Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 • Ostatnia zmiana 07.06.2024 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

   Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach - skrót LKE

   

  • Lokalizcja LKE, której podlega Białystok i Białowieża

   

  Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  ul. Oczapowskiego 13/4

  10-718 Olsztyn

   

  • Skład członków Lokalnych Komisji Etycznych znajduje się na stronie pod linkiem:

  https://www.gov.pl/web/nauka/lokalne-komisje-etyczne-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach--lokalizacje-i-sklady

   

  • Wnioski należy składać u sekretarza komisji:

  Anna Piękos

  Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  ul. Oczapowskiego 13/4

  10-718 Olsztyn

  e-mail: lke@uwm.edu.pl

  Tel: (89) 523 39 82

   

  • Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach pod linkiem:

  https://www.gov.pl/web/nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

   

  • Terminy zebrań LKE w Olsztynie, jak wiele innych praktycznych informacji dotyczących składania wniosków znajduje się pod linkiem:

  http://wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/lokalna-komisja-etyczna-ds-doswiadczen-na-zwierzetach-w-olsztynie/

   

  • Rola Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt w CMD

   

  W związku z nałożeniem na działające u użytkowników, hodowców i dostawców zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych zespoły ds. dobrostanu zwierząt obowiązku opiniowania lub zatwierdzania wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach przed ich złożeniem do LKE należy:

  1. Przesłać wniosek w formie elektronicznej na adres członka zespołu ds. dobrostanu zwierząt agnieszka.popielska@umb.edu.pl lub papierowej w sekretariacie CMD w celu opiniowania wniosku.

  2. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu.

  3. CMD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie dotrzymania terminu wpływu wniosku do LKE przez wnioskującego.

  4. W CMD wnioski są opiniowane.

  5. Osoba upoważniona za podpisanie opinii we wniosku do LKE w imieniu Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt: Aneta Czeladko lub Agnieszka Popielska.

  6. Osoba odpowiedzialna za podpisywanie we wniosku do LKE opisu dobrostanu zwierząt: Aneta Czeladko

  7. Wszystkie wnioski przekazane do opiniowania przez Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt mają charakter poufny. Wszyscy członkowie zespołu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zawartych we wniosku oraz do niewykorzystywania tych informacji do celów niezwiązanych z pracami Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt.

  8. W przypadku, gdy wniosek wymaga zasugerowanych zmian, poprawek, modyfikacji zobowiązuje się wnioskodawcę do naniesienia zmian. Wnioskujący nanosi poprawki w innym kolorze, tak aby członkowie Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt widzieli wprowadzone modyfikacje i odsyła ponownie wniosek do opiniowania.

  9. Brak ustosunkowania się do wytycznych Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

  10. Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt w/w rolę spełnia zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (Dz.U.2021 poz. 1331 ze zm.), zmienionej ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzytywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U.2021 poz. 2338).