Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. FAQ - Wyjazdy w celach dydaktycznych.
 • FAQ - Wyjazdy w celach dydaktycznych

   

  Kto może uczestniczyć w jakim rodzaju wyjazdu?

  W wyjazdach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą uczestniczyć wszystkie te osoby, które wpasowują się w kategorię nauczyciele akademiccy (przez nauczycieli akademickich rozumie się pracowników UMB zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowych, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności).

  Jakie dokumenty należy złożyć aby przystąpić do rekrutacji na wyjazd w celach dydaktycznych?
  1. formularz aplikacyjny nauczyciela akademickiego o wyjazd w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ (załącznik nr 5 do Regulaminu wyjazdów),
  2. porozumienie o programie nauczania – Mobility agreement for teaching,
  3. potwierdzenie (zaproszenie) z instytucji przyjmującej
  Jakie dokumenty należy złożyć po zakwalifikowaniu na wyjazd przez uczelnianą komisję Programu Erasmus+?
  1. dane o rachunku bankowym,
  2. skan karty EKUZ,
  3. kopia wykupionego ubezpieczenia OC i NNW,
  4. (jeśli dotyczy) oświadczenie o podróży „green travel” (załącznik nr 11 do Regulaminu wyjazdów)   
  Kto jest w uczelnianej komisji Programu Erasmus+?
  1. Prorektor ds. Kształcenia – Przewodniczący komisji,
  2. Dziekan lub wyznaczony Prodziekan właściwego Wydziału,
  3. Uczelniany lub wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+.
  Na podstawie jakiego dokumentu zostaje wypłacone stypendium?

  Stypendium zostanie wypłacone państwu na podstawie trójstronnie podpisanej umowy grant agreement – umowa stypendialna oraz na podstawie danych zawartych w dokumencie "Dane o rachunku bankowym".

   

  W jakiej walucie powinien być prowadzony rachunek bankowy, który podaję w formularzu „dane o rachunku bankowym”?

  Prosimy o podawanie konta bankowego prowadzonego w walucie Euro, gdyż stypendium wypłacane jest w Euro i podanie numeru konta bankowego prowadzonego w PLN może spowodować rozbieżności wynikające z przewalutowania pomiędzy otrzymaną kwotą a przysługującym stypendium. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu Revolut.

  Co to jest dodatek „green travel”?

  „Green travel” oznacza podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

  Aby starać się o otrzymanie takiego dodatku należy złożyć stosowne oświadczenia przed wyjazdem i po jego zakończeniu (załączniki nr 11 i 12 do Regulaminu wyjazdów)

  Jak wygląda przykładowe wyliczenie wysokości przysługującego stypendium dla wyjazdu w celu dydaktycznym?

  Przykład 1:

  rodzaj wyjazdu: wyjazd w celu dydaktycznym

  termin: 01.01.2023 – 21.01.2023 r.

  kierunek: Berlin

  środek transportu: samolot

   

  Wyliczenia:

  20 dni – czas trwania prowadzenia zajęć dydaktycznych

  160 EUR – stawka stypendium dziennego w przypadku podróży do Niemiec do 14 dnia podróży

  112 EUR – od 14 do 60 dnia podróży

  275 EUR – ryczałt na podróż wyliczony na podstawie kalkulatora odległości

  https://ec.EURopa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en        

   

  Wynik: (14 dni x 160 EUR) + (6 dni x 112 EUR) + 275 EUR = 3 187 EUR

  Jakie dokumenty należy złożyć/jakich formalności dopełnić po powrocie z wyjazdu w celach dydaktycznych?
  1. Certyfikat mobilności (STA) – dydaktyka (załącznik nr 16 do Regulaminu wyjazdów),
  2. należy uzupełnić ankietę on-line w systemie,
  3. (jeśli dotyczy) Oświadczenie „green travel” po powrocie z mobilności.
  4. Należy dostarczyć dokumenty rozliczenia wyjazdu służbowego do Działu Współpracy Międzynarodowej.
  Jakie dokumenty należy złożyć aby przysługiwał urlop szkoleniowy na czas trwania wyjazdu?

  Poza tym, że wyjeżdżają państwo w ramach Programu Erasmus+, muszą zostać dopełnione również formalności związane z organizacją wyjazdu służbowego pracownika. Wyjazdy zagraniczne reguluje zarządzenie nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.09.2021 r. W sprawie zagranicznych wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dlatego też poza dokumentami Programu Erasmus+, do Działu Współpracy Międzynarodowej należy złożyć również dokumenty związane z organizacją wyjazdu służbowego pracownika, tj.

  1. wniosek na wyjazd za granicę (przed wyjazdem)
  2. rozliczenie wyjazdu służbowego (po powrocie).

  Dokumenty do pobrania zajdą państwo pod linkiem: https://www.UMB.edu.pl/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/wyjazdy_zagraniczne

  Od którego dnia mobilności będzie liczone stypendium? Czy jeśli wyjadę np. 4 dni wcześniej to otrzymam dofinansowanie również za ten okres?

  W przypadku nauczycieli akademickich: datą rozpoczęcia okresu mobilności jest data pierwszego dnia rozpoczęcia działań dydaktycznych w uczelni przyjmującej. Datą zakończenia okresu mobilności jest data ostatniego dnia prowadzenia działań dydaktycznych w uczelni przyjmującej.

  Przysługują państwu 2 dni na podróż (1 dzień na dotarcie do państwa docelowego i 1 dzień na powrót) i na zakwaterowanie, jednak nie zostaną one ujęte podczas obliczania stypendium. A zatem stypendium nie będzie obejmowało dodatkowych dni.

  Kiedy otrzymam stypendium?

  W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, lecz nie później niż w dniu wyjazdu, będzie zrealizowania płatność zaliczkowa w wysokości 100 % kwoty przyznanego stypendium. W sytuacji, gdy uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, późniejsza płatność jest wyjątkowo dopuszczalna.

  Ile czasu przed planowanym wyjazdem należy złożyć dokumenty?

  Optymalnym terminem na złożenie dokumentów jest min. miesiąc przed planowanym wyjazdem. Jest to wystarczająca ilość czasu na zwołanie komisji Programu Erasmus+, skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, a także na podpisanie umowy stypendialnej (grant agreement) i wypłacenie przysługującego państwu stypendium o czasie.

  W wyjątkowych przypadkach akceptowane są również wnioski o krótszym terminie. Prosimy jednak o składanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Czy istnieje limit wyjazdów (kapitał mobilności w przypadku studentów) nauczycieli akademickich?

  Tak. Od roku akademickiego 2022/2023 limit wyjazdów w ramach jednej umowy finansowej to maksymalnie 2 wyjazdy.

  Czy można wyjechać w celu dydaktycznym do instytucji innej niż te oferowane w ofercie stypendialnej?

  Tak. W pierwszej kolejności jednak UMB musi zawrzeć nową umowę międzyinstytucjonalną z daną uczelnią przyjmującą. Aby to zrobić, osoba zainteresowana wyjazdem do danej uczelni powinna napisać pismo do JM Rektora Adama Krętowskiego z prośbą o zawarcie takiej umowy. Jeśli JM Rektor wyrazi zgodę, zawarcie takiej umowy jest również konsultowane z instytucjonalnym koordynatorem Programu Erasmus+, a także z Dziekanem odpowiedniego wydziału. Następnie taka umowa zostanie przesłana do akceptacji uczelni przyjmującej i zostaną ustalone warunki jej zawarcia.

  Ile godzin zajęć należy przeprowadzić w instytucji przyjmującej podczas pobytu na mobilności w celach dydaktycznych?

  Działanie dydaktyczne musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym, nie krótszym niż 2 dni okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

  Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.