• Ostatnia zmiana 22.11.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy studentów / doktorantów / absolwentów / osób o statusie post doc

   

  Przez studentów rozumie się studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Przez doktorantów rozumie się doktorantów realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej i uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na zasadach dotychczasowych.

  Przez absolwentów rozumie się osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie na UMB lub studia doktoranckie / Szkołę Doktorską.

  Przez osobę o statusie post doc rozumie się osobę, która uzyskała stopień doktora. W ramach Programu Erasmus + osoba o statusie post doc może wziąć udział w mobilności w okresie 12 miesięcy od momentu nabycia statusu post doc.  

   

   

  Studenci i doktoranci mogą realizować:

  Mobilności krótkoterminowe:

  • są realizowane w okresie: 5-30 dni (okres pojedynczego pobytu),
  • w przypadku wyjazdów studentów w skład takiej mobilności obowiązkowo wchodzi kształcenie on-line,
  • w przypadku wyjazdów doktorantów kształcenie on-line jest opcjonalne.

   

  Mobilności długoterminowe:

  • są realizowane w okresie 2-12 miesięcy,
  • okres 12 miesięcy jest łącznym maksymalnym okresem trwania mobilności,
  • w przypadku jednolitych studiów magisterskich łączny maksymalny okres mobilności może wynosić 24 miesiące,
  • okres pojedynczego pobytu nie może być dłuższy niż okres rozliczeniowy w UMB określony Regulaminem Studiów / Regulaminem Szkoły Doktorskiej (rok akademicki),
  • kształcenie on-line w przypadku wyjazdów długoterminowych jest opcjonalne.

   

   

  Absolwenci i osoby o statusie post doc mogą realizować:

  Mobilności krótkoterminowe:

  • 5-30 dni – połączone z obowiązkowym kształceniem on-line

   

  Mobilności długoterminowe:

  • 2-12 miesięcy – mobilność fizyczna powinna trwać co najmniej 2 miesiące, a kształcenie on-line jest opcjonalne. Minimalny i maksymalny czas trwania kształcenia on-line powinien być dostosowany do potrzeb osoby wyjeżdżającej.