Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dostępność.
 • Ostatnia zmiana 16.01.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Dostępność

  Wewnętrzne akty prawne związane z działaniami w celu zapewnienia dostępności w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:

  1. Zarządzenie nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 2.09.2021 r. w sprawie zapewniania dostępności w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,

  2. Zarządzenie nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 2.09.2021 r. w sprawie obowiązku stosowania zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w umowach zawieranych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  3. Zarządzenie nr 146/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Koordynatorzy ds. zapewnienie dostępności w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  1. Koordynator do spraw dostępności – Kierownik Działu Organizacji i Kontroli mgr Wiesława Kowieska-Czech, tel: 85 748 54 01, e-mail: rko@umb.edu.pl

  2. Podkoordynator do spraw dostępności w zakresie architektonicznym – Kierownik Działu Konserwacji i Eksploatacji, mgr inż. Andrzej Janoszuk

  3. Podkoordynator do spraw dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

   • Kierownik Biura Promocji i Rekrutacji, mgr Hanna Sarosiek,

   • Kierownik Działu Informatyki, mgr inż. Jarosław Ogonowski

  4. Podkoordynator do spraw dostępności w zakresie informacji zamieszczanych na stronach internetowych: https://biblioteka.umb.edu.pl/ oraz https://ppm.umb.edu.pl/index.seam – Dyrektor Biblioteki, mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk

  5. Podkoordynator do spraw dostępności w zakresie informacji zamieszczanych na stronie internetowej http://zamowienia.umb.edu.pl/ - Kierownik Działu Zamówień Publicznych, mgr Jacek Domalewski.

  Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Zapewnienie dostępności cyfrowej

  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

  2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

  Podmiot publiczny realizuje żądanie z zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim zapewni dostępność, jednak  termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu tego elementu.
  W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postepowania administracyjnego (DZ.U. z 2021r. Poz.735).

  Żądanie o zapewnienie dostępności cyfrowej należy złożyć:

  • osobiście w Kancelarii przy ul. Jan Kilińskiego 1 w Białymstoku,

  • wysłać pocztą na adres Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jan Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,

  • wysłać drogą elektroniczną na adres rko@umb.edu.pl.

  Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

  Każdy bez konieczności wskazania interesu wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

  Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi  potrzebami lub jej   przedstawiciel ustawowy, po wskazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

  Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

  Wzór wniosku o zapewnienie dostępności do pobrania
  Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia założenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnieniu dostępności.

  Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej należy złożyć:

  • osobiście w Kancelarii przy ul. Jan Kilińskiego 1 w Białymstoku,

  • wysłać pocztą na adres Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jan Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,

  • wysłać drogą elektroniczną na adres rko@umb.edu.pl.

  W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z art.32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Wizytówka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w polskim języku migowym