• 11.02.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 13

  PATOFIZJOLOGIA NOWOTWORÓW Z ELEMENTAMI PATOFIZJOLOGII KOMÓRKI.

  1. Fizjologia i patofizjologia komórki:
  a) cykl komórkowy – etapy cyklu i ich charakterystyka
  b) procesy adaptacyjne komórek: hipertrofia, hiperplazja, atrofia, metaplzaja
  c) śmierć komórek: rodzaje śmierci komórek, apotoza (definicja, rola, różnice pomiędzy apoptozą i nekrozą, geny pro- i antyapoptotyczne, skutki patologicznie osłabionej i nadmiernie nasilonej apoptozy)

  2. Ogólne informacje dotyczące nowotworów:
  a) definicja i cechy nowotworu, nowotwory łagodne i złośliwe
  b) podstawy klasyfikacji i nazewnictwa nowotworów
  c) epidemiologia nowotworów
  d) czynniki mające wpływ na powstawanie nowotworów
  e) czynniki karcynogenne (chemiczne, fizyczne, biologiczne)

  3. Patogeneza nowotworów:
  a) model karcynogenezy chemicznej:
  - etapy karcynogenezy i ich charakterystyka
  - karcynogeny, prokarcynogeny, kokarcynogeny – definicja, przykłady
  b) angiogeneza – mechanizmy i znaczenie procesu w nowotworach
  c) przerzuty nowotworowe – definicja, drogi rozsiewu komórek nowotworowych w organizmie, etapy powstawania przerzutu
  d) cechy komórek nowotworowych
  e) nowotwór jako rozrost monoklonalny oraz heterogenność komórek nowotworowych
  f) mutacje genów w nowotworach (fizjologiczne znaczenie, przykłady, znaczenie mutacji w karcynogenezie):
  - mutacje protoonkogenów (w tym rola mutacji genu kodującego białko RAS w karcynogenezie)
  - mutacje genów supresorowych (w tym rola mutacji genu kodującego białko p53 w karcynogenezie)
  - mutacje genów regulujących apoptozę
  - mutacje genów mutatorowych
  g) nowotwory a układ odpornościowy:
  - antygeny nowotworowe
  - obrona gospodarza przed nowotworem

  4. Objawy nowotworów:
  a) objawy ogólne i miejscowe nowotworów
  b) kacheksja nowotworowa
  c) zespoły paraneoplastyczne – definicja, podział i przykłady
  d) objawy związane z leczeniem nowotworu

  5. Diagnostyka nowotworów:
  a) rodzaje badań diagnostycznych i ich znaczenie
  b) markery nowotworowe – definicja, znaczenie w onkologii, przykłady
  c) rola badań przesiewowych we wczesnym wykrywaniu nowotworów (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego)
  (wykład fotyczący badań przesiewowywch dostępny na stronie internetowej po zalogowaniu http://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/wyklady/show.html?id=102166)

  6. Profilaktyka przeciwnowotworowa.