• Ostatnia zmiana 14.05.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

   

  Etapy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wszczętego po 1 października 2019 r. (tryb eksternistyczny)

   

  I. Wyznaczenie promotora (przed wszczęciem postępowania, w celu wyznaczenia promotora kandydat ubiegający się o stopień doktora składa dziekanowi następujące dokumenty):

   

   • wniosek o wyznaczenie promotora
   • oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez uczelnię, która go wydała,
   • oryginał lub kopię poświadczoną przez uczelnię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
   • zgoda na pełnienie funkcji promotora ,
   • oświadczenie kandydata na promotora,
   • proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej (tezy), ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, z podpisem promotora
   • oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy na proponowany temat,
   • wykaz dorobku naukowego kandydata (z potwierdzeniem przez Bibliotekę UMB) wraz z kserokopiami pierwszych stron,
   • kwestionariusz osobowy oraz życiorys podpisany przez kandydata,
   • zgodę komisji bioetycznej (lub potwierdzenie od komisji bioetycznej, że taka zgoda nie jest wymagana) z dopiskiem, że wnioskodawca jest członkiem grupy badawczej
   • zgodę kierownika jednostki na wykorzystanie materiału badawczego,
   • opinia proponowanego promotora o kandydacie,
   • oświadczenie dotyczące obowiązku wniesienia odpłatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora - jeśli dotyczy oraz dowód wpłaty pierwszej części opłaty (drugą część nalezy wnieść po wyznaczeniu przez Senat recenzentów),
   • wniosek o powołanie promotora pomocniczego– jeśli dotyczy (wymagana jest także zgoda promotora)
   • wniosek o napisanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim– jeśli dotyczy,

   

  II. Wyznaczenie komisji i promotora

   

  • Wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załączonymi dokumentami Dziekan przekazuje Radzie Kolegium Nauk o Zdrowiu
  • Rada rekomenduje oraz przekazuje senatowi propozycje kandydatów w do komisji doktorskiej oraz propozycję kandydata na promotora pomocniczego. Komisję i ewentualnie promotora pomocniczego powołuje senat, na tym samym posiedzeniu, w formie jednej uchwały.

   

  III. Wszczęcie postępowania

   

  1. Przed wszczęciem postępowania o nadanie stopnia kandydat składa w dziekanacie następujące dokumenty:

   

  • wniosek w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

  • kandydat zobowiązany jest do wykazania, że uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przed przedstawieniem rozprawy doktorskiej (za uzyskanie powyższych efektów uznaje się uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich, bądź w szkole doktorskiej albo dokument potwierdzający ukończenie studiów doktoranckich. W przypadku, gdy kandydat nie przedstawi dokumentu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (tryb eksternistyczny)

  • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej w wersji papierowej (+ 2 egz. na płycie CD Word i PDF)

  • pozytywna opinia promotora o zakończonej rozprawie doktorskiej

  • oświadczenia dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego  (regulamin JSA)

  • Raport z badania antyplagiatowego JSA- uzupełniony i podpisany przez promotora

   

  2. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisja przedstawia senatowi propozycje co najmniej 3 kandydatów na recenzentów rozprawy ( kandydaci muszą być spoza UMB oraz nie mogą być pracownikami insytutu PAN, insytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora).

  3. Wyznaczenie recenzentów przez Senat jest równoznaczne ze złożeniem rozprawy doktorskiej.

  4. Pracownik Dziekanatu wysyła prace do 3 recenzentów. Recenzenci zobowiązani są napisać recenzje w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

  5. Po otrzymaniu recenzji w wersji papierowej i elektronicznej, pracownik dziekanatu niezwłocznie publikuje pracę, recenzje na stronie BIP.

   

  IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna obrona

   

  1. Komisja po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenia jej do publicznej obrony (muszą być co najmniej 2 pozytywne recenzje).

  2. Termin obrony wyznaczany jest po upływie 30 dni od udostępnienia rozprawy w BIP.

  3. Na posiedzeniu komisji w sprawie obrony uczestniczy: kandydat, min. 2 recenzentów oraz promotor pomocniczy.

  4. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Senatowi.

  5. Komisja może wnioskować o wyróżnienie rozprawy przez Senat.

   

  Doktoranci Szkoły Doktorskiej

  Rozpoczęcie procedury w sprawie nadania stopnia doktora następuje poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:

  • dokumenty wymienione w punkcie III(1)
  • dokumenty wymienione w punkcie I(1): a,b,f,g,h,i,j,n

  Wybór komisji doktorskiej oraz dalsze etapy postępowania są równoważne jak w postępowaniu w trybie eksternistycznym.

   

  Słuchacze Studiów Doktoranckich

  Rozpoczęcie procedury w sprawie nadania stopnia doktora następuje poprzez złożenie wniosku o wyznaczenie promotora -obowiązuje tryb eksternistyczny, z zastrzeżeniem, że efekty uczenia się w zakresie znajomosci nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

   

  Wybór komisji doktorskiej oraz dalsze etapy postępowania są równoważne jak w postępowaniu w trybie eksternistycznym.

   

  W przypadku osób, które ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej UMB a także w przypadku doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych na UMB, a także nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB- opłatę za postępowanie ponosi UCZELNIA.

   


  UWAGA! 

   

  Etapy postępowań w przewodach doktorskich, które były wszczęte  do 30 kwietnia 2019 r.

   

  1. Złożenie w Dziekanacie następujących dokumentów:

  • 4 egzemplarze wydrukowanej rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną (PDF i WORD),
  • opinii promotora o pracy doktorskiej,
  • podpisanego przez promotora raportu z badania rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (regulamin JSA),
  • oświadczenia JSA

   

  2. Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu zapoznaje się ze złożonymi dokumentami, a następnie rekomenduje Senatowi recenzentów, członków komisji, zakres egzaminów doktorskich oraz propozycję głównego egzaminatora

  3. Senat powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

  a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej 4 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa; ponadto w skład komisji wchodzi promotor, drugi promotor lub kopromotor,

  b) dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa,

  c) nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
  Do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia oraz do przeprowadzenia publicznej obrony Senat powołuje co najmniej 7 osobową komisję doktorską, w skład której wchodzi m.in. 2 recenzentów oraz promotor (promotor pomocniczy nie wchodzi w skład komisji, może uczestniczyć w posiedzeniu bez prawa głosu - po zaproszeniu przez Dziekana).

  Recenzentami w przewodzie doktorskim mogą być osoby z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w jednostce organizacyjnej, innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora.

  4. Pracownik Dziekanatu w ciągu tygodnia po posiedzeniu Senatu wysyła do recenzentów rozprawy doktorskie, wraz z odpowiednimi dokumentami. Recenzent w terminie 2 miesięcy od dnia zlecenia, sporządza recenzję oraz przesyła ją do Dziekanatu.

  5. Po wpłynięciu pierwszej recenzji Kandydat może przystąpić do egzaminu z dyscypliny dodatkowej i z nowożytnego języka obcego

  6. Po wpłynięciu drugiej recenzji oraz dostarczeniu do Dziekanatu protokołów z powyższych egzaminów, Dziekan ustala termin egzaminu z dyscypliny podstawowej.

   

  7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej.

  Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez Komisję doktorską Dziekan w porozumieniu z Kandydatem i pro­motorem ustala termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

   

  8. Obrona rozprawy doktorskiej.

  • Kandydat zobowiązany jest do wskazania protokolanta, który będzie protokołował przebieg obrony (po obronie protokół należy dostarczyć do Dziekanatu).
  • Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów (co najmniej jednego).

  W trakcie jawnej części posiedzenia:

  • Promotor charakteryzuje sylwetkę Kandydata.
  • Kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej.
  • Recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności jednego recenzenta jego opinię odczytuje Przewodniczący Komisji).
  • Odbywa się otwarta dyskusja, w której uczestniczy Kandydat.
  • Po zakończeniu dyskusji Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.

  W trakcie niejawnej części posiedzenia Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora. Dziekan powiadamia Kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie o wyniku obrad.

  Uchwała Komisji przekazywana jest na posiedzenie Senatu. Senat podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora, która staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

  Rozprawa doktorska może zostać wyróżniona na podstawie uchwały Senatu.


  9. Po nadaniu stopnia doktora, Kandydat uzupełnia Kartę Synaba dostępną na stronie: www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA (podpisaną Synabę należy dostarczyć do Dziekanatu).

   

  Rozprawa doktorska może być:

  a) monografią, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przygotowaną pod opieką promotora.

  b) cyklem spójnych tematycznie prac opublikowanych lub przyjętych do druku (z potwierdzeniem z redakcji), w tym jednej pracy przeglądowej. Wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej stanowiącej cykl publikacji - dotyczy przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r. 

   

   

  Praca doktorska powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (lub polskim, jeżeli została napisana w innym języku niż polski).