Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB.
 • Ostatnia zmiana 17.05.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB

  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier UMB na rzecz studentów, poprzez wdrożenie długofalowej i kompleksowej strategii jego rozwoju, polegającej na przygotowaniu oferty doradczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb studentów wszystkich kierunków studiów.

   

  Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie ich kompetencji i wiedzy na temat potrzeb rynku pracy i społeczeństwa.

   

  W ramach projektu wsparciem zostaną objęci studenci UMB – łącznie 625 osób oraz pracownicy Akademickiego Biura Karier UMB.

   

  W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  Dla studentów UMB:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze
  • coaching zawodowy
  • monitoring karier zawodowych studentów

   

  Dla pracowników Akademickiego Biura Karier:

  • Kurs na doradcę zawodowego
  • Kurs Metodologia tworzenia IPD
  • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia coachingu w doradztwie zawodowym
  • Zakup narzędzia do diagnozowania kompetencji
  • Szkolenie z obsługi zakupionego narzędzia do badania kompetencji
  • Szkolenie przygotowujące do wsparcia studentów w zakresie skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy.

   

  Projekt będzie realizowany w terminie od 01.07.2016r. do 30.06.2019r.

  Łączna wartość projektu to 777 818,75 zł z czego wartość dofinansowania to 754 482,75 zł a wkład własny UMB to 23 336,00 zł.

   

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,11237/Projekt_pn_%E2%80%9ERozwoj_i_poszerzenie_oferty_Akademickiego_Biura_Karier_dzialajacego_na_UMB%E2%80%9D

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwo wyższym.