• 18.03.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 7

  PATOFIZJOLOGIA SERCA CZ. 1 (ARYTMIE, CHNS).

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii układu krążenia:

  a) budowa serca:

  - budowa ściany serca (wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie, osierdzie)

  - jamy serca, zastawki, naczynia wchodzące i wychodzące z serca

  - budowa układu bodźco-przewodzącego serca

  b) komórki robocze mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowe (porównanie):

  - budowa i funkcja

  - potencjały czynnościowe

  c) czynność elektryczna serca:

  - cykl pobudliwości mięśnia sercowego

  - przewodzenie pobudzenia

  - naturalne i utajone ośrodki bodźcotwórcze

  - tłumienie szybszym rytmem

  - sprzężenie elektryczne (wpływy elektrotonizujące)

  d)podstawowe informacje dotyczące EKG (!!!):

  - zasady zapisu EKG

  - odprowadzenia w EKG: jednobiegunowe, dwubiegunowe, przedsercowe

  - elementy zapisu EKG: załamek, odcinek, odstęp

  e) krążenie wieńcowe:

  - anatomia krążenia wieńcowego

  - główne czynniki determinujące zapotrzebowanie i zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen

  - czynniki wpływające na opór naczyń wieńcowych (ucisk zewnętrzny, metabolity, czynniki śródbłonkowe, czynniki nerwowe)

  - rezerwa wieńcowa

   

  2. Zaburzenia rytmu serca (arytmie):

  a) ogólne mechanizmy prowadzące do zaburzeń rytmu serca:

  - definicje i ogólne mechanizmy powstawania tachykardii (tachyarytmii) i bradykardii (bradyarytmii)

  - konsekwencje hemodynamiczne tachykardii (tachyarytmii) i bradykardii (bradyarytmii)

  - zaburzenia powstawania bodźców:

     -- zaburzenia w automatyzmie węzła zatokowego (wzrost i spadek) – zaburzenia rytmu zatokowego

     -- pobudzenia i rytmy zastępcze

     -- pobudzenia i rytmy ekotopowe (na skutek wzmożonego automatyzmu utajonych ośrodków bodźcoprzewodzących lub pojawienie się automatyzmu w komórkach roboczych przedsionków i komór)

     -- aktywność wyzwalana: wczesne depolaryzacje następcze (EAD) i późne depolaryzacje następcze (DAD)

  - zaburzenie przewodzenia bodźców – bloki przewodzenia

  - pobudzenie nawrotne (re-entry): warunki konieczne do wystąpienia, skutki, zjawisko makro- i mikrore-entry

  - zespół Wolffa Parkinsona White’a (WPW) - definicja; etiopatogeneza, pojęcia: pęczek Kenta, zespół preeksyctacji, objawy, mechanizm powstawania częstoskurczu nawrotnego przedsionkowo-komorowego ortodromowego i antydromowego jak przykład zjawiska re-entry

  - ogólne sposoby leczenia arytmii (leczenie farmakologiczne, stymulatory serca, stymulacja nerwu błędnego, defibrylacja i kardiowersja, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, ablacje)

  b) kliniczne przykłady zaburzeń rytmu serca (należy znać 1) definicję, 2) etiopatogenezę – przyczyny i czynniki wyzwalające oraz patomechanizm, 3)najważniejsze zmiany w EKG, 4) objawy kliniczne i powikłania, 5) ogólne metody leczenia/zapobiegania)

  - zaburzenia powstawania bodźców nomotopowe: bradykardia zatokowa, tachykardia zatokowa, niemiarowość zatokowa

  - zaburzenia powstawania bodźców ektopowe:

    -- nadkomorowe: przedwczesne pobudzenia przedsionkowe, napadowe częstoskurcze nadkomorowe (w tym częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy w zespole WPW), trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionków

    -- komorowe: przedwczesne pobudzenia komorowe, częstoskurcze komorowe (monomorficzne i polimorficzne – częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes), trzepotanie komór, migotanie komór

  - zaburzenia przewodzenia bodźców:

    -- podział (zatokowo-przedsionkowe, przedsionkowo-komorowe, wewnątrzkomorowe)

    -- charakterystyka bloków przedsionkowo-komorowych: I stopnia, II stopnia (blok typu Mobitz I/blok Wenckebacha i blok typu Mobitz II/blok Mobitza), III stopnia (całkowity)

   

  3. Choroba niedokrwienna serca (ChNS):

  a)wiadomości ogólne:

  - definicja choroby niedokrwiennej serca i choroby wieńcowej

  - klasyfikacja choroby niedokrwiennej serca i ogólna charakterystyka poszczególnych zaburzeń:

    -- stabilne zespoły wieńcowe:

       -- dławica piersiowa stabilna
       -- sercowy zespół X/dławica mikronaczyniowa
       -- dławica piersiowa związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi
       -- dławica naczynioskurczowa/odmienna/ Prinzmetala

    -- ostre zespoły wieńcowe – OZW
        -- niestabilna dławica piersiowa (UA)
        -- zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
        -- zawał serca z uniesieniem odcink ST (STEMI)
        -- zawał serca nieokreślony
        -- nagły zgon sercowy

  - czynniki ryzyka i przyczyny choroby niedokrwiennej serca [obowiązują informacje dotyczące miażdżycy z ćw. 7]

  - ogólne zasady leczenia stabilnych i ostrych zespołów wieńcowych: leczenie farmakologiczne, przezskórne interwencje wieńcowe (PCI), pomontowanie aortalno-wieńcowe (CABG)

  b) dławica piersiowa stabilna:

  - etiopatogeneza

  - obraz kliniczny (cechy bólu dławicowego i czynniki go wyzwalające)

  c) zawał serca:

  - definicja zawału serca

  - główne przyczyny zawału serca

  - etiopatogeneza zawału serca:

    -- konsekwencje niedokrwienia mięśnia sercowego: martwica, reperfuzja, ogłuszenie, hibernacja, remodeling

    -- mechanizmy prowadzące do martwicy komórek w zawale serca

    -- sekwencja zmian patologicznych na poziomie komórkowym w zawale serca

  - markery biochemiczne zawału serca

  - zawał serca pełnościenny i podwsierdziowy

  - ewolucja zmian w EKG w zawale serca (zawał serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST; zawał serca z i bez załamka Q)

  - obraz kliniczny (w tym cechy bólu zawałowego i różnice z bólem dławicowym)

  - konsekwencje i powikłania zawału mięśnia sercowego

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń rytmu serca i choroby niedokrwiennej serca.