Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymagane dokumenty.
 • Ostatnia zmiana 22.04.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wymagane dokumenty

   

  • Wyłącznie kandydaci zakwalifikowani dostarczają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie!
  • Dokumenty należy dostarczyć do Biura Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich, adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, godz. 7:30-15:30 (osobiście, pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub przekazać przez osobę trzecią (nie wymagamy upoważnień!)
  • Niezłożenie dokumentów (lub niekompletnych dokumentów) w terminie skutkuje skreśleniem z listy!
  • Przy rezygnacji ze studiów dokumenty można odebrać osobiście, zlecić wysyłkę lub wskazać osobę do odbioru (wszystkie dyspozycje składa się z poziomu konta w IRK).

   

  a) Wymagane dokumenty na studia jednolite i I stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) z kolorowym zdjęciem,
  2. wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego (odpisy i kopie notarialne nie będą przyjmowane!) oraz oryginalny aneks(y) w przypadku gdy kandydat poprawiał maturę - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji; wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza granicami Polski składają świadectwo maturalne opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
  3. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - skierowanie na badanie można pobrać z konta kandydata (lub odebrać w Biurze Rekrutacji - uwaga - na skierowaniu proszę wpisać wszystkie kierunki, na które się zarejestrował kandydat!)
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy w punkcie d) na dole tej strony
  4. kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  5. kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów składają zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu
  6. kandydaci niepełnoletni składają podpisane oświadczenie przedstawiciela ustawowego wraz z aktem urodzenia (pobierz wzór oświadczenia)
  7. kandydaci posiadający starą maturę składają zaświadczenie/a o wyniku/ach wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub uczelnię, w której kandydat przystąpił do egzaminu
  8. kandydaci będący obcokrajowcami dodatkowo składają: zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia


  b) Wymagane dokumenty na studia II stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) z kolorowym zdjęciem
  2. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (lub odpisem ) - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji; wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się dyplomem uzyskanym poza granicami Polski składają dyplom opatrzony apostille lub zalegalizowany i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
  3. dodatkowo wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy legitymują się świadectwem maturalnym uzyskanym poza granicami Polski składają kopię świadectwa wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
  4. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - skierowanie na badanie można pobrać z konta kandydata (lub odebrać w Biurze Rekrutacji)
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy w punkcie d) na dole tej strony
  5. zaświadczenie z dziekanatu o średniej z przebiegu studiów - tylko w sytuacji, gdy średnia nie jest zawarta w suplemencie
  6. kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  7. kandydaci będący obcokrajowcami składają: dyplom i suplement przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, opatrzone apostille lub zalegalizowane; zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
  8. dodatkowo kandydaci na kierunek Biostatystyka Kliniczna posiadający dyplom uzyskany poza granicami Polski przedstawiają certyfikat lub inny dokument wydany przez akredytowane ośrodki egzaminacyjne, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, zgodnie z założeniami nauczania i sprawdzania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach europejskiego systemu (Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching)
  9. dodatkowo kandydaci na kierunek Biostatystyka Kliniczna będący cudzoziemcami z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski lub z dyplomem studiów ukończonych w Polsce, ale prowadzonych w języku obcym przedstawiają certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

   

  c) Badania lekarskie - dodatkowe informacje:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów i dotyczy to kandydatów na wszystkie kierunki
  • skierowanie na badania można pobrać z konta kandydata, odebrać w Biurze Promocji i Rekrutacji (osobiste stawiennictwo nie jest wymagane), otrzymać pocztą (lub e-mailem) podając dokładny adres do wysyłki oraz kierunek lub kierunki - na skierowaniu należy wpisać wszystkie kierunki, na które się rekrutuje kandydat
  • zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy na własnym druku, na podstawie skierowania z UMB
  • zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań do studiowania, nazwę Uczelni, kierunek lub kierunki studiów oraz czas trwania studiów, prosimy kandydatów o informowanie lekarza medycyny pracy o długości trwania studiów na wybranym kierunku – informacje te są zawarte w zakładce „kierunki studiów”
   Uwaga: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń! - proszę przed rejestracją do danej placówki upewnić się, że w placówce pracuje lekarz posiadający takie uprawnienia
  • Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadną placówką lekarza medycyny pracy - badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy; Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku co roku ogłasza wykaz placówek medycyny pracy, w których kandydaci będący mieszkańcami woj. podlaskiego mogą zrobić takie badania bezpłatnie - wykaz tych placówek znajduje się na dole strony
  • kandydat zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinien posiadać:

  1. skierowanie
  2. dokument tożsamości
  3. wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada)
  4. karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada)
  5. zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony
  6. bilans ucznia (jeżeli posiada)

  7. kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań
   

  d) Wykaz placówek Medycyny Pracy w województwie podlaskim przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych w 2024r.).