• 11.02.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 12

  PATOFIZJOLOGIA NEREK.

  1. Podstawowe informacje z anatomii i fizjologii dotyczące układu wydalniczego:

  a) budowa i funkcja nerek

  b) budowa nefronu i procesy zachodzące w jego poszczególnych częściach

  c) budowa aparatu przykłębuszkowego oraz fizjologia układu renina-angiotensyna-aldosteron

  d) hormony wpływające na funkcję nerki

  2. Parametry oceniające funkcję nerki:

  a) nerkowy przepływ krwi (RBF) i osocza (RPF)

  b) współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) i sposoby jego oceny (klirens inuliny, klirens kreatyniny)

  c) pozabiałkowe związki azotowe we krwi (w tym stężenie kreatyniny i mocznika we krwi) oraz definicja i przyczyny azotemii

  d) próg nerkowy glukozy

  e) główne parametry moczu

  3. Wybrane zaburzenia parametrów moczu:

  a) białkomocz (proteinuria) – definicja, przyczyny białkomoczu przednerkowego, nerkowego i zanerkowego, skutki bialkomoczu

  b) glukozuria, ketonuria, hematuria – definicja i przyczyny

  c) anuria/oliguria/poliuria – definicja i przyczyny

  4. Kliniczne manifestacje chorób nerek:

  a) zespół nefrytyczny – przyczyny i skutki

  b) zespół nefrotyczny (nerczycowy) – przyczyny i skutki

  5. Uszkodzenia kłębuszków nerkowych (glomerulopatie):

  a) kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) – definicja, klasyfikacja, przyczyny, patogeneza, objawy/powikłania

  b) glomerulopatie niezapalne – definicja, przyczyny

  6. Choroby kanalików nerkowych (tubulopatie) i śródmiąższu nerek:

  a) ostra martwica kanalików nerkowych (ATN) – definicja, przyczyny, patogeneza, objawy/powikłania

  b) cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek – definicja, przyczyny

  7. Ostra niewydolność nerek (ONN):

  - definicja ostrej niewydolności nerek (ONN) i ostrego uszkodzenia nerek (AKI)

  - przyczyny i patogeneza ONN przednerkowej, nerkowej i zanerkowej

  - etapy

  - objawy/powikłania

  8. Przewlekła niewydolność nerek (PNN):

  - definicja przewlekłej niewydolność nerek (PNN) i przewlekłej choroby nerek (PChN)

  - przyczyny

  - patogeneza

  - stadia (kategorie) PChN; w tym: mocznica (uremia) – definicja, rodzaje toksyn mocznicowych i ich właściwości, skutki mocznicy

  - objawy/powikłania (w tym patogeneza obrzęków i osteodystrofii nerkowej w PNN)

  9. Kamica nerkowa:

  - definicja

  - rodzaje kamieni nerkowych

  - czynniki sprzyjające wytrącaniu się kamieni nerkowych

  - objawy/powikłania kamicy nerkowej

  10. Rola nerek w patogenezie nadciśnienia tętniczego (powtórzenie wiadomości z ćw. 7):

  - rola nerek w regulacji ciśnienia tętniczego krwi

  - rola nerek w patogenezie nadciśnienia pierwotnego

  - rola nerek w patogenezie nadciśnienia wtórnego (przyczyny nadciśnienia przednerkowego, nerkowego i zanerkowego; patogeneza nadciśnienia naczyniowo-nerkowego)

   

  PATOFIZJOLOGIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ I KWASOWO-ZASADOWEJ.

  1. Przypomnienie wiadomości z zakresu regulacji równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej:

  a) przestrzenie wodne organizmu

  b) ogólny skład elektrolitowy poszczególnych przestrzeni wodnych organizmu

  c) hormony regulujące gospodarkę wodno-elektrolitową (układ RAA, wazopresyna, peptydy natriuretyczne)

  d) pojęcia: izoosmia, izotonia, izojonia, izohydria, izowolemia

  e) mechanizmy służące utrzymaniu stałego pH krwi (bufory chemiczne, wentylacja płucna, mechanizmy nerkowe)

  f) równanie Hendersona-Hasselbalcha

  g) prawidłowe wartości wybranych parametrów diagnostycznych krwi (pH, pCO2, pO2, HCO3-, stężenia sodu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków)

  2. Zmiany przestrzeni wodnych organizmu:

  a) odwodnienie hipotoniczne, izotoniczne, hipertoniczne – mechanizm, przyczyny

  b) przewodnienie hipotoniczne, izotoniczne, hipertoniczne – mechanizm, przyczyny

  c) ogólne konsekwencje przewodnienia i odwodnienia

  3. Obrzęki:

  a) definicja i ogólne patomechanizmy powstawania obrzęków

  b) patogeneza obrzęków różnego pochodzenia: obrzęki w niewydolności serca, nerek, wątroby, obrzęki związane z chorobami endokrynnymi, obrzęki miejscowe (zapalne, limfatyczne, żylne), obrzęki mózgu

  4. Zaburzenia elektrolitowe:

  - sód: hipo- i hiperanatremia – przyczyny i skutki

  - potas: hipo- i hiperkaliemia – przyczyny i skutki

  - wapń: hipo- i hipekalcemia – przyczyny i skutki [powtórzenie z ćw. 3]

  - magnez: hipo- i hipermagnezemia – przyczyny i skutki

  - chlor: hipo- i hiperchloremia – przyczyny i skutki

  5. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej:

  a) kwasica (acydoza) – definicja, rodzaje (oddechowa i metaboliczna) i przyczyny

  b) zasadowica (alkaloza)  – definicja,  rodzaje (oddechowa i metaboliczna) i przyczyny

  c) kompensacja zaburzeń równowagi gospodarki kwasowo-zasadowej

  d) konsekwencje ogólnoustrojowe kwasicy i zasadowicy

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących nerek i gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

  Interpretacja wyników badania ogólnego moczu i gazometrii krwi tętniczej.