Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy na studia.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy na studia

   

   

  Studenci/doktoranci mogą wyjechać na studia do uczelni, z którą twój macierzysty wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajdziesz TUTAJ.

   

  Osoba ubiegająca się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu być studentem / doktorantem, przy czym w przypadku studentów być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpała łącznego okresu mobilności,
  • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym studiowanie.

   

  Student / doktorant ubiegający się o wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • wypełniony Formularz aplikacyjny studenta / doktoranta o wyjazd na studia
  • zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia doktoranckiego; a w przypadku doktorantów, dodatkowo dokument potwierdzający IF prac opublikowanych według stanu na dzień złożenia formularza aplikacyjnego,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  • jeśli dotyczy, wykaz publikacji naukowych poświadczony przez Bibliotekę UMB.

   

  Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

   

   

  Terminy rekrutacji studentów i doktorantów do wyjazdu na studia:

  • składanie wymaganych dokumentów – do 31 marca,
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (decyzje) – do 30 kwietnia.

   

  Komisja może zdecydować o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji dot. wyjazdów na semestr letni. Terminy dodatkowej rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej.

   

  Aktualna oferta stypendialna dot. studiów kierowana do studentów / doktorantów dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – STUDIA