Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ABK) Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ABK) Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB

   

  Projekt pn. „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 1.2, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy: POWR.03.01.00-00 -B103/15 z dn. 17.06.2016.

  • Okres realizacji projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2019
  • Wartość projektu: 777 818,75 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier UMB na rzecz studentów, poprzez wdrożenie długofalowej i kompleksowej strategii jego rozwoju, polegającej na przygotowaniu oferty doradczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb studentów wszystkich kierunków studiów.

  Cel główny przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie ich kompetencji i wiedzy na temat potrzeb rynku pracy i społeczeństwa.

  Wsparciem objęto studentki i studentów UMB ostatnich lat studiów wszystkich kierunków z trzech wydziałów UMB oraz pracownice Akademickiego Biura Karier UMB.

   

  W ramach projektu realizowano TRZY ZADANIA:

  1. Szkolenia dla kadry zatrudnionej w Akademickim Biurze Karier UMB.
  2. Oferta ABK w zakresie: indywidualnego poradnictwa zawodowego (IPZ) i indywidualnego poradnictwie w zakresie zakładania działalności gospodarczej (IPG), warsztatów z przedsiębiorczości, coachingu zawodowego oraz monitorowanie karier absolwentów.
  3. Mentoring w miejscu pracy.

   

  W ramach ww. zadań projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

  Dla studentów UMB:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej,
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze,
  • coaching zawodowy,
  • monitoring karier zawodowych studentów,

   

  Dla pracowników Akademickiego Biura Karier:

  • Kurs na doradcę zawodowego,
  • Kurs Metodologia tworzenia IPD,
  • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia coachingu w doradztwie zawodowym,
  • Zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji,
  • Szkolenie z obsługi zakupionego narzędzia do badania kompetencji,
  • Szkolenie przygotowujące do wsparcia studentów w zakresie skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 3 edycje projektu,
  • 571 uczestników projektu (569 studentek i studentów UMB, którzy zostali objęci usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz 2 pracownice Akademickiego Biura Karier UMB), w tym:

        - 512 osób uczestniczących w indywidualnym poradnictwie zawodowym (IPZ),

        - 121 osób uczestniczących w warsztatach kształtujących postawy przedsiębiorcze,

        53 osoby uczestniczące w indywidualnym poradnictwie w zakresie zakładania działalności gospodarczej (IPG),

        -  48 osób objętych wsparciem mentora w ramach projektu,

        38 osób uczestniczących  w  w coachingu zawodowym,

  • 1 szt zakupionego narzędzia do badania kompetencji.