Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Finansowanie wyjazdów.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Finansowanie wyjazdów

   

  Przed wyjazdem na studia lub praktyki, UMB zawrze ze studentem / doktorantem / absolwentem / osobą o statusie post doc umowę, w której określone będą zobowiązania każdej ze stron w związku z wyjazdem w ramach Programu Erasmus +. Strony uzgodnią w umowie wysokość i tryb wypłacania stypendium (liczbę rat, sposób przekazania stypendium).

  Więcej informacji w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+:

  https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+