• Ostatnia zmiana 24.03.2021 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

        

  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA (WSZCZĘCIA PO 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.)- TRYB EKSTERNISTYCZNY:

   

  I. Przed rozpoczęciem postępowania należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

  1. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów,
  2. oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez uczelnię, która go wydała,
  3. oryginał lub kopię poświadczoną przez uczelnię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (spis honorowanych certyfikatów i dyplomów jest załączony do: Uchwała Senatu UMB nr 91/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Załącznik nr 1) ). W przypadku gdy, kandydat nie posiada dokumentu z listy, zobowiazany jest do zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego. 
  4. zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego,
  5. oświadczenie kandydata na promotora, 
  6. proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej (tezy), ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, z podpisem promotora 
  7. oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy na proponowany temat,
  8. wykaz dorobku naukowego kandydata wraz z kserokopiami pierwszych stron,
  9. zaświadczenie z Biblioteki o spełnieniu wymagań dotyczących dorobku naukowego kandydata,
  10. kwestionariusz osobowy oraz życiorys podpisany przez kandydata,
  11. zgodę komisji bioetycznej (lub potwierdzenie od komisji bioetycznej, że taka zgoda nie jest wymagana) z dopiskiem, że wnioskodawca jest członkiem grupy badawczej,
  12. zgodę kierownika jednostki na wykorzystanie materiału badawczego,
  13. opinia proponowanego promotora o kandydacie ( w przypadku dwóch promotorów - może być opinia wspólna)
  14. oświadczenie dotyczące obowiązku wniesienia odpłatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora - jeśli dotyczy oraz dowód wpłaty pierwszej części opłaty (drugą część należy wnieść po wyznaczeniu przez Senat recenzentów),
  15. wniosek o powołanie promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem – jeśli dotyczy. 
  16. wniosek o napisanie rozprawy doktorskiej w języku – jeśli dotyczy.  
  17. dowód opłaty za czynności administracyjne i egzamin potwierdzający uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (Zarządzenie nr 76/2019 Rektora UMB w sprawie określenia wynagrodzenia za sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz za pełnienie funkci członka komisji habilitacyjnej).      

   

  II. Wyznaczenie komisji i promotora:

   

  1. Wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załączonymi dokumentami Dziekan przekazuje Radzie Kolegium Nauk o Zdrowiu.

  2. Rada zapoznaje się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, a następnie rekomenduje Senatowi propozycje kandydatów do komisji doktorskiej oraz propozycję kandydata na promotora i promotora pomocniczego (jeśli dotyczy). Komisję, promotora i promotora pomocniczego (o ile jest przewidziany) powołuje Senat.

  III. Wszczęcie postępowania:

  Kandydat zobowiązany jest do wykazania, że uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przed przedstawieniem rozprawy doktorskiej (za uzyskanie powyższych efektów uznaje się uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich, bądź w szkole doktorskiej, albo dokument potwierdzający ukończenie studiów doktoranckich). W przypadku, gdy kandydat nie przedstawi dokumentu, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

   

  1. Do wszczęcia postępowania należy złożyć w Dziekanacie:

  • wniosek w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, do wniosku należy dołączyć rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.
  • zaświadczenia z Biblioteki Głównej UMB o spełnieniu przesłanek z Zarządzenia Rektora 62/2020
  • Kandydat przedkłada rozprawę w pięciu egzemplarzach oraz zapis elektroniczny dysertacji w dwóch egzemplarzach na płycie CD (word i pdf).
  • Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku polskim oraz w języku angielskim.
  • Rozprawa doktorska poddawana jest procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony. Promotor akceptuje wynik raportu i decyduje o dopuszczeniu rozprawy do obrony.
    

  2. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Komisja przedstawia Senatowi propozycje co najmniej 3 kandydatów na recenzentów rozprawy (kandydaci muszą być spoza UMB oraz nie mogą być pracownikami instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora).

  3. Wyznaczenie recenzentów przez Senat jest równoznaczne ze złożeniem rozprawy doktorskiej. 

  4. Pracownik Dziekanatu wysyła prace do 3 recenzentów. Recenzenci zobowiązani są przedstawić recenzje w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku o ich sporządzenie. 

  5. Po otrzymaniu recenzji w wersji papierowej i elektronicznej, pracownik Dziekanatu niezwłocznie publikuje pracę oraz recenzje w BIP Uczelni. 

  IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna obrona:

  1. Komisja po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (muszą być co najmniej 2 pozytywne recenzje).

  2. Termin obrony wyznaczany jest po upływie 30 dni od udostępnienia rozprawy doktorskiej w BIP.

  3. Na posiedzenie komisji w sprawie obrony rozprawy doktorskiej zaprasza się recenzentów i kandydata oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji z udziałem minimum 2 recenzentów, promotora.

  4. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Senatowi. 

  5. Komisja może wnioskować o wyróżnienie rozprawy przez Senat.  Regulamin Wyróżniania Rozpraw Doktorskich - do pobrania w załączniku.

   

   

               UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

   

  Uczestników studiów doktoranckich obowiązuje tryb eksternistyczny, z zastrzeżeniem , że wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora następuje w I etapie przy wyznaczeniu promotora i komisji doktorskiej.
  Ponadto za potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przyjmuje się dokument potwierdzający uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich.
  Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych (certyfikatem co najmniej B2 lub zdaniem egzaminu w Studium Języków Obcych).
  Uwaga! W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie nie występuje funkcja promotora pomocniczego.

   

   

  OPŁATY:

  Postępowanie o nadanie stopnia doktora jest odpłatne. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB oraz osób, które ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej UMB a także w przypadku uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na UMB - opłatę ponosi Uczelnia.

   


                                      ROZPRAWA DOKTORSKA MOŻE BYĆ:

   

             a) monografią, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przygotowaną pod opieką promotora.

  -> zasady pisania pracy doktorskiej (wskazówki edytorskie)

   

  b) cyklem spójnych tematycznie prac, wymagania dotyczące wszczęcia postępowania znajdują się w w/w uchwale Senatu UMB nr 91/2019, proszę zwrócić na wymóg dotyczący dyscypliny Nauk o Zdrowiu: - co najmniej 2 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych z listy MNiSW o łącznej punktacji ≥ 140 pkt;

   

   

   

   


   

  Zakres zainteresowań naukowych w ramach dyscypliny nauki o zdrowiu:

   

  nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia); polityka zdrowotna i usługi zdrowotne; pielęgniarstwo; żywienie, dietetyka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe; parazytologia; choroby zakaźne; epidemiologia; choroby zawodowe; nauka o sporcie i sprawności fizycznej; nauki społeczno-biomedyczne (w tym planowanie rodziny, zdrowie seksualne, psychoonkologia, polityczne i społeczne skutki badań biomedycznych); etyka medyczna; uzależnienia