• 19.03.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 5

  PATOFIZJOLOGIA KRWI I HEMOSTAZY

  1. Układ czerwonokrwinkowy:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii układu czerwonokrwinkowego (szereg rozwojowy erytrocytów, czynniki regulujące syntezę erytrocytów)

  b) podstawowe parametry morfologii krwi obwodowej i ich znaczenie (znajomość norm RBC, HGB, HCT, MCV); retikulocyty - przyczyny wzrostu i spadku we krwi

  c) niedokrwistość (anemia) – definicja i ogólne objawy

  d) podział niedokrwistości

  - ze względu na parametr MCV (mikro-, normo- i makrocytarne)

  - ze względu na mechanizm powstawania (zaburzenia powstawania krwinek, przyspieszone niszczenie krwinek, utrata krwi)

  e) niedokrwistości aplastyczne – przyczyny, patogeneza i objawy

  f) niedokrwistość z niedoboru żelaza

  - rola żelaza w krwiotworzeniu i ocena gospodarki żelazem w organizmie (stężenie żelaza, ferrytyna, transferyna, rozpuszczalny receptor dla transferryny, całkowita i utajona zdolność wiązania żelaza TIBC i UIBC)

  - przyczyny niedoboru żelaza

  - patogeneza i objawy niedokrwistości

  g) niedokrwistości megaloblastyczne (z niedoboru wit.B12 i kwasu foliowego )

  - rola wit.B12 i kwasu foliowego w krwiotworzeniu (+ powiąznie między nimi)

  - przyczyny niedoboru wit.B12 i kwasu foliowego

  - patogeneza i objawy niedokrwistości

  - etiopatogeneza niedokrwistości Addisona-Biermera (niedokrwistości złośliwej)

  h) niedokrwistości hemolityczne

  - klasyfikacja:

    -- klasyfikacja ze względu na przyczyny hemolizy (niedokrwistości hemolityczne wewnątrzkrwinkowe oraz zewnątrzkrwinkowe)

    -- klasyfikacja ze względu na miejsce hemolizy (niedokrwistości hemolityczne wewnątrznaczyniowe i zewnątrznaczyniowe) – definicja hemolizy wewnątrz- i zewnątrznaczyniowej, objawy i parametry laboratoryjne (w tym różnicujące te dwa typy)

  - etiopatogeneza wybranych niedokrwistości hemolitycznych:

    -- dziedziczna sferocytoza i eliptocytoza

    -- hemoglobinopatie (anemia sierpowatokrwinkowa) i talasemie (talasemia alfa i talasemia beta: minor i major)

    -- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

  i) niedokrwistości pokrwotoczne – przyczyny, patogeneza, objawy

  j) nadkrwistości (czerwienice):

  - definicja, klasyfikacja (pierwotne, wtórne, względne), objawy

  - czerwienica prawdziwa – etiopatogeneza, objawy i  najważniejsze zmiany w badaniach laboratoryjnych

  2. Hemostaza:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii hemostazy (rola ściany naczyń, płytek krwi i czynników osoczowych w hemostazie, hemostaza pierwotna i wtórna, szlak wewnątrz- i zewnątrzpochodny krzepnięcia, czynniki przeciwzakrzepowe, fibrynoliza)

  b) testy laboratoryjne układu hemostazy: płytki krwi (norma PLT), czas krwawienia (BT), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT) i współczynnik INR, D-dimery

  c) stany nadmiernego krzepnięcia:

  - trombofilie – definicja i klasyfikacja (wrodzone i nabyte)

  - etiopatogeneza zaburzeń: czynnik V Leiden, niedobór białka C, zespół antyfosfolipidowy

  - rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) – etiopatogeneza, objawy i powikłania

  - czynniki sprzyjające powstawaniu zakrzepów w naczyniach

  - zakrzepica tętnicza i żylna – etiopatogeneza, objawy i skutki każdego z typów

  d) skazy krwotoczne:

  - zaburzenia hemostazy pierwotnej (skazy płytkowe i naczyniowe) i wtórnej (skazy osoczowe) – różnice w objawach i testach laboratoryjnych

  - skazy płytkowe – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych:

    -- trombocytopenie (małopłytkowości)

    -- trombocytozy (nadpłytkowości)

    -- trombocytopatie

  - skazy naczyniowe – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  - skazy osoczowe (koagulopatie) – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

    -- hemofilia A i B – etiopatogeneza, podział, objawy i powikłania

    -- choroba von Willebranda – etiopatogeneza, podział, objawy i powikłania

    -- rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) – etiopatogeneza, objawy i powikłania [uwaga: koagulopatia ze zużycia]

    -- związane z niedoborem witaminy K i chorobami wątroby

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń krwi i hemostazy.

  Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej.