• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Seminarium 5

  ZABURZENIA LIPIDOWE. ZESPÓŁ METABOLICZNY. RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE.

  1. Gospodarka lipidowa organizmu i jej zaburzenia:

  - rodzaje, budowa i funkcja lipoprotein (chylomikrony, VLDL, IDL, LDL, HDL); pojęcie „dobrego” i „złego cholesterolu”

  - metabolizm lipoprotein

  - badania oceniające gospodarkę lipidową organizmu – profil lipidowy (triglicerydy, cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol)

  - dyslipidemie: definicja i rodzaje dyslipidemii, dyslipidemie sprzyjające miażdżycy

  2. Zespół metaboliczny:
  - definicja i kryteria zespołu metabolicznego (wg wspólnego stanowiska IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS i IASO z 2009)
  - wzajemne powiązania patofizjologiczne pomiędzy poszczególnymi składowymi zespołu metabolicznego

  3. Ryzyko sercowo-naczyniowe

  - czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (modyfikowalne i niemodyfikowalne)

  - szacowanie ryzyka sercowo naczyniowego przy użyciu kart SCORE