• 11.02.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 9

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii układu oddechowego:

  a) budowa układu oddechowego

  b) objętości i pojemności płuc

  c) regulacja oddychania

  2. Wybrane badania oceniające funkcję układu oddechowego:

  a) spirometria (znajomość i znaczenie parametrów: FEV1; FVC; wskaźnik Tiffeneau; PEF; MEF75,50,25)

  b) pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF)

  c) gazometria krwi (znajomość parametrów: pH; PaO2; PaCO2; SpO2)

  d) pulsoksymetria

  3. Wybrane objawy dysfunkcji układu oddechowego: kaszel, duszność, palce pałeczkowate, sinica – definicje i przyczyny.

  4. Przyczyny dysfunkcji układu oddechowego wynikające z zaburzeń wentylacji, dyfuzji i perfuzji.

  5. Zaburzenia rytmu oddechowego:

  - przyspieszenie i zwolnienie oddechu

  - pogłębienie i spłycenie oddechu

  - oddychanie Kussmaula, oddychanie Cheyne-Stokesa, oddychanie Biota, oddychanie typu „łapanie powietrza”, oddychanie z westchnieniami.

  - zaburzenia oddychania w czasie snu: centralny i obturacyjny bezdech senny – definicje, przyczyny, objawy

  6. Niewydolność oddechowa:

  a) hipoksja, hipoksemia i hiperkapnia – definicje, objawy i skutki

  b) definicja i przyczyny niewydolności oddechowej typu I (hipoksemicznej) i typu II (hipoksemiczno-hiperkapnicznej)

  c) definicja i przyczyny niewydolności oddechowej ostrej i przewlekłej

  7. Niedodma – definicja i przyczyny (w tym odma opłucnowa jako przyczyna niedodmy).

  8. Zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego i restrykcyjnego - definicje, parametry spirometrii i przyczyny

  9. Choroby dróg oddechowych:

  a) astma oskrzelowa:

  - definicja, klasyfikacja i przyczyny astmy oskrzelowej

  - przyczyny obturacji w astmie oskrzelowej

  - etiopatogeneza astmy oskrzelowej atopowej (produkcja przeciwciał IgE, wczesna i późna faza napadu – komórki i mediatory zaangażowane w tych fazach) – obowiązuje znajomość reakcji nadwrażliwości typu I i mediatorów zapalnych z ćwiczenia 1

  - etiopatogeneza astmy oskrzelowej nieatopowej (w tym patogeneza astmy aspirynowej - obowiązuje znajomość powstawania i właściwości pochodnych kwasu arachidonowego z ćwiczenia 1)

  - objawy astmy oskrzelowej

  b) przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, COPD):

  - definicja i przyczyny POChP

  - przyczyny obturacji (odwracalne i nieodwracalne) w POChP

  - rozedma płuc – definicja, rodzaje, etiopatogeneza

  - przewlekłe zapalenie oskrzeli – definicja, etiopatogeneza

  - objawy POChP (w tym objawy charakterystyczne dla rozedmy i przewlekłego zapalenia oskrzeli)

  c) rozstrzenie oskrzeli – definicja, etiopatogeneza, objawy

  d) mukowiscydoza – definicja, etiopatogeneza, objawy (w tym objawy pozapłucne)

  10. Etiopatogeneza zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

  11. Obrzęk płuc – podział (hemodynamiczny i przeciekowy), przyczyny, patogeneza

  12. Zatorowość płucna – definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i skutki.

  13. Nadciśnienie płucne – definicja, podział, etiopatogeneza, objawy i skutki.

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń układu oddechowego.