Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 23.05.2017 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Regulamin

   

  1. W Centrum Medycyny Doświadczalnej hodowane są gryzonie laboratoryjne (hodowla w standardzie higienicznym SPF):

  • myszy
  • szczury

   

  2. Pracownicy CMD pracują w godzinach 7.30-15.30 a w soboty, niedziele i święta pełnią dyżury

   

  3. Do obowiązków pracowników Zwierzętarni w ramach opieki nad zwierzętami w trakcie eksperymentu należy:

  • utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w nienagannym porządku (sprzątanie, mycie, dezynfekcja),
  • standardowe karmienie i pojenie zwierząt,
  • podawanie karmy standardowej lub określonej przez eksperymentatora, bez dodatkowych obciążeń (np. przyrządzanie karmy, ważenie, liczenie)
  • dostosowanie standardowej liczby wymian ściółki do wymagań eksperymentu
  • grupowanie w klatkach zwierząt zgodnie z życzeniami eksperymentatora,
  • meldowanie eksperymentatorowi o wszelkich zmianach dostrzeżonych w zachowaniu się zwierząt i ich stanie zdrowia.

   

  4. Zwierzętarnia nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i warunki sanitarne zwierząt przetrzymywanych w czasie eksperymentu w innych niż pomieszczeniach CMD.


  5. Centrum Medycyny Doświadczalnej udostępnia eksperymentatorom następujące pomieszczenia:
  a) Część laboratoryjna:

  • Laboratorium morfologiczne
  • Pracownia hodowli tkanek ludzkich
  • Pracownia hodowli tkanek zwierzęcych
  • Laboratorium biologii molekularnej
  • Laboratorium toksykologii
  • Laboratorium endokrynologii
  • Laboratorium pomocnicze
  • Pomieszczenia zamrażarek

   

  b) Strefa zamknięta- pomieszczenia utrzymania zwierząt w eksperymencie tzw. bariera eksperymentalna

  • pokoje zwierząt w eksperymencie
  • sala zabiegowa
  • pokój chłodnia +4 st. C.
  • pomieszczenie do badań behawioralnych

   

  c) Kwarantanna


  6. CMD umożliwia wykonywanie następujących typów badań:

  • Badania laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu należącego do CMD
  • Badania laboratoryjne z wykorzystaniem własnego sprzętu medycznego
  • Prowadzenie badań in vivo wraz z pracami na materiale biologicznym

   

  7. CMD zapewnia:

  • pomieszczenia laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny (wirówki, pH-metry, spektrofotometr, mieszadła magnetyczne, cieplarki, kołyski laboratoryjne itp.)
  • pomieszczenia zwierząt w eksperymencie
  • zwierzęta laboratoryjne wg wytycznych zawartych w harmonogramie badania, utrzymanie zwierząt wraz z specjalistyczną opieką i obsługą
  • CMD oferuje również na specjalne zamówienie zwierzęta:
   • samice w określonym dniu ciąży,
   • oseski w określonym wieku,
   • zwierzęta po sterylizacji i innych przygotowawczych zabiegach
  • zwierzęta hodowane w CMD podlegają badaniom okresowym, ich wyniki są do wglądu dla eksperymentatorów
  • utrzymanie czystości pomieszczeń
  • jednorazowe kombinezony, rękawiczki, czepki tylko do pracy za barierą eksperymentalną

   

  8. CMD nie zapewnia:

  • odzieży ochronnej dla eksperymentatorów (obuwie, fartuch)
  • materiałów i sprzętu jednorazowego ( do prac laboratoryjnych)
  • odczynników chemicznych


  9. Obowiązki kierownika badań dot. prac wykonywanych w części laboratoryjnej:
  a) przedstawienie harmonogramu eksperymentu odbywającej się w części laboratoryjnej kierownikowi bądź jego zastępcy z 2-3 tyg. wyprzedzeniem. Plan eksperymentu powinien zawierać następujące elementy:

  • data rozpoczęcia i zakończenia badania
  • temat badania oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za eksperyment wraz z danymi kontaktowymi (adres zakładu, kliniki, nr telefonu)
  • określenie materiału badanego (np. materiał biologiczny, hodowle tkankowe, materiał genetyczny)
  • tożsamość materiału badanego ( specjalny kod opisujący temat badania i/lub zakład wykonujący badania)
  • metody badawcze z wykorzystaniem sprzętu CMD
  • metody badawcze z wykorzystaniem własnego sprzętu ( spis sprzętu własnego z zaznaczeniem urządzeń „wielkogabarytowych”, np. sprzęt behawioralny)
  • określenie laboratorium, w którym będą wykonywane badania
  • dostarczenie listy osób wykonujących badania laboratoryjne na terenie CMD

   

  10. Obowiązki kierownika badań dot. prac wykonywanych za barierą eksperymentalną- badania in vivo:
  a) przedstawienie kierownikowi bądź jego zastępcy wstępnego harmonogramu eksperymentu in vivo z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem. Koszt zwierząt zamówionych a nie odebranych pokrywa zamawiający, jeśli zwierzęta nie znajdą innego nabywcy. Plan eksperymentu powinien zawierać:

  • charakterystyka systemu badawczego pochodzącego z hodowli CMD lub sprowadzonego na potrzeby eksperymentu:
   • gatunek zwierząt laboratoryjnych
   • szczep, podszczep, stado
   • liczba zwierząt w całym eksperymencie
   • liczba zwierząt w grupie eksperymentalnej
   • płeć
   • wiek w momencie rozpoczęcia doświadczenia
   • -i/lub zakres masy ciała zwierząt w momencie rozpoczęcia doświadczenia
   • prowadzenie codziennej obserwacji zwierząt będacych w eksperymencie
  • data rozpoczęcia i zakończenia badania
  • dostarczenie kopii indywidualnych zezwoleń na przeprowadzanie badań na zwierzętach oraz kopii pozwolenia Lokalnej Komisji Etycznej na wykonanie badań na zwierzętach
  • potrzeba zamówienia zwierząt z innych hodowli musi zostać zgłoszona kierownikowi a sprowadzenie zwierząt jest możliwe po ustaleniu terminu i przedstawieniu harmonogramu. Zwierzęta te odbywają kwarantannę, wykonywane są badania: bakteriologiczne, wirusologiczne oraz parazytologiczne. Jeżeli wyniki badań są niezadowalające to zwierzęta pozostają w kwarantannie i tam tez ewentualnie odbywają się doświadczenia

   

  b) przedstawienie kierownikowi bądź jego zastępcy szczegółowego harmonogramu eksperymentu w części laboratoryjnej z 2-3 tyg. wyprzedzeniem.

  • data rozpoczęcia i zakończenia badań
  • temat badania oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za eksperyment wraz z danymi kontaktowymi (adres zakładu, kliniki, nr telefonu)
  • określenie materiału badanego (np. materiał biologiczny, hodowle tkankowe, materiał genetyczny)
  • tożsamość materiału badanego (specjalny kod opisujący temat badania i/lub zakład wykonujący badania)
  • metody badawcze z wykorzystaniem sprzętu CMD
  • metody badawcze z wykorzystaniem własnego sprzętu (spis sprzętu własnego z zaznaczeniem urządzeń „wielkogabarytowych”, np. sprzęt behawioralny)

   

  c) określenie laboratorium, w którym będą wykonywane badania
  d) dostarczenie imiennej listy osób wykonujących badania laboratoryjne na terenie CMD oraz osób, które w szczególnych przypadkach mogą wejść na teren bariery eksperymentalnej
  e) każdy harmonogram prac badawczych musi być podpisany przez kierownika bądź jego zastępcę a kopia archiwizowana w CMD.
  f) kierownik zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników z regulaminem CMD oraz pracownik musi potwierdzić znajomość wytycznych swoim podpisem- kopia archiwizowana w CMD.
  g) harmonogramy planowanych badań wraz z zamówieniem zwierząt laboratoryjnych należy dostarczyć osobiście kierownikowi/zastępcy, przesłać e-mailem na adres cmd@amb.edu.pl
  h) formularze zamówień na wyhodowanie/sprowadzenie zwierząt znajdują się na stronie internetowej CMD (www.cmd.amb.edu.pl)

   

  11. Wytyczne dot. przebywania na terenie bariery eksperymentalnej obejmującej pomieszczenia zwierząt w eksperymencie.
  a) na terenie bariery eksperymentalnej przebywać mogą tylko osoby wyznaczone przez kierowników laboratoriów, posiadające zezwolenia na przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach i przeszkolone w formie instruktażu stanowiskowego przez kierownika danego laboratorium i kierownika zwierzętarni (lista tych osób i kopie ich zezwoleń znajdują się u kierownika CMD).
  b) z uwagi na wysoki standard higieniczny zwierząt SPF wymagane jest przestrzeganie przez eksperymentatorów następujących zasad:

  • dostęp do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta możliwy jest jednie przez system śluz osobowych. Dostęp chroniony jest również kodem szyfrowym.
  • wymagane jest pozostawienie ubrań ochronnych, biżuterii, zegarków itp. w szatni zewnętrznej (I część śluzy), następnie założenie sterylnej odzieży ochronnej (bluzy i spodnie lub jednorazowe kombinezony, czepki, ochraniacze na obuwie lub obuwie ochronne, maski na nos i usta, rękawice) (II część śluzy).
  • drobny sprzęt potrzebny do wykonania doświadczeń należy dostarczyć wcześniej personelowi zwierzętarni w celu poddania go sterylizacji promieniami UV, dezynfekcji chemicznej lub w autoklawie (jeśli to możliwe).
  • wskazane jest takie organizowanie pracy (o ile pozwala na to specyfika przeprowadzanego eksperymentu), aby danego dnia wchodzić tylko jeden raz na teren bariery eksperymentalnej.
  • przeprowadzanie jakichkolwiek zabiegów na zwierzętach zabronione jest w pokojach utrzymania zwierząt. Wyznaczone są do tego celu 2 sale operacyjne lub sala zabiegowa na terenie bariery.
  • korzystanie z sali operacyjnej podlega zgłoszeniu kierownikowi CMD.
  • zwierzęta przeznaczone do skomplikowanych zabiegów przenoszone są przez okno podawcze do pomieszczenia przygotowawczego a następnie na salę operacyjną. Powrót tych zwierząt- jeżeli jest to przewidziane w doświadczeniu odbywa się tą samą drogą. Jest to jedyny przypadek ponownego powrotu zwierząt za barierę eksperymentalną
  • pozostawienie swoim zwierzętom wody i paszy po przeprowadzonych zabiegach
  • każdą zmianę w przebiegu eksperymentu, każdy upadek śmiertelny zwierząt lub pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać kierownikowi lub obsłudze CMD.
  • jeżeli eksperyment przewiduje prace ze zwierzętami tylko w pomieszczeniach laboratoryjnych( poza barierą eksperymentalną i po zakończeniu badania nie powraca za barierę), to zwierzę oczekuje na eksperymentatora w korytarzu łączącym dwie sale operacyjne, przy drzwiach wejściowych
  • jeżeli istnieje potrzeba wymiany klatki przez eksperymentatora w trakcie badania, klatki zapasowe będą w pokoju behawioralnym. Wszystkie klatki ze zwierzętami musza być opisane ( kod doświadczenia, szczep, płeć, liczba, data urodzenia, nazwisko osoby odpowiedzialnej za doświadczenie, macierzysty zakład).Jeżeli doświadczenie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), opis klatek reguluje odmienna procedura
  • brudne klatki należy wstawić do brudnej śluzy skąd będą zabierane przez personel.
  • na terenie bariery eksperymentalnej obowiązuje segregacja odpadów.
  • przed/w trakcie doświadczenia należy zgłosić kierownikowi wszelkie zmiany w pielęgnacji zwierząt
  • klatki ze zwierzętami przeznaczonymi do likwidacji należy zaznaczyć przekreślając tabliczkę opisową.
  • eksperymentator może przebywać tylko w pomieszczeniu, w którym odbywa się doświadczenie

   

  12. Ogólne wytyczne dotyczące pracy w laboratoriach i za barierą eksperymentalną CMD
  a) Każdy pracownik przed wejściem do pomieszczeń laboratoryjnych zobowiązany jest do:

  • założenia ubrania ochronnego oraz zmiany obuwia
  • dokonania wpisu na listę osób korzystających z laboratoriów- lista znajduje się w portierni.
   • Wykaz list ogólnych:
    • Laboratorium morfologiczne
    • Pracownia hodowli tkanek ludzkich
    • Pracownia hodowli tkanek zwierzęcych
    • Laboratorium biologii molekularnej
    • Laboratorium toksykologii
    • Laboratorium endokrynologii nr 1
    • Laboratorium pomocnicze
  • dokonania wpisu na listy szczegółowe- dot. korzystania ze sprzętu laboratoryjnego. Wykaz list szczegółowych:
   • zamrażarki nr 1,2
   • wirówka z chłodzeniem
   • mikroskop
   • spektrofotometr- NanoDrop
   • inkubator do hodowli tkanek

   

  b) pracowników obowiązuje znajomość instrukcji obsługi używanej w laboratoriach aparatury i urządzeń, potwierdzona na piśmie.
  c) obsługa aparatury i urządzeń za barierą eksperymentalną dozwolona jest wyłącznie przez osoby przeszkolone i upoważnione do tego.
  d) dodatkowy sprzęt laboratoryjny lub/i jednorazowy wprowadzany do CMD podlega zgłoszeniu w portierni
  e) osoby wykonujące badania otrzymują wydzieloną powierzchnie roboczą (stoły laboratoryjne, półki w lodówce, zamrażarkach, szafach). Każda zajęta powierzchnia robocza, własny sprzęt, przechowywane próbki muszą być oznaczone kodem badania lub nazwą zakładu/kliniki
  f) na terenie CMD obowiązuje segregacja odpadów:

  • biologiczne (ciała zwierząt, tkanki)- czerwone worki
  • medyczne (igły, strzykawki, jednorazowe skalpele itp.)- pojemniki plastikowe
  • chemiczne (żele poliakrylamidowe, agarozowe, zużyte odczynniki itp.)- czarne worki lub kanister na odpady płynne,
  • każdego dnia po zakończeniu pracy eksperymentatorzy zobowiązani są do przekazania wszystkich odpadów pracownikowi lub portierowi po godzinach pracy CMD w celu przechowania do utylizacji

  g) osoby chore/ z objawami przeziębienia- całkowity brak wstępu za barierę eksperymentalną
  h) w części laboratoryjnej oraz za barierą eksperymentalną obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków oraz napojów,
  i) pomieszczenia laboratoryjne oraz za barierą muszą być pozostawione w ładzie i porządku


  Prof. dr hab. Jacek Nikliński
    Rektor