Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie w UMB.
 • Ostatnia zmiana 02.07.2024 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie w UMB

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 maja 2024 r. Monika Zbucka-Krętowska, Jarosław Daniluk i Michał Tomczyk otrzymali tytuł naukowy profesora.

  Prof. Monika Zbucka-Krętowska

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego AMB. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz posiada specjalizację z endokrynologii. Jako ginekolog-endokrynolog pracuje w Poradni Endokrynologii Ginekologicznej i w Poradni Zdrowia Reprodukcyjnego USK oraz w Poradni Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej UDSK. Od 2019 roku kieruje Zakładem Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego.

  Pracę naukową rozpoczęła jako studentka w Zakładzie Endokrynologii Ginekologicznej (pod kierunkiem prof. Sławomira Wołczyńskiego). Doktorat zrobiła w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Ekspresja genów receptorów estrogenowych α i β, receptora progesteronowego, aromatazy oraz tomoreguliny 2 w myometrium i mięśniakach macicy”. Naukowo rozwijała się także we Francji (dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego) w Szpitalu Uniwersyteckim w Caen (pod kierunkiem prof. Petera Von Theobalda oraz prof. Marie Laure Kottler). W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Badania mechanizmów patogenetycznych i wczesnych biomarkerów wybranych patologii ciąży”.

  Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 51 prac, w tym 43 prace oryginalne i 8 przeglądowych o łącznym IF wnoszącym 118,039 i punktacją MNiSW/MEiN wynoszącą 2680 pkt., indeks Hirscha jej publikacji wynosi 13. Jest także współautorem 5 rozdziałów w monografiach i podręcznikach.

  Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych są badania dotyczące poszukiwań wczesnych biomarkerów patologii ciąży i poznanie mechanizmów patogenetycznych nieprawidłowego rozwoju płodu. Najistotniejszy w dorobku obszar badań obejmuje poszukiwania patomechanizmów prowadzących do makrosomii płodu oraz analizę wczesnych biomarkerów nieprawidłowej masy urodzeniowej, a także ocenę mechanizmów związanych z niekorzystnym wpływem bisfenolu A na przebieg ciąży i zdrowie reprodukcyjne.

  W 2019 roku cykl publikacji prof. Moniki Zbuckiej-Krętowskiej został wyróżniony przez Ministra Zdrowia jako znaczące osiągniecia w zakresie działalności naukowej z tytułu prowadzenia nowatorskich badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

  Od wielu lat prof. Zbucka-Krętowska jest koordynatorem rządowego „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego”, który realizowany jest w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego w szpitalu USK. Pełni też funkcję koordynatora dydaktyki przedmiotu ginekologia i położnictwo na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmaceutycznym w UMB. Należy również do grona specjalistów uczestniczących w egzaminach specjalizacyjnych w Centrum Egzaminów Medycznych.

  Prywatnie prof. Zbucka-Krętowska jest miłośniczką rozwiązywanie zagadek ginekologicznych i endokrynologicznych dotyczących kobiet, nastolatek i dziewczynek. Uwielbia taniec i muzykę, szczególnie latino oraz muzykę włoską (w trakcie studiów należała do Chóru UMB, jako sopran pierwszy). Żona zapracowanego Adama, mama Karinki i Adasia Jr.

   

  Prof. Jarosław Daniluk

  Absolwent Wydziału Lekarskiego AMB. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Pracę zawodową i naukową rozpoczął w 1999 roku w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB (pod kierownictwem prof. Andrzeja Dąbrowskiego), gdzie pracuje do dziś. Od 2017 roku pełni funkcję zastępcy kierownika kliniki.

  Stopień doktora uzyskał w 2005 r. Od 2008 r przebywał na 3-letnim stażu naukowym w ośrodku MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. Po powrocie do kraju uzyskał w 2019 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku oraz cyklu prac „Wpływ wzajemnego oddziaływania czynników środowiskowych i zaburzeń genetycznych na rozwój zapalenia trzustki i raka trzustki”.

  Zainteresowania naukowe prof. Jarosława Daniluka obejmują przede wszystkim problematykę patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem raka trzustki, jak również zagadnień związanych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit oraz chorobami wywołanymi zakażeniem bakterią Helicobacter pylori.

  Dorobek naukowy obejmuje prace o łącznym IF 188, indeks Hirscha-14, 2921 pkt MEiN oraz 1077 cytowań wg bazy Web of Science. Za swoje osiągnięcia naukowe wielokrotnie otrzymał nagrody JM Rektora UMB.

  Od 2015 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych w województwie podlaskim. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a w roku 2021 został wybrany do Zarządu Głównego PTGE. Od 2022 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich.

  Od wielu lat jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim. W 2020 roku został wybrany do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku 2022 jest Wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Dziecięcego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W 2024 roku został absolwentem studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia".

   

   

  Prof. Michał Tomczyk

  Farmaceuta, absolwent Wydziału Farmaceutycznego AMB (1995 r.). Pracę naukową w Zakładzie Farmakognozji AMB rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowiskach studenta-stażysty, asystenta, adiunkta, a obecnie jest kierownikiem zakładu. Od 1995 do 2007 roku pracował także jako asystent w aptece szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku.

  Doktorat - 2002 roku (pod kierunkiem prof. Jana Gudeja), habilitacja - 2015 r. na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy „Charakterystyka związków polifenolowych w wybranych roślinach z rodzaju Potentilla sensu lato i ich właściwości przeciwpróchniczych”. Posiada specjalizację z farmacji aptecznej.

  Prof. Tomczyk w latach 2016-2019 był Prodziekanem do Spraw Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prodziekana do Spraw Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych. W obecnej kadencji - członek Senatu UMB. Od 2018 roku jest członkiem Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Zespołu ds. Akredytacji i Programu Kształcenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Prof. Tomczyk jest czynnym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, The Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) oraz The Phytochemistry Society of Europe (PSE). Od roku 2018 jest redaktorem naczelnym jedynego międzynarodowego polskiego czasopisma farmaceutycznego indeksowanego w JCR, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research. Pełni również funkcję redaktora pomocniczego w dwóch czasopismach Frontiers in Pharmacology (sec. Ethnopharmacology) oraz Open Chemistry (DeGryer). W tym roku został ponownie powołany do Zespołu ds. Suplementów Diety przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

  Dorobek naukowy prof. Tomczyka obejmuje ponad 150 publikacji o łącznym IF 465,229 oraz 9919 pkt MNiSW, zaś indeks Hirscha wg Scopus/Web of Science odpowiednio h = 30/28. Jest również współautorem ponad 120 krajowych i zagranicznych doniesień konferencyjnych. Od 2015 r. jest stałym recenzentem w wielu czasopismach w tym Food Chemistry, Biomedicine and Pharmacotherapy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Scientific Reports, Journal of Ethnopharmacology, Frontiers in Pharmacology oraz Planta Medica. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora UMB oraz uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym medalem Naczelnej Rady Aptekarskiej - im. Prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa (2015 r.), nagrodą Ministra Zdrowia za cykl prac będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2016 r.), medalem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - medal im. Ignacego Łukasiewicza (2017 r.) oraz odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020 r.).

  Prof. Michał Tomczyk jest członkiem Rady Doskonałości Dydaktycznej UMB oraz Rady Programowej Szkoły Doktorskiej UMB. W latach 2021-2022 został wymieniony w gronie naukowców z całego świata (Lista Top 2%) opracowywanej przez kalifornijski Stanford University (USA) we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz SciTech Strategies.

   

  opr. bdc

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.