Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Finansowanie wyjazdów.
 • Ostatnia zmiana 19.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Finansowanie wyjazdów

  Przed wyjazdem na studia, praktyki, szkolenie lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych UMB zawrze ze stypendystą umowę, w której określone będą zobowiązania każdej ze stron w związku z wyjazdem w ramach Programu Erasmus+. Strony uzgodnią w umowie m.in. wysokość i tryb wypłacania stypendium (liczbę rat, sposób przekazania stypendium) a także dokładne terminy mobilności.

   

  Wysokość stypendium zależy od rodzaju i długości mobilności a także państwa do którego wybiera się stypendysta. Państwa do których mogą jeździć stypendyści zostały podzielone na trzy grupy:

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;

  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

   

  W zależności od grupy Państw, długości i rodzaju wyjazdu stawki mogą się różnić.

   

  Więcej informacji o finansowaniu mobilności znajdą Państwo w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+:

  https://www.umb.edu.pl/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+, a także w podzakładce Stawki: https://www.umb.edu.pl/Stawki