Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy na studia.
 • Ostatnia zmiana 29.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy na studia

  Studenci/doktoranci mogą wyjechać na studia do uczelni, z którą twój macierzysty wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się poniżej.

   

  Osoba ubiegająca się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu być studentem / doktorantem, przy czym w przypadku studentów być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpała łącznego okresu mobilności,
  • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym studiowanie.

   

  Student / doktorant ubiegający się o wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • wypełniony Formularz aplikacyjny studenta / doktoranta o wyjazd na studia
  • zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia doktoranckiego; a w przypadku doktorantów, dodatkowo dokument potwierdzający IF prac opublikowanych według stanu na dzień złożenia formularza aplikacyjnego,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  • jeśli dotyczy, wykaz publikacji naukowych poświadczony przez Bibliotekę UMB.

   

  Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

   

   

  Terminy rekrutacji studentów i doktorantów do wyjazdu na studia:

  • składanie wymaganych dokumentów – od 1 do 31 marca każdego roku,
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (decyzje) – do 30 kwietnia.

   

  Komisja może zdecydować o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji dot. wyjazdów na semestr letni. Terminy dodatkowej rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej.

   

  Aktualna oferta stypendialna dot. studiów kierowana do studentów / doktorantów dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – STUDIA

   

  Procedury przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Programu Erasmus+ o zakwalifikowaniu na studia:

  • Ułóż Learning Agreement for Studies (LA) na podstawie programu z uczelni przyjmującej w konsultacji z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ oraz Dziekanatem swojego Wydziału.
  • Uzupełnij wymagane informacje w części „Before the mobility” (plik do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania);
  • Dostarcz do Biura Programu Erasmus+ podpisane przez siebie LA oraz Tabelę przedmiotów (zał. 1.18. do Regulaminu wyjazdów) podpisaną przez Ciebie, przedstawiciela odpowiedniego Dziekanatu oraz Uczelnianego Koorynatora Programu Erasmus+;
  • Po zaakceptowaniu LA, dostarcz pozostałe wymagane dokumenty tj.:
   • dane o rachunku bankowym (zał. 1.9. do Regulaminu wyjazdów) (najkorzystniej jest gdy rachunek prowadzony jest w walucie Euro),
   • kopia ubezpieczenia wykupionego na czas podróży,
   • kopia karty EKUZ.
   • Jeśli planujesz podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (co najmniej 51% podróży) złóż również Deklarację „green travel”- przed mobilnością (zał. 1.11. do Regulaminu wyjadów). Osobom korzystającym z tego typu transportu przysługuje dodatek w wysokości 50 EUR. Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania;
  • Uzyskamy podpisy na LA ze strony UMB oraz ze strony instytucji przyjmującej, po czym otrzymasz ten dokument;
  • Na miesiąc przed wyjazdem, uzupełnij dane osobowe w umowie stypendialnej - Grant agreement i prześlij ją w formie edytowalnej na adres: erasmus@umb.edu.pl. (Umowę stypendialną do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania
  • Biuro Programu Erasmus+ uzupełni pozostałe dane w umowie stypendialnej - Grant agreement i zaprosi w celu podpisania;
  • Wypełnij test językowy w systemie OLS (Link do testu zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Jeśli uczelnia przyjmująca jest w stanie podpisać Learning Agreement w formie elektronicznej, zostaniesz poproszony/a o utworzenie tej umowy w odpowiednim systemie (o szczegółach tego kroku zostaniesz powiadomiony/a w oddzielnej wiadomości mailowej);
  • Na podstawie zapisów umowy stypendialnej i po wypełnieniu testu OLS otrzymasz 70% przyznanego stypendium. Wypłata nastąpi najpóźniej w dniu wyjazdu w walucie Euro;
  • Po przyjeździe do instytucji przyjmującej uzyskaj podpis na dokumencie Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe do i z instytucji przyjmującej (zał. 1.10 do Regulaminu wyjazdów), w części dotyczącej przyjazdu. Wyślij skan tego dokumentu na adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl;
  • Ciesz się doświadczaniem wyjazdu w ramach Programu Erasmus+;
  • Po powrocie dostarcz do Biura Programu Erasmus+ oryginał Wykazu zaliczeń lub Learning Agreement for Studies uzupełniony i podpisany w części „After the mobility” a także oryginał Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe podpisany w części dotyczącej przyjazdu i wyjazdu. Jeśli korzystałeś z dodatku „green travel” złóż również deklarację „green travel” – po mobilności.
  • Wypełnij ankietę w systemie EU Survey dotyczącą Twojej mobilności (Link do ankiety zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Po rozliczeniu wyjazdu otrzymasz pozostałe 30% stypendium.