Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy na praktyki.
 • Ostatnia zmiana 29.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy na praktyki

  1. Studenci i doktoranci mogą odbyć praktykę w zagranicznej instytucji przyjmującej, związanej z ich kierunkiem studiów / dyscypliną, w której prowadzona jest Szkoła Doktorska.

  Student / doktorant zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
  • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów.

   

  Student / doktorant ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na praktykę (załącznik nr 3 do Regulaminu wyjazdów).
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Letter of Intent (załącznik nr 1.8. do Regulaminu wyjazdów).

   

  Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

   

  Możliwy jest wyjazd w celu realizacji praktyki:

  • obowiązkowej – stanowiącej integralną część programu studiów, która musi odpowiadać zakresem i minimalnym czasem trwania praktyce wynikającej z programu studiów na danym roku w danym cyklu kształcenia. Warunkiem udzielenia zgody na taki wyjazd jest pisemna akceptacja koordynatora / opiekuna praktyk,
  • nieobowiązkowej – która powinna gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w UMB.

   

  Do jakich Państw można wyjeżdżać?

  Do Państw członkowskich UE i Państw trzecich stowarzyszonych z Programem:

  Belgia, Francja, Niderlandy, Bułgaria, Chorwacja, Austria, Republika Czeska, Włochy, Dania, Cypr, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Rumunia, Estonia, Litwa, Słowenia, Irlandia, Luksemburg, Słowacja, Grecja, Węgry, Finlandia, Hiszpania, Malta, Szwecja, Macedonia Północna, Islandia, Norwegia, Serbia, Liechtenstein, Turcja.

   

  Do jakich jednostek można wyjeżdżać na praktyki?

  Instytucją przyjmującą może być:

  1) każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:

  a) publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

  b) organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

  c) instytut badawczy;

  d) fundacja;

  e) szkoła/instytut/ośrodek edukacji;

  f) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

  2) instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE

  UMB nie musi mieć podpisanej umowy z daną jednostką!

   

  Jakie są stawki stypendium na praktyki?

  Informacje o stawkach znaleźć można w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+

   

  Terminy rekrutacji studentów i doktorantów do wyjazdu na praktykę są następujące:

  • składanie wymaganych dokumentów – od 1 lutego do 1 marca,
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 31 marca.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Programu Erasmus+

  adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska

  pok. nr 209 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich, I piętro, wejście D.

  e-mail: erasmus@umb.edu.pl

  tel.: +48 85 686 53 37

  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

   

    

   2. Absolwenci i osoby o statusie post doc

   Absolwent zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

   • w momencie zgłoszenia i zakwalifikowania do wyjazdu musi posiadać status studenta ostatniego roku studiów UMB,
   • nie może przebywać na urlopie dziekańskim,
   • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
   • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
   • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia co najmniej 3,5.

    

   Osoba o statusie post doc zakwalifikowana na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

   • w momencie zgłoszenia i zakwalifikowania musi posiadać status post doc uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
   • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
   • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
   • posiadać średnią ocen z całego okresu studiów doktoranckich / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5.

    

   Absolwent / osoba o statusie post doc, ubiegająca się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

   • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na praktykę (załącznik nr 4 do Regulaminu wyjazdów).
   • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia lub (w przypadku osób post doc) z całego okresu studiów,
   • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
   • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych -opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
   • Letter of Intent (załącznik nr 8 do Regulaminu wyjazdów). .

    

   Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

    

   Do jakich Państw można wyjeżdżać?

   Do Państw członkowskich UE i Państw trzecich stowarzyszonych z Programem:

   Belgia, Francja, Niderlandy, Bułgaria, Chorwacja, Austria, Republika Czeska, Włochy, Dania, Cypr, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Rumunia, Estonia, Litwa, Słowenia, Irlandia, Luksemburg, Słowacja, Grecja, Węgry, Finlandia, Hiszpania, Malta, Szwecja, Macedonia Północna, Islandia, Norwegia, Serbia, Liechtenstein, Turcja.

    

   Do jakich jednostek można wyjeżdżać na praktyki?

   Instytucją przyjmującą może być:

   1) każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:

   a) publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

   b) organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

   c) instytut badawczy;

   d) fundacja;

   e) szkoła/instytut/ośrodek edukacji;

   f) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

   2) instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE

   UMB nie musi mieć podpisanej umowy z daną jednostką!

    

   Jakie są stawki stypendium na praktyki?

   Informacje o stawkach znaleźć można w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+

    

   Terminy rekrutacji absolwentów / osób o statusie post doc do wyjazdu na praktykę:

   • składanie wymaganych dokumentów – od 1 lutego do 1 marca,
   • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 31 marca.

    

   Miejsce składania dokumentów:

   Biuro Programu Erasmus+

   adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska

   pok. nr 209 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich, I piętro, wejście D.

   e-mail: erasmus@umb.edu.pl

   tel.: +48 85 686 53 37

   godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

    

   Aktualna oferta stypendialna dot. praktyk kierowana do studentów / doktorantów / absolwentów / osób o statusie post doc dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – PRAKTYKI

    

   Procedury przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Programu Erasmus+ o zakwalifikowaniu na praktyki:

   • Ułóż Learning Agreement for Traineeships (LA) w konsultacji z Instytucją przyjmującą i uzupełnił wymagane informacje w części „Before the mobility” (plik do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania);
   • Dostarcz do Biura Programu Erasmus+ podpisane przez siebie Learning Agreement for Traineeships oraz pozostałe wymagane dokumenty tj.:
    • dane o rachunku bankowym (zał. 1.9. do Regulaminu wyjazdów) - najkorzystniej jest gdy rachunek prowadzony jest w walucie Euro,
    • kopia ubezpieczenia OC i NNW wykupionego na czas podróży,
    • kopia karty EKUZ.
    • Jeśli planujesz podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (co najmniej 51% podróży) złóż również Deklarację „green travel”- przed mobilnością (zał. 1.11. do Regulaminu wyjadów) . Osobom korzystającym z tego typu transportu przysługuje dodatek 50 EUR. Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania;
   • Uzyskamy podpisy na LA ze strony UMB, po czym otrzymasz ten dokument i Twoim zadaniem będzie uzyskanie podpisu osoby odpowiedzialnej za Twoją praktykę w Instytucji przyjmującej. Po uzyskaniu podpisu prześlij skan tego dokumentu na adres: erasmus@umb.edu.pl;
   • Na miesiąc przed wyjazdem, uzupełnij dane osobowe w umowie stypendialnej - Grant agreement i prześlij ją w formie edytowalnej na adres: erasmus@umb.edu.pl. (Umowę stypendialną do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania;
   • DWM uzupełni pozostałe dane w umowie stypendialnej - Grant agreement, prześle Ci go do akceptacji i zaprosi w celu podpisania;
   • Wypełnij test językowy w systemie OLS (Link do testu zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
   • Na podstawie zapisów umowy stypendialnej i po wypełnieniu testu OLS otrzymasz 70% przyznanego stypendium. Wypłata nastąpi najpóźniej w dniu wyjazdu w walucie Euro;
   • Po przyjeździe do instytucji przyjmującej uzyskaj podpis na dokumencie Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe do i z instytucji przyjmującej (zał. 1.10 do Regulaminu wyjazdów), w części dotyczącej przyjazdu. Wyślij skan tego dokumentu na adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl;
   • Ciesz się doświadczaniem wyjazdu w ramach Programu Erasmus+;
   • Po powrocie dostarcz do Biura Programu Erasmus+ oryginał Learning Agreement for Traineeships uzupełniony i podpisany w części „After the mobility” a także oryginał Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe podpisany w części dotyczącej przyjazdu i wyjazdu. Jeśli korzystałeś z dodatku „green travel” złóż również deklarację „green travel” – po mobilności. Wypełnij ankietę w systemie EU Survey dotyczącą Twojej mobilności (Link do ankiety zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
   • Po rozliczeniu wyjazdu otrzymasz pozostałe 30% stypendium.