Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wytyczne do prowadzenia badań w CMD.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2022 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Wytyczne do prowadzenia badań w CMD

   

  UWAGA !

  Osoba, która planuje i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia w Centrum Medycyny Doświadczalnej zobowiązana jest przesłać do biura CMD wniosek w formie elektronicznej lub papierowej na udzielenie zgody na przeprowdzenie doświadczenia przed złożeniem do Lokalnej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach w celu opiniowania wniosku.

  Wnioski będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu.

  CMD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie dotrzymania terminu wpływu wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej (LKE) przez wnioskujacego.

   

  Eksperymentator zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się do poniższych wytycznych.

  I. Przed rozpoczęciem badania w CMD należy:

  1. Dostarczyć wniosek i uchwałę z Lokalnej Komisji Etycznej

  2. Ustalić termin rozpoczęcia badania z Kierownikiem Jednostki,

  3. Dostarczyć schemat brzebiegu badania - harmonogram z uwzględnieniem dat i wykonywanych czynności w trakcie badania oraz listą osób, które daną czynność będą wykonywały,

  4. Dostarczyć sprzęt nie będacy na wyposażeniu jednostki, a który będzie wykorzytany w badaniu,

  5. W przypadku sprowadzenia zwierząt do CMD należy z Kierownikiem Jednostki ustalić warunki techniczne do przetrzymywania zwierząt oraz dostarczyć badania sprowadzanych zwierząt zgodnie z wytycznymi Fellasa.

  Zwierzęta sprowadzone do CMD podlegają kwarantannie wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r -

  załacznik nr 3.

  Gatunki

  Dni

  Mysz domowa (Mus musculus)

  5-15

  Szczur wędrowny (Rattusnorvegicus)

  5-15

   

  Podczas kwarantanny obserwacje stanu zdrowia zwierząt wykonuje lekarz weterynarii lub technik weterynarii na wniosek lekarza weterynarii. Po okresie kwarantanny wystawiane jest oświadczenie o stanie zdrowia zwierząt dopuszczające lub nie dopuszczające do prowadzenia hodowli lub doświadczenia.

  W przypadku zwierząt dopuszczonych do doświadczenia okres kwarantanny nie obejmuje okresu aklimatyzacji.

  II. W CMD do każdego badania prowadzona jest obowiązkowo dokumentacja zawierająca:

  - wniosek i uchwałę z LKE

  - zeszyt laboratoryjny, który powinien zawierać:

  a) Tytuł badania/projektu,

  b) Kod badania (nadawany jest przez CMD)

  c) Imię i Nazwisko kierownika projektu, osoby/ób nadzorujących/wykonujących badanie oraz dane adresowe  użytkownika projektu,

  d) Czas trwania projektu (planowany i rzeczywisty),

  e) Dane źródłowe (data i opis wykonywanej czynności z uwzględniniem numeru procedury i czynności, podpis osoby/ób wykonującej procedurę).

  W zeszycie laboratotyjnym należy odnotować wszystkie czynności wykonywane przy zwierzętach tj: obserwacje stanu zdrowia zwierząt z uwzględnieniem obserwowanych objawów, los zwierząt w trakcie i po zakończeniu doświadczenia, upadki, wczesne i humanitarne uśmiercenie zwierząt.

  W zeszycie laboratoryjnym należy notować wszystkie zmiany w stosunku do dnia poprzedniego. Dopuszczone są skreślenia wpisów (z parafką), 

  niedopuszczone jest zamazywanie wpisów.

  - karty eutanazji.

  III. Wykonawcy badania zobowiązani są do:

  Codziennej (przynajmniej raz dziennie) kontroli i oceny stanu zdrowia zwierząt oraz monitorowania masy ciała zwierzęcia podczas doświadczenia. Obserwowanie i rejestrowanie, a także zgłaszanie objawow klinicznych u zwierząt jest ważne z wielu powodów: oceny dobrostanu zwierząt, przestrzegania zasady udoskonalenia oraz są pomocne w rozpoznawaniu bólu, chorób i cierpienia zwierząt.  Rejestrowanie oznak klinicznych objawów u zwierząt pozwoli na skuteczną komunikację między osobami zajmującymi się opieką nad zwierzętami, technikami, lekarzem weterynarii i naukowcami. Objawy kliniczne mają kluczowe znaczenie dla określenia i zastosowania zasad humanitarnych punktów końcowych. Takie informacje są niezbędne w celu podjęcia niezwłocznie czynności wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury. 

  PRZYKŁADOWE HUMANITARNE PUNKTY KOŃCOWE:

  - utrata 20% masy ciała w stosunku do początkowej masy zwierzęcia,

  - nie nadające się zatamować krwawienie,

  - krwawienie z naturalnych otworów ciała,

  - duszność połączona z sinymi błonami śluzowymi,

  - blade błony śluzowe,

  - osowiałość połączona z zgarbioną postawą i nastroszoną sierścią,

  - biegunka,

  - trwała pozycja leżąca,

  - drgawki, paraliż, śpiączka

  - objawy bólowe (wokalizacja)

  W/w objawy są obiektywnymi terminami opisującymi nieprawidłowości i przy określeniu punktów końcowych należy uwzględnić wskaźniki specyficzne dla danej procedury i/lub wykonywanego badania/projektu.

  W przypadku braku zdefiniowanego humanitarnego punktu końcowego należy zawiadomić lekarza weterynarii.

  IV. Wykonawcy  i osoby uczestniczące w badaniu zobowiązane są do:

  - Przestrzegania regulaminu CMD

  - Przestrzegania i stosowania zasad oraz wytycznych w obrębie ośrodka

  - Zmiany odzieży wierzchniej na odzież ochronną i zmiany obuwia

  - Pozostawienia w ładzie i czystości pomieszczeń wykorzystywanych w badaniu.