Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy w celach szkoleniowych.
 • Ostatnia zmiana 29.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy w celach szkoleniowych

  Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na UMB.

  Z zakresu wyjazdów szkoleniowych w Programie Erasmus+ wyłączony jest udział w konferencjach.

  Przed wyjazdem do instytucji przyjmującej powinno być uzgodnione pomiędzy stronami Porozumienie (Mobility Agreement for Training), określające zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

   

  Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniu mogą być realizowane:

  • do uczelni z krajów programu, posiadających ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którą UMB podpisał umowę Międzyinstytucjonalną, przewidującą wymianę nauczycieli akademickich lub instytucji z krajów partnerskich, uznanymi przez właściwe organy, które podpisały umowę międzyinstytucjonalną z UMB, przed rozpoczęciem mobilności,
  • do każdej publicznej lub prywatnej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

   

  Kryteria kwalifikujące pracowników do wyjazdu w celach szkoleniowych:

  • znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniach w instytucji przyjmującej,
  • uzyskanie pisemnego potwierdzenia z instytucji przyjmującej o możliwości odbycia szkolenia, jeśli miejscem docelowym szkolenia nie jest uczelnia wyższa; potwierdzenie powinno zawierać przewidywany termin i zakres szkolenia.

   

  Pracownik powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny (zał. 1.6. do Regulaminu wyjazdów),
  • projekt Porozumienia (Mobility Agreement for Training), podpisany wyłącznie przez osobę aplikującą.
  • zaproszenie z instytucji przyjmującej.

   

  Rekrutacja

  Na wyjazdy w celach szkoleniowych prowadzona jest rekrutacja stała. Pracownik zobowiązany jest do złożenia do Biura Programu Erasmus+ ww. dokumentów na min. miesiąc przed planowaną mobilnością. Decyzja co do kwalifikacji pracownika do mobilności zostanie podjęta przez Uczelnianą Komisję Programu Erasmus+ biorąc pod uwagę kryteria kwalifikujące, zakres szkolenia wskazanego w Mobility Agreement for Training, wcześniejsze mobilności pracownika oraz dostępne środki finansowe.

   

  Aktualna oferta stypendialna dla pracowników planujących wyjazd w celach szkoleniowych dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – SZKOLENIE

   

  Procedury przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Programu Erasmus+ o zakwalifikowaniu na wyjazd w celu szkoleniowym:

  Krok 1. Każda osoba zakwalifikowana do wyjazdu otrzyma droga mailową na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym wiadomość zawierającą Mobility Agreement for Training podpisane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

  Krok 2. Uzyskanie przez osobę wyjeżdżającą podpisu osoby odpowiedzialnej z instytucji przyjmującej i odesłanie do nas skanu podpisanego dokumentu na adres: erasmus@umb.edu.pl.

  Krok 3. Następnie należy dostarczyć do Biura Programu Erasmus+ oryginał Danych o rachunku bankowym (zał. 1.9. do Regulaminu wyjazdów), kopię karty EKUZ i kopię ubezpieczenia OC i NNW wykupionego na czas mobilności.

  Krok 4. W przypadku planowanej podróży niskoemisyjnymi środkami transportu, tj. autobus, pociąg czy carpooling, należy złożyć również oryginał dokumentu Deklaracja „green travel” – przed mobilnością (zał. 1.11. do Regulaminu wyjazdów).

  Krok 5. Wypełnienie przez osobę wyjeżdżającą umowy stypendialnej (zał. do Zasad finansowania) odesłanie jej w formie edytowalnej (word) bez podpisu na adres: erasmus@umb.edu.pl.

  Krok 6. Podpisanie umowy stypendialnej w oryginale w Biurze Programu Erasmus+.

  Krok 7. Wszystkich formalności, wraz z podpisaniem umowy stypendialnej, trzeba dopełnić na min. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Dopiero w momencie dopełnienia wszystkich formalności, otrzymają Państwo stypendium w jednej racie w wysokości określonej w umowie stypendialnej (najpóźniej w dniu wyjazdu).

  Krok 8. Po powrocie z mobilności należy dostarczyć oryginał podpisanego przez instytucję przyjmującą dokumentu Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Training (zał. 1.16. do Regulaminu wyjazdów).

  Krok 9. W przypadku podróży „green travel” po powrocie z mobilności należy dostarczyć również Deklaracja “green travel” – po mobilności (zał. 1.12. do Regulaminu wyjazdów) oraz wymagane deklaracją dowody przejazdu.

  Krok 10. Po zakończeniu mobilności obowiązkowe jest również uzupełnienie ankiety stypendysty w systemie EU Survey – link do spersonalizowanej ankiety zostanie wygenerowany automatycznie i przesłany przez system na adres mailowy podany w formularzu aplikacyjnym.

   

  UWAGA! Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej znaleźć można w zakładce: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania