Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

  ZASADY REKRUTACJI

  Zdrowie Publiczne II stopnia to interdyscyplinarne studia łączące zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych.
  Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości kształcenia oraz ukończeniu studiów w prestiżowej Uczelni z ponad 70-letnią tradycją - Zdrowie Publiczne II stopnia to studia dla Ciebie! Większość zajęć realizowana jest w formie on-line, co pozwoli Ci na rozwój osobisty bez kolizji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studia skierowane są do osób, które interesują się zagadnieniami medycznymi, a równocześnie chcą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego, ekologii i monitoringu środowiska, edukacji zdrowotnej, jak również organizacji i zarządzania oraz ekonomiki zdrowia. Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego, a także zarządzania projektami mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia.

   

  1. BEZPŁATNE STACJONARNE STUDIA ON-LINE

  Jedyna Uczelnia w Polsce prowadząca bezpłatne stacjonarne studia w formule on-line, co umożliwia pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym!

  Organizacja studiów na kierunku Zdrowie Publiczne umożliwia bezpłatne studiowanie i równoczesne podjęcie pracy niezależnie od miejsca zamieszkania. 

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, naukowców oraz praktyków (m.in. osoby na co dzień zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej).

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/ Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jako jeden z nielicznych kierunków na świecie, posiada międzynarodową akredytację APHEA. Gwarantuje to , że program nauczania spełnia wysokie międzynarodowe standardy identyczne jak te na innych prestiżowych uczelniach za granicą.

   

  1. STUDIA, DZIĘKI KTÓRYM ZNAJDUJESZ ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEDYCZNEJ

  Kończąc Zdrowie Publiczne znajdziesz zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia, np. administracji publicznej, sektorze ubezpieczeniowym, służbach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach pozarządowych, publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Interdyscyplinarność kierunku pozwala Ci na pracę w szeroko-pojętej branży związanej ze zdrowiem, ale z drugiej strony nie ograniczasz się do jednego zawodu. Ponadto ukończenie tych studiów otwiera drogę do możliwości podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego i uzyskania specjalizacji w ramach programów specjalizacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  To kierunek dzięki któremu możesz wejść na jeszcze wyższy poziom ekspercki w zdrowiu publicznym. Dzięki temu kierunkowi zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji, zarządzania oraz finansowania w ochronie zdrowia. Poznasz zasady zawierania umów na świadczenia zdrowotne czy też promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

   

  1. NABYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI:
  • zawieranie umów na świadczenia zdrowotne
  • ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
  • analiza przychodów i kosztów podmiotu leczniczego
  • analiza finansowa w ochronie zdrowia
  • prowadzenie badań nad występowaniem czynników środowiskowych i wywoływanych przez nie zaburzeń zdrowotnych
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz koordynacja programów monitorowania zagrożeń środowiskowych
  • planowanie, opracowywanie, organizowanie oraz ocenianie skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
  • sprawowanie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad placówkami ochrony zdrowia

  Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, które możesz odbyć w placówkach oferowanych przez UMB lub innych spełniających minimalne warunki podmiotach – np. w Twoim miejscu pracy.

   

  1. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO ROZWOJU NAUKOWEGO:
  • kształcenia podyplomowego, np. na kierunku Epidemiologia na UMB
  • kontynuowania nauki na studiach III stopnia – w Szkole Doktorskiej
  • realizacji specjalizacji dostępnych w ramach kształcenia podyplomowego
   w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

   

  1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY NA STANOWISKACH, M.IN. W:
  • instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia np. WHO i ECDC
  • jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia
  • jednostkach administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim
  • Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Inspekcji Sanitarnej
  • instytutach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
  • instytucje badawcze oraz kontrolno-pomiarowe z zakresu zdrowia środowiskowego, ochrony środowiska i ekotoksykologii
  • prywatnych i publicznych podmiotach leczniczych
  • prywatnych i publicznych zakładach ubezpieczeń
  • firmach farmaceutycznych
  • NGOs

   

  Ukończenie studiów Zdrowie Publiczne daje Ci szansę awansu w Twojej aktualnej pracy. Absolwenci naszego kierunku są przygotowani do zajmowania samodzielnych stanowisk w wyżej wymienionych podmiotach. Poznaj naszych absolwentów.