach 70% kwoty przed rozpoczęciem mobilności oraz 30% kwoty stypendium po zakończeniu mobilności i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozliczeniem wyjazdu.

  Czy jeśli zrezygnuję z wyjazdu to będę musiał oddać stypendium?

  Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli uczestnik nie będzie przestrzegać warunków umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w załączniku i z powodu działania „siły wyższej”; wówczas uczestnik będzie uprawniony do otrzymania co najmniej kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi.

  Od którego dnia mobilności będzie mi liczone stypendium? Czy jeśli wyjadę np. 2 tygodnie wcześniej to dostanę dofinansowanie również za ten okres?

  Przy wyjazdach na praktykę datą rozpoczęcia okresu mobilności jest data pierwszego dnia praktyk w instytucji przyjmującej, a datą zakończenia jest data ostatniego dnia praktyk.

  A zatem stypendium nie będzie obejmowało dni przeznaczonych na podróż ani na zakwaterowanie w uczelni przyjmującej.

  Ponadto, w przypadku wyjazdu krótkoterminowego obowiązkowym jest odbycie części mobilności w trybie on-line. Za tą część praktyk nie przysługuje stypendium.

  Czy można wyjeżdżać na każdym roku studiów Kierunku Lekarskiego?

  Wyjazd na praktykę możliwy jest od 2 do 5 roku studiów jako student i na 6 roku studiów jako absolwent.

  Studiuję na jednolitych studiach magisterskich i chcę wyjechać na stypendium Erasmus+, ale wcześniej byłem już rok na studiach w ramach Programu Erasmus+. Czy to wpływa na moje możliwości wyjazdu?

  Tak. Kapitał mobilności dla jednolitych studiów magisterskich to 24 miesiące, więc jeśli odbyłeś już roczny wyjazd na studia, zostaje do wykorzystania jeszcze 12 lub 13 miesięcy (w zależności od długości roku akademickiego na uczelni przyjmującej w której odbywałeś studia).

  W jakiej walucie powinien być prowadzony rachunek bankowy, który podaję w formularzu „Dane o rachunku bankowym”?

  Prosimy o podawanie konta bankowego prowadzonego w walucie Euro, gdyż stypendium wypłacane jest w Euro i podanie numeru konta bankowego prowadzonego w PLN może spowodować rozbieżności wynikające z przewalutowania pomiędzy otrzymaną kwotą a przysługującym stypendium. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu REVOLUT.

  Czy istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu gdy zacząłem/zaczęłam już praktykę w instytucji przyjmującej?

  Tak. Istnieje taka możliwość, o ile pozwalają na to dostępne środki finansowe i dostępne miejsca na wyjazdy na praktyki, a także o ile wyrazi na to zgodę Komisja Programu Erasmus+. Zgoda wyrażana jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

  Jakie kroki należy podjąć po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji o zakwalifikowaniu na wyjazd na praktyki?
  • Ułóż Learning Agreement for Traineeships (LA) w konsultacji z Instytucją przyjmującą i uzupełnił wymagane informacje w części „Before the mobility” (plik do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania);
  • Dostarcz do Biura Programu Erasmus+ podpisane przez siebie LA oraz pozostałe wymagane dokumenty tj. dane o rachunku bankowym (najkorzystniej jest gdy rachunek prowadzony jest w walucie Euro), kopia ubezpieczenia wykupionego na czas podróży, kopia karty EKUZ. Jeśli planujesz podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (co najmniej 51% podróży) złóż również Deklarację „green travel”- przed mobilnością. Osobom korzystającym z tego typu transportu przysługuje dodatek 50 EUR. Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania;
  • Uzyskamy podpisy na LA ze strony UMB, po czym otrzymasz ten dokument i Twoim zadaniem będzie uzyskanie podpisu osoby odpowiedzialnej za Twoją praktykę w Instytucji przyjmującej. Po uzyskaniu podpisu prześlij skan tego dokumentu na adres: erasmus@umb.edu.pl;
  • Na miesiąc przed wyjazdem, uzupełnij dane osobowe w umowie stypendialnej - Grant agreement i prześlij ją w formie edytowalnej na adres: erasmus@umb.edu.pl. (Umowę stypendialną do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_w_Programie_Erasmus+). DWM uzupełni pozostałe dane w umowie stypendialnej - Grant agreement, prześle Ci go do akceptacji i zaprosi w celu podpisania;
  • Wypełnij test językowy w systemie OLS (Link do testu zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Na podstawie zapisów umowy stypendialnej i po wypełnieniu testu OLS otrzymasz 70% przyznanego stypendium. Wypłata nastąpi najpóźniej w dniu wyjazdu w walucie Euro;
  • Po przyjeździe do instytucji przyjmującej uzyskaj podpis na dokumencie Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe do i z instytucji przyjmującej, w części dotyczącej przyjazdu. Wyślij skan tego dokumentu na adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl;
  • Ciesz się doświadczaniem wyjazdu w ramach Programu Erasmus+;
  • Po powrocie dostarcz do Biura Programu Erasmus+ oryginał Learning Agreement for Traineeships uzupełniony i podpisany w części „After the mobility” a także oryginał Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe podpisany w części dotyczącej przyjazdu i wyjazdu. Jeśli korzystałeś z dodatku „green travel” złóż również deklarację „green travel” – po mobilności. Wypełnij ankietę w systemie EU Survey dotyczącą Twojej mobilności (Link do ankiety zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Po rozliczeniu wyjazdu otrzymasz pozostałe 30% stypendium.