• 11.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 1

  WPROWADZENIE DO PATOFIZJOLOGII

  1. Terminologia i podstawowe definicje (patologia, patofizjologia, nozologia, zdrowie, choroba, homeostaza, adaptacja, etiologia, etiopatogeneza, czynniki chorobotwórcze i ich podział, choroba idiopatyczna, choroba jatrogenna, objawy choroby podmiotowe i przedmiotowe)

   

  ZAPALENIE

  1. Zapalenie - definicja, rola, czynniki wywołujące, cechy zapalenia ostrego i przewlekłego.

  2. Komórki procesu zapalnego i ich rola (neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty i makrofagi, limfocyty T, B i komórki NK, mastocyty, płytki krwi, fibroblasty).

  3. Zmiany naczyniowe w ognisku zapalnym.

  4. Zmiany komórkowe w ognisku zapalnym (migracja, chemotaksja, fagocytoza).

  5. Chemiczne mediatory zapalenia (!!!) – powstawanie i rola w organizmie:
  a) układ dopełniacza
  b) układ kinin (bradykinina, kalidyna)
  c) aminy (histamina, serotonina)
  d) cytokiny
  e) metabolity kwasu arachidonowego: prostanoidy (prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany) i leukotrieny
  f) reaktywne formy tlenu
  g) tlenek azotu

  6. Następstwa procesu zapalnego (miejscowe i ogólne).

  7. Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS).

   

  BÓL

  1. Ból – informacje ogólne:

  a) definicja bólu i pojęć związanych z bólem (analgezja, hipoalgezja, hiperalgezja, alodynia)

  b) funkcja, cechy kliniczne i skutki ustrojowe bólu oraz czynniki modyfikujące doznania bólowe

  c) podział bólu ze względu na czas trwania (ból ostry i przewlekły) i patomechanizm (ból nocyceptywny, neuropatyczny i psychogenny)

  2. Ból nocyceptywny (receptorowy):

  a) definicja i etapy nocycepcji

  b) czynniki stymulujące nocyceptory

  c) przewodzenie informacji bólowej i teoria bramki bólowej

  d) zjawisko sensytyzacji obwodowej i ośrodkowej

  e) ból somatyczny i ból trzewny (wraz z bólem rzutowanym)

  f) ból fizjologiczny i patologiczny

  g) endogenne układy antynocyceptywne

  3. Ból neuropatyczny:

  a) przyczyny i patomechanizm bólu neuropatycznego

  b) charakterystyczne cechy bólu neuropatycznego i zjawiska mu towarzyszące (parestezje, przeczulica, niedoczulica, hiperalgezja, hipoalgezja, alodynia, hiperpatia, neuralgia, kauzalgia)

  c) przykłady zespołów bólu neuropatycznego

  4. Punkty uchwytu terapii przeciwbólowej

   

  PATOFIZJOLOGIA TEROREGULACJI

  1. Fizjologiczne mechanizmy termoregulacji.

  2. Ogólna charakterystyka stanów termicznych organizmu:

  a) gorączka i anapireksja

  b) hipertermia i hipotermia

  3. Pirogeny (endo- i egzogenne) i kriogeny.

  4. Gorączka:

  a) przyczyny, mechanizm powstawania i biologiczna rola gorączki

  b) zmiany czynnościowe w organizmie w gorączce

  5. Hipertermia:

  a) przyczyny i predyspozycje do wystąpienia hipertermii

  b) zmiany czynnościowe w organizmie w hipertermii

  c) kliniczne zespoły hipertermii (omdlenie cieplne, wyczerpanie cieplne, udar cieplny, porażenie słoneczne, hipertermia mózgowa, hipertermia złośliwa)

  6. Hipotermia:

  a) przyczyny i predyspozycje do wystąpienia hipotermii

  b) zmiany czynnościowe w organizmie w hipotermii (w zależności od stadium)