Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przewody doktorskie.
 • Ostatnia zmiana 07.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Przewody doktorskie

   

  Art. 12. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.2) ) wprowadzone zostały zmiany:
  1) w art. 179 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.”;
  2) w art. 279:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotych-

  czasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.”

   

  DALSZE POSTĘPOWANIE W PRZEWODACH DOKTORSKICH WSZCZĘTYCH  DO 30 KWIETNIA 2019 r.:

   

   

  1. Złożenie w Dziekanacie następujących dokumentów:

  • 4 egzemplarze wydrukowanej rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną na 2 płytach (PDF i WORD),
  • opinii promotora o zakończonej pracy doktorskiej,
  • podpisanego przez promotora raportu z badania rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (regulamin JSA),
  • oświadczenie JSA (wzór do pobrania)

   

  2. Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu zapoznaje się ze złożonymi dokumentami, a następnie przedstawia Senatowi propozycje recenzentów, członków komisji, zakres egzaminów doktorskich oraz propozycję głównego egzaminatora

   

  3. Senat powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

  a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej 4 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa; ponadto w skład komisji wchodzi promotor, drugi promotor lub kopromotor,

  b) dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa,

  c) nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
  Do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia oraz do przeprowadzenia publicznej obrony Senat powołuje co najmniej 7 osobową komisję doktorską, w skład której wchodzi m.in. 2 recenzentów oraz promotor (promotor pomocniczy nie wchodzi w skład komisji, może uczestniczyć w posiedzeniu bez prawa głosu - po zaproszeniu przez Dziekana).

  Recenzentami w przewodzie doktorskim mogą być osoby z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w jednostce organizacyjnej, innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora.

   

  4. Pracownik Dziekanatu w ciągu tygodnia po posiedzeniu Senatu wysyła do recenzentów rozprawy doktorskie, wraz z odpowiednimi dokumentami. Recenzent w terminie 2 miesięcy od dnia zlecenia, sporządza recenzję oraz przesyła ją do Dziekanatu.

   

  5. Po wpłynięciu pierwszej recenzji Kandydat może przystąpić do egzaminu z dyscypliny dodatkowej i z nowożytnego języka obcego.

   

  6. Po wpłynięciu drugiej recenzji oraz dostarczeniu do Dziekanatu protokołów z powyższych egzaminów, Dziekan ustala termin egzaminu z dyscypliny podstawowej.

   

  7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej.

  Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez Komisję doktorską Dziekan w porozumieniu z Kandydatem i pro­motorem ustala termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

   

  8. Obrona rozprawy doktorskiej.

  • Kandydat zobowiązany jest do wskazania protokolanta, który będzie protokołował przebieg obrony (po obronie protokół należy dostarczyć do Dziekanatu).
  • Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów (co najmniej jednego).

  W trakcie jawnej części posiedzenia:

  • Promotor charakteryzuje sylwetkę Kandydata.
  • Kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej.
  • Recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności jednego recenzenta jego opinię odczytuje Przewodniczący Komisji).
  • Odbywa się otwarta dyskusja, w której uczestniczy Kandydat.
  • Po zakończeniu dyskusji Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.

  W trakcie niejawnej części posiedzenia Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora. Dziekan powiadamia Kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie o wyniku obrad.

  Uchwała Komisji przekazywana jest na posiedzenie Senatu. Senat podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora, która staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

  Rozprawa doktorska może zostać wyróżniona na podstawie uchwały Senatu.

   

  9. Po nadaniu stopnia doktora, Kandydat uzupełnia Kartę Synaba dostępną na stronie: https://ludzie.nauka.gov.pl/wp/pomoc/jak-zmienic-swoje-dane-w-bazie-nauka-polska/       

   


   

                                                              ROZPRAWA DOKTORSKA MOŻE BYĆ:

   

  a) monografią, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przygotowaną pod opieką promotora.

  -> zasady pisania pracy doktorskiej (wskazówki edytorskie)

   

  b) cyklem spójnych tematycznie prac opublikowanych lub przyjętych do druku (z potwierdzeniem z redakcji), w tym jednej pracy przeglądowej. Wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej stanowiącej cykl publikacji - dotyczy przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.