• 11.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 2

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii dotyczących układu nerwowego i układu ruchu.

  2. Zaburzenia wyższych czynności korowych:

  a) afazja (afazja ruchowa, czuciowa, mieszana, nominalna (anomia), przewodzeniowa)

  b) apraksja

  c) agnozja

  3. Zaburzenia świadomości:

  a) definicja przytomności i świadomości

  b) ilościowe zaburzenia świadomości (śpiączka, półśpiączka, senność, przymglenie świadomości)

  c) jakościowe zaburzenia świadomości (stany majaczeniowy, stan splątania, stan pomroczny, stan snopodobny)

  4. Udar mózgu:

  a) definicja i czynniki ryzyka udarów mózgu

  b) przepływ mózgowy krwi i skutki jego zaburzenia

  c) udary niedokrwienne i krwotoczne – przyczyny, charakterystyka

  d) objawy udaru mózgu

  5. Zaburzenia układu ruchowego:

  a) zaburzenia górnego neuronu ruchowego (układu piramidowego):

  - definicja górnego neuronu ruchowego

  - przyczyny i objawy zaburzeń górnego neuronu ruchowego

  b) zaburzenia jednostki ruchowej:

  - definicja dolnego neuronu ruchowego i jednostki ruchowej

  - przyczyny i objawy zaburzeń dolnego neuronu ruchowego

  - etiopatogeneza wybranych zaburzeń:

     -- uszkodzenia komórek rogu przedniego rdzenia kręgowego (stwardnienie boczne zanikowe, rdzeniowy zanik mięśni)

     -- zaburzenia złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona)

  c) zaburzenia funkcji móżdżku:

  - rola móżdżku

  - objawy uszkodzenia móżdżku

  d) zaburzenia układu pozapiramidowego (podkorowego układu ruchu):

  - budowa i rola układu pozapiramidowego

  - podział zaburzeń układu pozapiramidowego

  - parkinsonizm i choroba Parkinsona – definicja, etiopatogeneza, objawy

  6. Padaczka i napady padaczkowe:

  a) definicja napadu padaczkowego i padaczki

  b) etiopatogeneza napadów padaczkowych i padaczek

  c) rodzaje napadów padaczkowych i ich objawy

  7. Choroby demielinizacyjne:

  a) definicja, przyczyny i skutki demielinizacji

  b) stwardnienie rozsiane – definicja, etiopatogeneza, objawy

  8. Choroby otępienne:

  a) definicja otępienia i choroby przebiegające z otępieniem

  b) choroba Alzheimera -  definicja, etiopatogeneza, objawy

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących chorób układu nerwowego.