Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 • Ostatnia zmiana 07.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

   

   

  Postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały: https://bip.umb.edu.pl/pl/uchwala/3662/uchwala-nr-127-2023

   

  I. Wyznaczenie promotora/ promotorów lub promotora pomocniczego

   

  W celu wyznaczenia promotora (przed wszczęciem postępowania) kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, składa do dziekana kolegium WNIOSEK wraz z następującymi dokumentami:

  kandydat może dodatkowo złożyć wniosek o wyznaczenie drugiego promotora albo promotora pomocniczego - z uzasadnieniem; kandydat może zaproponować kandydatury na promotora/promotorów/promotora pomocniczego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1e),

  a) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2 (certyfikat (wykaz certyfikatów) lub dyplom ukończenia studiów, bądź wynik egzaminu z języka obcego przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych UMB)

   

  b) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała; w sytuacji przewidzianej w art. 186 ust. 2 ustawy - dokument potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia lub ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz opis osiągnięć uzasadniający ich najwyższą jakość,

   

  c) proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, zaakceptowane przez proponowanego promotora,

   

  d) oświadczenie, że kandydat nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy na proponowany temat,

   

  e) wykaz dorobku naukowego kandydata potwierdzony przez Bibliotekę wraz z kopiami pierwszych stron publikacji,

   

  f) zgoda kandydata na promotora/promotorów i ewentualnie promotora pomocniczego wraz z oświadczeniem, że nie zachodzą przesłanki z art. 190 ust. 6 ustawy, które uniemażliwiają pełenienie w/w funkcji

   

  g) zgodę komisji bioetycznej (lub potwierdzenie od komisji bioetycznej, że taka zgoda nie jest wymagana),

   

  h) zgodę kierownika jednostki na wykorzystanie materiału badawczego (jeśli dotyczy),

   

  i) oświadczenie dotyczące obowiązku wniesienia odpłatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora (dotyczy osób niewymienionych w § 17 ust. 2),

   

  j) wniosek o przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (jeśli dotyczy),

   

  k) wniosek o procedowanie poszczególnych etapów postępowania o nadanie stopnia doktora w języku angielskim (jeśli dotyczy),

   

  l) kwestionariusz osobowy 

   

  ł) potwierdzenie wniesienia opłaty za czynności administracyjne- potwierdzenie wniesienia przedmiotowej opłaty stanowi obligatoryjny załącznik do wspomnianego wniosku.

   

  1. Opłaty za: egzamin potwierdzający weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz za egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, należy wnieść przed przystąpieniem do każdego z tych egzaminów.
  2. Pozostałe opłaty należy wnieść po wyznaczeniu recenzentów.

  Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty- reguluje § 17 w/w uchwały.

  W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz osób, które ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - opłatę ponosi Uczelnia.

   

  Jeżeli wniosek jest niekompletny, należy wezwać kandydata do usunięcia braków formalnych w trybie art. 64 § 2 KPA w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

   

  II. Potwierdzenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

   

  Przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat zobowiązany jest do wykazania, że uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 8 PRK):

  1. Za uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, za wyjątkiem efektów uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego, przyjmuje się dokument potwierdzający uzyskanie absolutorium na studiach doktoranckich bądź w szkole doktorskiej, albo dokument potwierdzający ukończenie studiów doktoranckich.
  2. W przypadku, gdy kandydat nie przedstawi dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do złożenia:

  Wniosek o przeprowadzenia egzaminu weryfikującego uzyskanie części efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (egzamin przeprowadzany jest przez Szkołę Doktorską). Wniosek wraz z oświadczeniem promotora/ promotorów dostępny jest pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,21404/Druki_do_pobrania

   

  III. Wszczęcie postępowania

   

  Do wszczęcia postępowania należy złożyć w dziekanacie:

  a) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osoby spełniającej wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2.

   

  b) Protokół potwierdzający uzyskanie części efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych osoby ubiegającej się o stopień doktora, wydanego przez promotora/promotorów,

   

  c) Protokołu z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego pozostałe efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, zgodnie z załącznikiem nr 1d.

   

  (Kandydat będący doktorantem Szkoły Doktorskiej do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 lit. b, c, e f oraz l, a także w § 9 ust. 2 w/w uchwały Senatu UMB), a ponadto dołączyć oświadczenie promotora/promotorów o zgodności tematyki rozprawy doktorskiej z indywidulanym planem badawczym doktoranta) oraz dokument o powołaniu przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej promotora/ promotorów/promotora pomocniczego.

  d) Kandydat składa rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach wraz z kopią elektroniczną zapisaną w formacie .PDF oraz .doc/.docx.

  e) przedstawienie zaświadczenia z Biblioteki Głównej UMB o spełnieniu przesłanek z Zarządzenia Rektora UMB nr 62/2020. Autor rozprawy doktorskiej jest zobowiązany do przekazania Bibliotece Głównej UMB jednego egzemplarza rozprawy doktorskiej w wersji papierowej i zgodnej z nią wersji elektronicznej przed obroną wraz z wypełnionym "opisem bibliograficznym"(zał. nr 3) do ww. zarządzenia.

  f) do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.

  g) pozytywną opinię promotora lub promotorów (o ile został powołany drugi promotor)

  h) raport z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (rozprawa doktorska poddawana jest procedurze antyplagiatowej, a pomyślny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony. Promotor akceptuje wynik raportu i decyduje o dopuszczeniu rozprawy do obrony) wraz z oświadczeniem kandydata (wzór do pobrania)

   

  1. Doktorantów studiów doktoranckich, którzy nie wszczęli przewodu doktorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w postępowaniu o nadanie stopnia doktora obowiązuje tryb eksternistyczny z następującymi różnicami:
   1. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów,
   2. efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

   

   

  Po nadaniu stopnia doktora, Kandydat uzupełnia Kartę Synaba dostępną na stronie: https://ludzie.nauka.gov.pl/wp/pomoc/jak-zmienic-swoje-dane-w-bazie-nauka-polska/          

   


  Warunki nadania stopnia doktora

   

  1.  Stopień doktora nadaje się osobie, która:
    1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom,
     o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
    2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem (wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1a) lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2;
    3. posiada w dorobku, co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy, o którym mowa w art. 186 ust.1 pkt. 3 lit. a) ustawy, lub
  2. 1 monografię naukową, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy, albo rozdział w takiej monografii, przy czym, w przypadku publikacji wieloautorskich potwierdzeniem autorstwa kandydata jest wymienienie w pracy jego nazwiska i imienia w miejscu dla autorów;
    1.  spełniła wymagania określone w UMB w odniesieniu do artykułu/artykułów wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a:
  • w dyscyplinie nauki o zdrowiu: opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW/MEiN o punktacji ≥40 pkt lub opublikowanie artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW/MEiN (każdy ≥20 pkt) o łącznej punktacji ≥70 pkt.
    1. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
  1. W celu weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów. UMB może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.

   

   

   

   

  WYRÓŻNIENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   

  Komisja lub dziekan zwraca się z wnioskiem do senatu o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach o sumarycznym współczynniku oddziaływania (impact factor) wynoszącym ≥ 6 według danych JCR obowiązujących w dniu publikacji, przy czym obliczenia w/w punktacji uwzględnia się nie więcej niż dwa artykuły oryginalne, których kandydat jest pierwszym (nie równorzędnym) autorem.

   

   

  Rozprawa doktorska może być:

   

  1. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
  2. Rozprawa doktorska przygotowana w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych:
  3. w dyscyplinie nauki o zdrowiu: składa się z co najmniej 2 artykułów, w których kandydat jest pierwszym autorem (nie dopuszcza się pierwszego równorzędnego autorstwa), opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW / MEiN, z których nie więcej niż jeden może mieć charakter artykułu poglądowego, a pozostały/pozostałe to artykuł/artykuły oryginalne o łącznej punktacji ≥ 100 pkt. Wartość najwyżej punktowanego artykułu włączonego do cyklu publikacji nie może być mniejsza niż 40 pkt.
  4. W przypadku, gdy w skład rozprawy doktorskiej wchodzą publikacje wieloautorskie, kandydat przedkłada oświadczenie potwierdzone przez promotora, w którym określa swój merytoryczny wkład oraz oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie, które powinny umożliwić recenzentom jednoznaczną ocenę wkładu kandydata w oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

   

  wzór rozprawy doktorskiej - cykl publikacji

  oświadczenie autora

  oświadczenie współautora

   


   

                        

  Zakres zainteresowań naukowych w ramach dyscypliny nauki o zdrowiu:

   

  nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia); polityka zdrowotna i usługi zdrowotne; pielęgniarstwo; żywienie, dietetyka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe; parazytologia; choroby zakaźne; epidemiologia; choroby zawodowe; nauka o sporcie i sprawności fizycznej; nauki społeczno-biomedyczne (w tym planowanie rodziny, zdrowie seksualne, psychoonkologia, polityczne i społeczne skutki badań biomedycznych); etyka medyczna; uzależnienia