• 18.03.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 8

  PATOFIZJOLOGIA SERCA CZ. 2 (NIEWYDOLNOŚĆ I CHOROBY SERCA, WSTRZĄS).

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii układu krążenia:

  a) budowa serca i układu krążenia:

  - budowa ściany serca (wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie, osierdzie)

  - jamy serca, zastawki, naczynia wchodzące i wychodzące z serca

  - krwioobieg duży i mały

  b) hemodynamika serca:

  - fazy cyklu pracy serca

  - definicje: objętość końcoworozkurczowa (EDV), objętość końcowoskurczowa (ESV), objętość wyrzutowa (SV), frakcja wyrzutowa (EF), pojemność minutowa (CO)

  - czynniki wpływające na pojemność minutową: obciążenie wstępne (preload), obciążenie następcze (afterload), kurczliwość, częstość akcji serca (HR) – definicje, przyczyny wzrostu i spadku

  - prawo Franka-Starlinga

  c) układy i hormony regulujące funkcję układu krążenia:

  - układ autonomiczny (współczulny i przywspółczulny), aminy katecholowe

  - układ RAA

  - inne (peptydy natriuretyczne, wazopresyna)

   

  2. Choroby serca:

  a) zapalenie mięśnia sercowego – przyczyny, skutki

  b) zapalenie osierdzia – przyczyny i skutki

  c) kardiomiopatie

  - definicja i klasyfikacja

  - kardiomiopatia rozstrzeniowa, przerostowa i restrykcyjna – definicje, przyczyny, skutki

  d) wady serca – skutki hemodynamiczne:

  - wady zastawkowe - zwężenia (stenozy) i niedomykalności zastawek

  - koarktacja aorty

  - przeciek lewo-prawo i prawo-lewo we wrodzonych wadach serca

   

  3. Niewydolność serca:

  a) niewydolność krążenia i niewydolność serca – definicje i przyczyny

  b) klasyfikacje niewydolności serca:

  - ostra i przewlekła niewydolność serca (ONS i PNS) - definicje i przyczyny, skala NYHA

  - niewydolność serca rozkurczowa i skurczowa - definicje i przyczyny

  - niewydolność serca prawo-, lewo- i obukomorowa:

    -- definicje i przyczyny niewydolności lewo- i prawokomorowej

    -- objawy/skutki niewydolności lewo- i prawokomorowej wynikające ze zmniejszonego rzutu (tzw. forward failure) i z zastoju wstecznego krwi (tzw. backward failure)

    -- serce płucne – definicja, przyczyny [obowiązują informacje z ćw. 5 – układ oddechowy]

  c) mechanizmy kompensacyjne w niewydolności serca (należy znać zarówno korzystne jak i niekorzystne efekty tych mechanizmów):

  - mechanizm Franka-Starlinga

  - przerost i remodeling serca

  - zmiany neurohormonalne (aktywacja układu współczulnego, aktywacja układu RAA, wydzielanie wazopresyny, wydzielanie peptydów natriuretycznych, inne)

   

  4. Wstrząs:

  - wstrząs – definicja, klasyfikacja, objawy

  - wstrząs kardiogenny, obstrukcyjny, hipowolemiczny/oligowolemiczny, dystrybucyjny (neurogenny, anafilaktyczny, septyczny) – definicje i przyczyny

  - etapy wstrząsu hipowolemicznego/oligowolemicznego

  - znajomość pojęć: sepsa (posocznica), wstrząs septyczny, SIRS, MODS, ARDS, DIC

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących niewydolności i chorób serca oraz wstrząsu.