Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Udział w projektach UE.
 • Ostatnia zmiana 14.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Udział w projektach UE

  • Studenci ostatnich lat studiów kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia są objęci wsparciem w ramach projektu pn. Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 29.12.2023.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/zpu3

  • Studenci kierunku fizjoterapia IV roku oraz pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni i administracyjni Wydziału Nauk o Zdrowiu byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2018 do 29.12.2022.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/zpu

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2016 do 28.02.2023.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/csm

  • Wydział Nauk o Zdrowiu brał udział w realizacji projektu pn. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie. Projekt realizowany był w okresie od 12.2017 do 12.2021.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/psz

  • Wydział Nauk o Zdrowiu brał udział w realizacji projektu pn. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie. Projekt realizowany był w okresie od 10.2017 do 10.2021.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/pro

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2016 do 31.07.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/geriatria

   • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu wszystkich kierunków byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2016 do 31.06.2019.

       Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk

    • Studenci kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Projekt realizowany był w okresie od 2013 do 2015.

        Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.wpr.umb.edu.pl

    • Zakład Radiologii Dziecięcej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. Okres realizacji projektu: 2015-2016.

        Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.rad.umb.edu.pl

    • Pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Okres realizacji projektu: 2009-2013.

        Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

    • Pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Okres realizacji projektu: 2012-2015.

        Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

    • Zakład Patomorfologii Ogólnej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2009-2012.

        Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl